A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Giải Thoát

Paṭisambhidāmagga - Phân Tích Đạo

Paṭisambhidāmagga
Phân tích Đạo
1 Mahāvagga 1.5. Vimokkhakathā 1.5.2. Niddesa
1 Đại phẩm 1.5. Giảng về Giải Thoát 1.5.2. Phần giải thích

Katamo suññato vimokkho? Idha bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā suññāgāragato vā iti paṭisañcikkhati “suññamidaṁ attena vā attaniyena vā”ti.
So tattha abhinivesaṁ na karotīti—suññato vimokkho. Ayaṁ suññato vimokkho.
Không tánh giải thoát là gì? Ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng suy nghiệm rằng: “Điều này là không đối với tự ngã hoặc đối với vật phụ thuộc vào tự ngã.”
‘Vị ấy không cố chấp vào điều ấy’ là không tánh giải thoát. Đây là không tánh giải thoát.
Katamo animitto vimokkho? Idha bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā suññāgāragato vā iti paṭisañcikkhati “suññamidaṁ attena vā attaniyena vā”ti.
So tattha nimittaṁ na karotīti—animitto vimokkho. Ayaṁ animitto vimokkho.
Vô tướng giải thoát là gì? Ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng suy nghiệm rằng: “Điều này là không đối với tự ngã hoặc đối với vật phụ thuộc vào tự ngã.”
‘Vị ấy không tạo ra hiện tướng’ là vô tướng giải thoát. Đây là vô tướng giải thoát.
Katamo appaṇihito vimokkho? Idha bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā suññāgāragato vā iti paṭisañcikkhati “suññamidaṁ attena vā attaniyena vā”ti.
So tattha paṇidhiṁ na karotīti—appaṇihito vimokkho. Ayaṁ appaṇihito vimokkho.
Vô nguyện giải thoát là gì? Ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng suy nghiệm rằng: “Điều này là không đối với tự ngã hoặc đối với vật phụ thuộc vào tự ngã.”
‘Vị ấy không ước nguyện điều ấy’ là vô nguyện giải thoát. Đây là vô nguyện giải thoát.

Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa saddhindriyaṃ ādhipateyyaṃ hoti.
Đối với vị dồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, tín quyền là chủ đạo.
Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa samādhindriyaṃ ādhipateyyaṃ hoti.
Đối với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, định quyền là chủ đạo.
Anattato manasikaroto vedabahulassa paññindriyaṃ ādhipateyyaṃ hoti.
Đối với vị dồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, tuệ quyền là chủ đạo.

Aniccato manasikaroto nimittā cittaṃ vuṭṭhāti, animitte cittaṃ pakkhandati.
Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm thoát ra khỏi hiện tướng, tâm tiến vào vô tướng;
Dukkhato manasikaroto pavattā cittaṃ vuṭṭhāti, appavatte cittaṃ pakkhandati.
Đối với vị đang tác ý khổ não, tâm thoát ra khỏi sự vận hành, tâm tiến vào sự không vận hành;
Anattato manasikaroto nimittā ca pavattā ca cittaṃ vuṭṭhāti,
animitte appavatte nirodhe nibbānadhātuyā cittaṃ pakkhandati.
Đối với vị đang tác ý vô ngã, tâm thoát ra khỏi hiện tướng và sự vận hành,
tâm tiến vào vô tướng, vào sự không vận hành, vào sự diệt tận là cảnh giới Niết Bàn.

Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa animitto vimokkho ādhipateyyo hoti.
Đối với vị dồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, vô tướng giải thoát là chủ đạo.
Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa appaṇihito vimokkho ādhipateyyo hoti.
Đối với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, vô nguyện giải thoát là chủ đạo.
Anattato manasikaroto vedabahulassa suññato vimokkho ādhipateyyo hoti.
Đối với vị dồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, không tánh giải thoát là chủ đạo.

Giải Thoát
Tương đốiTuyệt đối
Phàm / Tục đếThánh / Chân đế
Dục tưởngThiền tưởngQuán tưởngTuệ Quán
Điều kiệnTiền nghiệp
Khuynh hướng tâm lý
Môi trường sống
Trú xứ thích hợp
thời tiết, thầy bạn,
thức ăn, thuốc men
Căn cơ tiền kiếp
Ba La Mật
5 quyền
Thoát khỏiThích, GhétDục tưởngBỏ Tục đế, theo Chân đếBỏ Phàm, theo Thánh.
Thấy cái tẻ nhạt,
vô vị của hiện hữu.
Bỏ Tưởng, theo Trí
Giải phápBớt thích, bớt ghét
Bớt đòi hỏi
Giữ giới
(không sát sanh,
trộm cắp, tà dâm
uống rượu, nói dối)
Lắng dịu suy tư
Sự chuẩn bị cũng là 1 phần giải thoát
Tập trung tư tưởng
10 Đề mục (ĐNLG, XVĐT, HK AS)
Phải tìm kiếm đề mục hợp với mình
Không cần tìm kiếm.
chỉ thấy cái cần thiết và nổi bật
Danh 13+14/25, Sắc 28
5 Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới
Sanh Diệt, Nhân Quả,
4 Đế, Duyên Sinh, Duyên Khởi
TÍN – Vô thường (chớp tắt)
(vô tướng giải thoát)
ĐỊNH – Khổ (đẩy tới, không bền)
(vô nguyện giải thoát)
TUỆ – Vô ngã (mọi thứ là đồ ráp)
(không tánh giải thoát)
Kết quả Giải thoátGiảm phiền não trước mắt
Dễ nuôi
Tìm được tí an lạc
Không bị bắt tù tội
Sơ thiền: dẹp được 5 triền
(Dục, Sân, Hôn thụy,
Trạo hối, Hoài nghi)
Biết rõ đang đi đúng đường.
Nhị thiền: bỏ Tầm
Tam thiền: bỏ Tứ
Tứ thiền: bỏ Hỷ
Ngũ thiền: chỉ còn Xả, Định
Tu Tứ Niệm Xứ → hiểu được 4 Đế
→ Sơ Đạo: trừ được Thân kiến
(hữu lậu), Hoài nghi, Tật, Lận
→ Nhị Đạo: giảm Dục ái, Sân
→ Tam Đạo: trừ Dục ái, Sân
→ Tứ Đạo:
thanh tịnh mọi phiền não
→ Níp Bàn


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de