A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Giống Câu Sanh ((Sahajātajāti)

Giống Câu Sanh là pháp duyên với nội dung Năng duyên và Sở duyên đồng sanh trong một thời điểm.

Giống Câu Sanh có 15 duyên:

TiểuTrungĐạiXem thêm Duyên chia theo 9 Giống


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de