A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Bất Thiện Tập Yếu

(akusalasaṅgaha)

Bất thiện tương tập nhiếp có 9 loại – đó là lậu (āsava), bộc (ogha), phối (yoga), phược (gantha), thủ (upādāna), cái (nīvaraṇa), tiềm thùy (anusaya), triền (saṃyojana) và phiền não (kilesa).


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de