A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Lộ Kiên Cố

 

Lộ 58 : Lộ Kiên cố Đắc thiền

Lộ189 lộ thiền thiện đáo đại, 9 lộ thiền tố đáo đại
Cái6khai ý, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, thiền
Thứ271 khai ý, 4 đại thiện hợp trí, 4 đại tố hợp trí, 18 đổng lực đáo đại
Chặng2khai ý, đổng lực (gồm đổng lực dục giới và đổng lực đáo đại)
Người5Người Tam nhân và 4 người Quả
Cõi2631 trừ 4 đọa và 1 vô tưởng

 

Lộ 60 : Lộ Kiên cố Đắc Sơ đạo

Lộ5Lộ đắc Sơ đạo Sơ thiền, Sơ đạo Nhị thiền, Sơ đạo Tam thiền, Sơ đạo Tứ thiền, Sơ đạo Ngũ thiền,
Cái8khai ý, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, đạo, quả, quả
Thứ15khai ý, 4 đại thiện hợp trí (không lấy 4 đại tố của la hán), 5 sơ đạo, 5 sơ quả
Chặng2khai ý, đổng lực (gồm đổng lực dục giới và đổng lực siêu thế)
Người3Người Tam nhân, người Sơ Đạo và người Sơ Quả
Cõi1731 trừ 4 đọa, 1 vô tưởng, 4 vô sắc, 5 tịnh cư

 

Lộ 62 : Lộ Kiên cố Đắc 3 đạo sau

Lộ153 Đạo cao (Nhị, Tam, Tứ) nhân với 5 tầng Thiền
Cái8khai ý, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, tiến bậc, đạo, quả, quả
Thứ35khai ý, 4 đại thiện hợp trí, 15 tâm đạo, 15 tâm quả
Chặng2khai ý, đổng lực (gồm đổng lực dục giới và đổng lực siêu thế)
Người73 người Đạo cao (Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán), 4 người Quả
Cõi2631 trừ 4 đọa và 1 vô tưởng

 

Lộ 64 : Lộ Nhập thiền

Lộ2018 đổng lực đáo đại, thông thiện, thông tố
Cáibđsbất định số sát-na; tùy thời gian nhập thiền
Thứ27khai ý, 4 đại thiện hợp trí, 4 đại tố hợp trí, 9 thiện đáo đại, 9 tố đáo đại
Chặng2khai ý, đổng lực (gồm đổng lực dục giới và đổng lực đáo đại)
Người5Người Tam nhân và 4 Người Quả
Cõi2631 trừ 4 đọa và 1 vô tưởng

 

Lộ 66 : Lộ Hiện thông

Lộ2Lộ thông thiện và lộ thông tố
Cái6khai ý, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, tâm thông
Thứ7khai ý, 2 đại thiện thọ xả hợp trí, 2 đại tố thọ xả hợp trí, 2 tâm thông
Chặng2khai ý, đổng lực (gồm đổng lực dục giới và đổng lực đáo đại)
Người5Người Tam nhân và 4 Người Quả
Cõi2231 trừ 4 đọa, 1 Vô tưởng và 4 Vô Sắc

 

Lộ 68 : Lộ Nhập thiền Quả

Lộ204 Thánh Quả (Sơ, Nhị, Tam, Tứ) nhân với 5 tầng Thiền
Cáibđsbất định số sát-na; tùy thời gian nhập quả định
Thứ29khai ý, 4 đại thiện hợp trí, 4 đại tố hợp trí, 20 tâm Quả Siêu Thế
Chặng2khai ý, đổng lực (gồm đổng lực dục giới và đổng lực siêu thế)
Người4Người Sơ, Nhị, Tam, Tứ Quả
Cõi2631 trừ 4 đọa và 1 vô tưởng

 

Lộ 70 : Lộ Nhập thiền Diệt

Lộ2Lộ của vị A Na Hàm Ngũ Thiền và Lộ của vị A La Hán Ngũ Thiền
Cái8khai ý, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, thiền, thiền, quả
Thứ9khai ý, 2 đại thiện thọ xả hợp trí, 2 đại tố thọ xả hợp trí, 2 ngũ thiền (thiện & tố), 2 quả (tam & tứ)
Chặng2khai ý, đổng lực (gồm đổng lực dục giới và đổng lực siêu thế)
Người2A Na Hàm và A La Hán
Cõi2231 trừ 4 đọa, 1 Vô tưởng và 4 Vô Sắc


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de