A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de
  1. Mānacetasika
  2. Sở hữu ngã mạn

Mạn

(māna)A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de