A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Đồ Đạo Duyên - Maggapaccayo


Paṭṭhāna 1 - 1. kusalattikaṃ 432
Kusalo dhammo kusalassa dhammassa maggapaccayena paccayo – kusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo. (1)
Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa maggapaccayena paccayo – kusalāni maggaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (2)
Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa maggapaccayena paccayo – kusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (3)
Akusalo dhammo akusalassa dhammassa maggapaccayena paccayo – akusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo. (1)
Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa maggapaccayena paccayo – akusalāni maggaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (2)
Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa maggapaccayena paccayo – akusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (3)
Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa maggapaccayena paccayo – vipākābyākatāni kiriyābyākatāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (1)


Bộ Pháp Tụ 1 - 1. Tam Đề Thiện 594
Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Ðồ đạo duyên tức là các chi đạo thiện trợ các uẩn tương ưng bằng Ðồ đạo duyên.
Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Ðồ đạo duyên tức là các chi đạo thiện trợ sắc tâm bằng Ðồ đạo duyên.
Pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng Ðồ đạo duyên tức là các chi đạo thiện trợ các uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Ðồ đạo duyên.
Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng Ðồ đạo duyên tức là các chi đạo bất thiện trợ các uẩn tương ưng bằng Ðồ đạo duyên.
Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng Ðồ đạo duyên tức là các chi đạo bất thiện trợ các sắc tâm bằng Ðồ đạo duyên.
Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký bằng Ðồ đạo duyên tức là các chi đạo bất thiện trợ các uẩn tương ưng và sắc tâm bằng Ðồ đạo duyên.
Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng đồ đạo duyên tức là các chi đạo vô ký quả vô ký tố trợ các uẩn tương ưng và sắc tâm bằng đồ đạo duyên; trong sát na tái tục các chi đạo vô ký quả trợ các uẩn tương ưng và sắc nghiệp bằng đồ đạo duyên.


12 Chi Đạo

 1. Chánh Kiến (sammādiṭṭhi):
   Tâm sở Trí (paññā) trong
  • 8 tâm Đại thiện (mahākusalacitta),
  • 8 tâm Đại tố (mahākiriyacitta) và
  • 26 tâm Đổng lực Kiên cố (appanājavana).

 2. Chánh Tư Duy (sammāsaṅkappa):
   Tâm sở Tầm (vitakka) trong
  • 8 tâm Đại thiện (mahākusalacitta),
  • 8 tâm Đại tố (mahākiriyacitta) và
  • 26 tâm Đổng lực Kiên cố (appanājavana).

 3. Chánh Ngữ (sammāvācā):
   Tâm sở Chánh Ngữ (sammāvācā) trong
  • 8 tâm Đại thiện (mahākusalacitta) và
  • 40 tâm Siêu thế (lokuttaracitta).

 4. Chánh Nghiệp (sammākammanta):
   Tâm sở Chánh Nghiệp (sammākammanta) trong
  • 8 Đại thiện (mahākusalacitta) và
  • 40 tâm Siêu thế (lokuttaracitta).

 5. Chánh Mạng (sammā-ājīva):
   Tâm sở Chánh Mạng (sammā-ājīva) trong
  • 8 Đại thiện (mahākusalacitta) và
  • 40 tâm Siêu thế (lokuttaracitta).

 6. Chánh Tinh Tấn (sammāvāyāma):
   Tâm sở Cần (viriya) trong
  • 8 tâm Đại thiện (mahākusalacitta),
  • 8 tâm Đại tố (mahākiriyacitta) và
  • 26 tâm Đổng lực Kiên cố (appanājavana).

 7. Chánh Niệm (sammāsati):
   Tâm sở Niệm (sati) trong
  • 8 Đại thiện (mahākusalacitta),
  • 8 tâm Đại tố (mahākiriyacitta) và
  • 26 tâm Đổng lực Kiên cố (appanājavana).

 8. Chánh Định (sammāsamādhi):
   Tâm sở Định (ekaggatā) trong
  • 8 Đại thiện (mahākusalacitta),
  • 8 tâm Đại tố (mahākiriyacitta) và
  • 26 tâm Đổng lực Kiên cố (appanājavana).

 9. Tà Kiến (micchādiṭṭhi):
   Tâm sở Tà Kiến (micchādiṭṭhi) trong
  • 4 tham hợp tà (lobhamūladiṭṭhisampayuttacitta).

 10. Tà Tư Duy (micchāsaṅkappa):
   Tâm sở Tầm (vitakka) trong
  • 12 tâm bất thiện (akusalacitta).

 11. Tà Tinh Tấn hay Tà Cần (micchāvāyāma):
   Tâm sở Cần (viriya) trong
  • 12 tâm bất thiện (akusalacitta).

 12. Tà Định (micchāsamādhi):
   Tâm sở Định (ekaggatā) trong
  • 12 tâm bất thiện (akusalacitta).Đồ Đạo Duyên
* Pháp năng duyên trong phần Đồ đạo duyên: Sở hữu giới phần niệm trí tà kiến và tầm cần, định hiệp với tâm hữu nhân.
* Pháp sở duyên trong phần Đồ đạo duyên: Tâm hữu nhân, 52 sở hữu hợp và sắc tâm hữu nhân, sắc nghiệp tái tục với tâm hữu nhân.
* Pháp địch duyên trong phần Đồ đạo duyên: sắc ngoại sắc âm dương sắc vật thực, sắc nghiệp bình nhựt sắc nghiệp vô tưởng sắc tâm vô nhân, sắc nghiệp tái tục với tâm vô nhân là 18 tâm vô nhân, 12 sở hữu hợp.

Đồ đạo duyên (Maggapaccayo) là mãnh lực trợ giúp, ủng hộ bằng cách thông suốt lên xuống. Có những Pāḷi chú giải (vacanattha) như vầy:
- Maggo viyāti = Maggo: Những pháp như đường đi gọi là đạo.
- Sugati dukkhatinaṃ nibbānassa ca abhimukhaṃ papānato = Maggo: Đưa đến chốn khổ, chỗ vui và Níp-bàn gọi là đạo.
- Maggabhāvena upakārako dhammo = Maggapaccayo: Trợ giúp bằng cách đạo gọi là Đồ đạo duyên.

Đồ đạo duyên
 Pháp năng duyên trong phần Đồ đạo duyên: sở hữu giới phần, niệm, trí, tà kiến và tầm, tứ, định hiệp với tâm hữu nhân.
 Pháp sở duyên trong phần Đồ đạo duyên: tâm hữu nhân, 52 sở hữu hợp và sắc tâm hữu nhân, sắc nghiệp tái tục với tâm hữu nhân.
 Pháp địch duyên trong phần Đồ đạo duyên: sắc ngoại, sắc âm dương, sắc vật thực, sắc nghiệp bình nhựt, sắc nghiệp vô tưởng, sắc tâm vô nhân, sắc nghiệp tái tục với tâm vô nhân là 18 tâm vô nhân, 12 sở hữu hợp.

Đồ đạo duyên là duyên trợ sanh và ủng hộ.
1. Câu tiền thứ nhứt trong Đồ đạo duyên: Kusalo dhammo kusalassa dhammassa maggapaccayena paccayo - Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Đồ đạo duyên.
- Năng duyên đây là chi đạo thiện tức là trí, tầm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cần, niệm, định hiệp pháp thiện.
- Sở duyên là pháp thiện.
Câu hậu: Chi đạo thiện trợ uẩn tương ưng.
Hợp trợ với Đồ đạo duyên trong câu tiền thứ nhứt: Hỗ tương duyên, Câu sanh y duyên, Câu sanh quyền duyên, Thiền na duyên, Tương ưng duyên, Câu sanh hiện hữu duyên, Câu sanh bất ly duyên.
- Thời: bình nhựt.
- Cõi: hữu tâm.
- Người: 4 phàm, 7 Thánh hữu học.
- Lộ tâm: lộ ngũ, lộ ý v.v...
2. Câu tiền thứ hai trong Đồ đạo duyên: Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa maggapaccayena paccayo - Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Đồ đạo duyên.
- Chi đạo thiện như câu trước.
- Sở duyên là sắc tâm vô ký.
Câu hậu: Chi đạo thiện trợ sắc tâm bằng Đồ đạo duyên.
Hợp trợ với Đồ đạo duyên trong câu lọc thứ 2: Nhân duyên, Câu sanh trưởng duyên, Câu sanh duyên, Câu sanh y duyên, Câu sanh quyền duyên, Thiền na duyên, Câu sanh bất tương ưng duyên, Câu sanh hiện hữu duyên, Câu sanh bất ly duyên.
- Thời: bình nhựt.
- Cõi: ngũ uẩn.
Người: 4 phàm, 7 Thánh hữu học.
- Lộ tâm: lộ ngũ, lộ ý v.v...
3. Câu tiền thứ 3 trong Đồ đạo duyên: Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa maggapaccayena paccayo - Pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng Đồ đạo duyên.
- Năng duyên: chi đạo thiện như câu trước.
- Sở duyên là tâm, sở hữu vô ký hữu nhân và sắc tâm vô ký hữu nhân.
Câu hậu: Chi thiền thiện trợ uẩn vô ký tương ưng và sắc tâm vô ký hữu nhân...
Hợp trợ với Đồ đạo duyên trong câu lọc thứ 3: Nhân duyên, Câu sanh trưởng duyên, Câu sanh duyên, Câu sanh y duyên, Câu sanh quyền duyên, Thiền na duyên, Câu sanh hiện hữu duyên, Câu sanh bất ly duyên.
- Thời: bình nhựt.
- Cõi: ngũ uẩn.
- Người: 4 phàm, 7 Thánh hữu học.
- Lộ tâm: lộ ngũ, lộ ý v.v...
4. Câu tiền thứ 4 trong Đồ đạo duyên: Akusalo dhammo akusalassa dhammassa maggapaccayena paccayo - Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng Đồ đạo duyên.
- Pháp năng duyên là chi đạo bất thiện tức là tầm, cần, định, tà kiến, hợp tâm bất thiện.
- Pháp sở duyên là pháp bất thiện.
Câu hậu: Chi đạo bất thiện trợ uẩn tương ưng bằng Đồ đạo duyên.
Hợp trợ với Đồ đạo duyên trong câu tiền thứ 4: Nhân duyên, Câu sanh trưởng duyên, Câu sanh duyên, Hỗ tương duyên, Câu sanh y duyên, Câu sanh quyền duyên, Thiền na duyên, Tương ưng duyên, Câu sanh hiện hữu duyên, Câu sanh bất ly duyên.
- Thời: bình nhựt.
- Cõi: hữu tâm.
- Người: 4 phàm, 3 quả hữu học.
- Lộ tâm: lộ ngũ, lộ ý v.v...
5. Câu tiền thứ 5 trong Đồ đạo duyên: Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa maggapaccayena paccayo - Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng Đồ đạo duyên.
- Pháp năng duyên: Pháp bất thiện như câu trước.
- Pháp sở duyên: Pháp vô ký là sắc tâm bất thiện.
Câu hậu: Chi đạo bất thiện trợ sắc tâm bất thiện...
Hợp trợ với câu tiền thứ 5 trong Đồ đạo duyên: Câu sanh trưởng duyên, Câu sanh duyên, Câu sanh y duyên, Câu sanh quyền duyên, Thiền na duyên, Câu sanh bất tương ưng duyên, Câu sanh hiện hữu duyên, Câu sanh bất ly duyên.
- Thời: bình nhựt.
- Cõi: ngũ uẩn.
- Người: 4 phàm, 3 quả hữu học.
- Lộ tâm: lộ ngũ, lộ ý v.v...
6. Câu tiền thứ 6 trong Đồ đạo duyên: Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa magga-paccayena paccayo - Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký bằng Đồ đạo duyên.
- Pháp bất thiện năng duyên: như câu trước.
- Pháp sở duyên: pháp bất thiện và sắc tâm bất thiện.
Câu hậu: Chi đạo bất thiện trợ pháp bất thiện và sắc tâm bất thiện.
Hợp trợ với Đồ đạo duyên trong câu tiền thứ 6: Câu sanh trưởng duyên, Câu sanh duyên, Câu sanh y duyên, Câu sanh quyền duyên, Thiền na duyên, Câu sanh hiện hữu duyên và Câu sanh bất ly duyên.
- Thời: bình nhựt.
- Cõi: ngũ uẩn.
- Người: 4 phàm, 3 quả hữu học.
- Lộ tâm: lộ ngũ, lộ ý v.v...
7. Câu tiền thứ 7 trong Đồ đạo duyên: Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa maggapaccayena paccayo - Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Đồ đạo duyên.
- Vô ký đây là 8 chi đạo hiệp tâm vô ký.
- Sở duyên: tâm, sở hữu vô ký hữu nhân, sắc tâm vô ký hữu nhân, sắc nghiệp tái tục hữu nhân.
Câu hậu
1) Chi đạo vô ký trợ những uẩn tương ưng và sắc tâm vô ký hữu nhân bằng Đồ đạo duyên.
2) Khi tái tục, chi đạo vô ký trợ những uẩn tương ưng và sắc tái tục hữu nhân.
Hợp trợ với Đồ đạo duyên trong câu lọc thứ 7: Nhân duyên, Câu sanh trưởng duyên, Câu sanh duyên, Hỗ tương duyên, Câu sanh y duyên, Dị thục quả duyên, Câu sanh quyền duyên, Thiền na duyên, Tương ưng duyên, Câu sanh bất tương ưng duyên, Câu sanh hiện hữu duyên và Câu sanh bất ly duyên.
- Thời: bình nhựt và tái tục .
- Cõi: hữu tâm.
- Người: 4 phàm, 4 quả.
- Lộ tâm: lộ ngũ, lộ ý và siêu lộ.


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de