A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Tâm Bất Thiện 11 & 12

Tâm Si thọ Xả hợp Hoài Nghi
422. Katame dhammā akusalā? [330] Thế nào là các pháp bất thiện?
Yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti Khi nào có tâm bất thiện sanh khởi
upekkhāsahagataṃ vicikicchāsampayuttaṃ câu hành xả tương ưng hoài nghi
rūpārammaṇaṃ vā saddārammaṇaṃ vā gandhārammaṇaṃ vā rasārammaṇaṃ vā phoṭṭhabbārammaṇaṃ vā dhammārammaṇaṃ vā yaṃ yaṃ vā panārabbha, bắt cảnh sắc hay cảnh thinh, cảnh khí,
cảnh vị, cảnh xúc,
cảnh pháp hoặc cảnh chi chi;
tasmiṃ samaye trong khi ấy:
phasso hoti, có xúc,
vedanā hoti, saññā hoti, cetanā hoti, cittaṃ hoti, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm,
vitakko hoti, vicāro hoti, upekkhā hoti, cittassekaggatā hoti, có tầm, có tứ, có xả, có nhất hành tâm,
vīriyindriyaṃ hoti, manindriyaṃ hoti,
upekkhindriyaṃ hoti, jīvitindriyaṃ hoti,
có cần quyền, có ý quyền,
có xả quyền, có mạng quyền,
micchāsaṅkappo hoti, micchāvāyāmo hoti, có tà tư duy, có tà tinh tấn,
vīriyabalaṃ hoti, ahirikabalaṃ hoti, anottappabalaṃ hoti, có cần lực, có vô tàm lực, có vô úy lực,
vicikicchā hoti, có hoài nghi,
moho hoti, có si,
ahirikaṃ hoti, anottappaṃ hoti, có vô tàm, có vô úy,
paggāho hoti; có chiếu cố;
ye vā pana tasmiṃ samaye
aññepi atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā
hoặc là trong khi ấy có những
pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh.
– ime dhammā akusalā.Ðây là các pháp bất thiện.

Tâm Si thọ Xả hợp Phóng Dật
427. Katame dhammā akusalā? [334] Thế nào là các pháp bất thiện?
Yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti Khi nào có tâm bất thiện sanh khởi
upekkhāsahagataṃ uddhaccasampayuttaṃ câu hành xả tương ưng trạo cử
rūpārammaṇaṃ vā saddārammaṇaṃ vā gandhārammaṇaṃ
vā rasārammaṇaṃ vā phoṭṭhabbārammaṇaṃ vā
dhammārammaṇaṃ vā yaṃ yaṃ vā panārabbha,
bắt cảnh sắc hay cảnh thinh, cảnh khí,
cảnh vị, cảnh xúc,
cảnh pháp hoặc cảnh chi chi;
tasmiṃ samaye trong khi ấy:
phasso hoti, có xúc,
vedanā hoti, saññā hoti, cetanā hoti, cittaṃ hoti, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm,
vitakko hoti, vicāro hoti, upekkhā hoti, cittassekaggatā hoti, có tầm, có tứ, có xả, có nhất hành tâm,
vīriyindriyaṃ hoti, samādhindriyaṃ hoti, manindriyaṃ hoti,
upekkhindriyaṃ hoti, jīvitindriyaṃ hoti,
có tấn quyền, có định quyền, có ý quyền,
có xả quyền, có mạng quyền,
micchāsaṅkappo hoti, micchāvāyāmo hoti,
micchāsamādhi hoti,
có tà tư duy, có tà tinh tấn,
có tà định,
vīriyabalaṃ hoti, samādhibalaṃ hoti,
ahirikabalaṃ hoti , anottappabalaṃ hoti,
có tấn lực, có định lực,
có vô tàm lực, có vô úy lực,
uddhaccaṃ hoti, có trạo cử,
moho hoti, có si,
ahirikaṃ hoti, anottappaṃ hoti, có vô tàm, có vô úy,
samatho hoti, có chỉ tịnh,
paggāho hoti, avikkhepo hoti; có chiếu cố, có bất phóng dật;
ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā
hoặc là trong khi ấy có những
pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh.
– ime dhammā akusalā.Ðây là các pháp bất thiện.


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de