A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Bộ Pháp Tụ - Kiến & Đối Chiếu

  • Các pháp hữu kiến hữu đối chiếu
  • Sắc nhãn xứ ấy là thế nào?
  • Sắc nhĩ xứ ấy là thế nào?
  • Sắc sắc xứ ấy là thế nào?
  • Sắc thinh xứ ấy là thế nào?


  • A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

    © www.tudieu.de