PHIỀN NÃO
vô minh
ái → thủ
QUẢ NGHIỆP
thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ
sanh và lão tử
hành
nghiệp hữu

Bấm nút
để tiếp tục
vòng luân hồi.


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de