A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

22 Mẫu Đề Tam

 1. Các pháp thiện
 2. Các pháp tương ưng lạc thọ
 3. Các pháp dị thục
 4. Các pháp thành do thủ cảnh thủ
 5. Các pháp phiền toái cảnh phiền não
 6. Các pháp hữu tầm hữu tứ
 7. Các pháp câu hành hỷ
 8. Các pháp đáng do tri kiến đoạn trừ
 9. Các pháp hữu nhân đáng do tri kiến đoạn trừ
 10. Các pháp nhân đến tích tập
 11. Các pháp hữu học
 12. Các pháp hy thiểu
 13. Các pháp có cảnh hy thiểu
 14. Các pháp ty hạ
 15. Các pháp cố định phần tà
 16. Các pháp có đạo là cảnh
 17. Các pháp hiện sanh
 18. Các pháp quá khứ
 19. Các pháp có cảnh quá khứ
 20. Các pháp nội phần
 21. Các pháp có cảnh nội phần
 22. Các pháp hữu kiến hữu đối chiếu


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de