Tâm Đại Quả (mahāvipākacittaṃ)

8 Đại Quả

↑ xin bấm vào nút để xem chi tiết.
7 Tâm Sở Biến Hành
             
6 Tâm Sở Biệt Cảnh
           
19 Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành
6 Tâm Sở Tịnh Hảo Biệt Cảnh

Aṭṭhamahāvipākā Tám tâm Đại Quả
498. Katame dhammā abyākatā? [415] - Thế nào là các pháp vô ký?
Yasmiṃ samaye kāmāvacarassa kusalassa kammassa katattā upacitattā vipākā manoviññāṇadhātu uppannā hoti Khi nào ý thức giới dị thục quả sanh khởi do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện dục giới,
somanassasahagatā ñāṇasampayuttā…pe… câu hành hỷ tương ưng trí ... (trùng) ...
somanassasahagatā ñāṇasampayuttā sasaṅkhārena…pe… câu hành hỷ tương ưng trí hữu dẫn ... (trùng) ...
somanassasahagatā ñāṇavippayuttā…pe… câu hành hỷ bất tương ưng trí ... (trùng) ...
somanassasahagatā ñāṇavippayuttā sasaṅkhārena…pe… câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu dẫn ... (trùng) ...
upekkhāsahagatā ñāṇasampayuttā…pe… câu hành xả tương ưng trí ... (trùng) ...
upekkhāsahagatā ñāṇasampayuttā sasaṅkhārena…pe… câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn ... (trùng) ...
upekkhāsahagatā ñāṇavippayuttā…pe… câu hành xả bất tương ưng trí ... (trùng) ...
upekkhāsahagatā ñāṇavippayuttā sasaṅkhārena câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn,
rūpārammaṇā vā…pe… dhammārammaṇā vā bắt cảnh sắc ... (trùng) ... cảnh pháp hoặc
yaṃ yaṃ vā panārabbha, cảnh chi chi;
tasmiṃ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti …pe… trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ...
ime dhammā abyākatā…pe… Ðây là các pháp vô ký... (trùng) ...
alobho abyākatamūlaṃ…pe… [416] Vô tham là căn vô ký ... (trùng) ...
adoso abyākatamūlaṃ…pe… vô sân là căn vô ký ... (trùng) ...
ime dhammā abyākatā.Ðây là các pháp vô ký.


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de