A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de
  1. 62 Tà Kiến
  2. Diṭṭhikatthā
  3. Hữu Kiến & Phi Hữu Kiến
  4. Ngụy Biện Vô Tận
  5. Tà Kiến
  6. Thân kiến
  7. Thập tướng vô kiến
Ghi âm audio:
  1. Khoái Lạc Kiến
  2. Tùy Ngã Kiến
  3. Tà Kiến

Kiến
diṭṭhi

16 loại Kiến


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de