www.tudieu.de

Biện Giải tâm Pháp - Ghi chú


NĀMAVĪTHI LÀ GÌ?
Vīthi là quy trình hay hệ thống, vậy tiếng Nāmavīthi có nghĩa là quy trình hay hệ thống diễn hoạt của danh pháp tức tâm thức. Trong bốn pháp chân đế chỉ có danh pháp và sắc pháp mới có hệ thống diễn hoạt mà thôi. Ở đây, ta đang nghiên cứu về hệ thống ấy của danh pháp, trích từ bộ Abhidhammatthasangaha trong phần Pavattisangaha.
ĐỀ MỤC MINH QUÁN
Người có đức tin mong đến hành trì minh quán nghiệp xứ để cúng dường bằng sự hành trì, là cúng dường tối thượng, để cho có chỗ nương nhờ cao quý của mình.
KHẢO SÁT THIỀN QUÁN NGHIỆP XỨ
Các câu gợi ý và thảo luận về Thiền Quán.