A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Ghaṭanā & Sabhāga

Năng DuyênDuyên Hiệp Lực
Ghaṭanā
Câu Yếu Tri
Sabhāga
Tham
1. T → T
Sân2. T → VK
Si3. T → T / VK
Vô Tham4. BT → BT
Vô Sân5. BT → VK
Vô Si (Trí)6. BT → BT / VK
Sở Duyên7. VK → VK
tâm Bất Thiện
tâm Đại Thiện
tâm Đại Quả
tâm Đại Tố
tâm Thiện Sắc giới
tâm Quả Sắc giới
tâm Tố Sắc giới
tâm Thiện Vô sắc
tâm Quả Vô sắc
tâm Tố Vô sắc
tâm Đạo Siêu Thế
tâm Quả Siêu Thế
Tâm Sở Tợ Tha
Tâm Sở Bất Thiện
Tâm Sở Tịnh Hảo
Sắc Tâm
Sắc Nghiệp Tái Tục


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de