Tâm Bất Thiện

8 Tâm Tham
2 Tâm Sân
2 Tâm Si
7 Tâm Sở Biến Hành
             
6 Tâm Sở Biệt Cảnh
           
4 Tâm Sở Si Phần (biến hành)
       
Tâm Sở Tham + 1 trong 2 Tham Phần
+ /
Tâm Sở Sân + 1 trong 3 Sân Phần
+ / /
2 Tâm Sở Hôn Phần
Tâm Sở Hoài Nghi
Xin nhấn vào các nút chi pháp để xem chi tiết.

Akusalacittaṃ Tâm Bất Thiện
Tattha katamaṃ kāmāvacaraṃ? Ở đây có bao nhiêu Dục giới tâm?
Somanassasahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, Một tâm thọ hỷ, hợp tà kiến,
không cần nhắc bảo,
sasaṅkhārikamekaṃ, một tâm cần được nhắc bảo.
somanassasahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, Một tâm thọ hỷ ly tà kiến,
không cần nhắc bảo,
sasaṅkhārikamekaṃ , một tâm cần được nhắc bảo.
upekkhāsahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, Một tâm thọ xả, hợp tà kiến,
không cần nhắc bảo,
sasaṅkhārikamekaṃ, một tâm cần được nhắc bảo.
upekkhāsahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, Một tâm thọ xả, ly tà kiến,
không cần nhắc bảo,
sasaṅkhārikamekanti một tâm cần được nhắc bảo.
imāni aṭṭhapi lobhasahagatacittāni nāma. Tám tâm này gọi là tâm thọ tham.
Domanassasahagataṃ paṭighasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, Một tâm thọ ưu, tương ưng với hận,
không cần nhắc bảo,
sasaṅkhārikamekanti một tâm cần được nhắc bảo.
imāni dvepi paṭighasampayuttacittāni nāma. Hai tâm này gọi là tâm câu hữu với hận.
Upekkhāsahagataṃ vicikicchāsampayuttamekaṃ, Một tâm thọ xả, tương ưng với nghi.
upekkhāsahagataṃ uddhaccasampayuttamekanti Một tâm thọ xả, tương ưng với trạo cử.
imāni dvepi momūhacittāni nāma. Hai tâm này được gọi là si tâm.
Iccevaṃ sabbathāpi dvādasākusalacittāni samattāni. Như vậy tất cả có 12 tâm bất thiện
Aṭṭhadhā lobhamūlāni, Tham căn có tám
dosamūlāni ca dvidhā. Sân căn có hai
Mohamūlāni ca dveti, Si căn cũng có hai.
dvādasākusalā siyuṃ.Như vậy Bất thiện tâm có 12.


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de