A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Duyên Khởi


Sơ Lược Về Duyên Khởi
1. Vô Minh Duyên Hành
2. Hành Duyên Thức
3. Thức Duyên Danh-sắc
4. Danh-sắc Duyên Sáu Xứ
5. Sáu Xứ Duyên Xúc
6. Xúc Duyên Thọ
7. Thọ Duyên ái
8. Ái Duyên Thủ
9. Thủ Duyên Hữu
10. Hữu Duyên Sanh
11. Sanh Duyên Lão-tử-sầu-khóc-khổ-ưu-ai
Duyên Hệ Trong Duyên Khởi


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de