A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Sắc Pháp - Tam Đề

(1 Nội + 2 Ngoại)
Tividhena rūpasaṅgaho – Yếu hiệp sắc ba loại:
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ upādā.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi upādā,
atthi no upādā.
Sắc nội thành y sinh.
Sắc ngoại thành y sinh cũng có,
thành phi y sinh cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ upādiṇṇaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi upādiṇṇaṃ,
atthi anupādiṇṇaṃ.
Sắc nội thành thủ.
Sắc ngoại thành thủ cũng có,
thành phi thủ cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ upādiṇṇupādāniyaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi upādiṇṇupādāniyaṃ,
atthi anupādiṇṇupādāniyaṃ.
Sắc nội thành thủ cảnh thủ.
Sắc ngoại thành thủ cảnh thủ cũng có,
thành phi thủ cảnh thủ cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ anidassanaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi sanidassanaṃ,
atthi anidassanaṃ.
Sắc nội thành bất kiến.
Sắc ngoại thành kiến cũng có,
thành bất kiến cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ sappaṭighaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi sappaṭighaṃ,
atthi appaṭighaṃ.
Sắc nội thành đối chiếu.
Sắc ngoại thành đối chiếu cũng có,
thành vô đối chiếu cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ indriyaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi indriyaṃ,
atthi na indriyaṃ.
Sắc nội thành quyền.
Sắc ngoại thành quyền cũng có,
thành phi quyền cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ na mahābhūtaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi mahābhūtaṃ,
atthi na mahābhūtaṃ.
Sắc nội thành phi đại sung.
Sắc ngoại thành đại sung cũng có,
thành phi đại sung cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ na viññatti.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi viññatti,
atthi na viññatti.
Sắc nội thành phi biểu tri.
Sắc ngoại thành biểu tri cũng có,
thành phi biểu tri cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ na cittasamuṭṭhānaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi cittasamuṭṭhānaṃ,
atthi na cittasamuṭṭhānaṃ.
Sắc nội thành không nương tâm làm sở sanh.
Sắc ngoại thành nương tâm làm sở sanh cũng có,
thành không nương tâm làm sở sanh cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ na cittasahabhu.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi cittasahabhu,
atthi na cittasahabhu.
Sắc nội thành phi đồng sanh tồn với tâm.
Sắc ngoại thành đồng sanh tồn với tâm cũng có,
thành phi đồng sanh tồn với tâm cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ na cittānuparivatti.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi cittānuparivatti,
atthi na cittānuparivatti.
Sắc nội thành phi tùng tâm thông lưu.
Sắc ngoại thành tùng tâm thông lưu cũng có,
thành phi tùng tâm thông lưu cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ oḷārikaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi oḷārikaṃ,
atthi sukhumaṃ.
Sắc nội thành thô.
Sắc ngoại thành thô cũng có,
thành tế cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ santike.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi dūre,
atthi santike.
Sắc nội thành cận.
Sắc ngoại thành cận cũng có,
thành viễn cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ cakkhusamphassassa na vatthu.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ atthi cakkhusamphassassa vatthu,
atthi cakkhusamphassassa na vatthu.
Sắc ngoại không nương nhãn xúc sanh.
Sắc nội nương nhãn xúc sanh cũng có,
không nương nhãn xúc sanh cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ cakkhusamphassajāya vedanāya…pe… saññāya…pe… cetanāya…pe… cakkhuviññāṇassa na vatthu.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ atthi cakkhuviññāṇassa vatthu,
atthi cakkhuviññāṇassa na vatthu.
Sắc ngoại không nương thọ sanh từ nhãn xúc...
tưởng... tư... nhãn thức.
Sắc nội nương nhãn thức cũng có,
không nương nhãn thức cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ sotasamphassassa…pe… ghānasamphassassa…pe… jivhāsamphassassa…pe…
kāyasamphassassa na vatthu.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ atthi kāyasamphassassa vatthu,
atthi kāyasamphassassa na vatthu.
Sắc ngoại không nương nhĩ xúc sanh...
tỷ xúc... thiệt xúc...
thân xúc...
Sắc nội nương thân xúc sanh cũng có,
không nương thân xúc sanh cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ kāyasamphassajāya vedanāya…pe… saññāya…pe… cetanāya…pe… kāyaviññāṇassa na vatthu.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ,
taṃ atthi kāyaviññāṇassa vatthu,
atthi kāyaviññāṇassa na vatthu.
Sắc ngoại không nương thọ sanh từ thân xúc...
tưởng... tư... thân thức.
Sắc nội
nương thân thức sanh ra cũng có,
không nương thân thức sanh ra cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ,
taṃ cakkhusamphassassa nārammaṇaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ,
taṃ atthi cakkhusamphassassa ārammaṇaṃ,
atthi cakkhusamphassassa nārammaṇaṃ.
Sắc nội
không thành cảnh của nhãn xúc.
Sắc ngoại
thành cảnh của nhãn xúc cũng có,
không thành cảnh của nhãn xúc cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ,
taṃ cakkhusamphassajāya vedanāya…pe…
saññāya…pe… cetanāya…pe…
cakkhuviññāṇassa nārammaṇaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ,
taṃ atthi cakkhuviññāṇassa ārammaṇaṃ,
atthi cakkhuviññāṇassa nārammaṇaṃ.
Sắc nội không thành cảnh
của thọ sanh từ nhãn xúc...
của tưởng... của tư...
của nhãn thức.
Sắc ngoại
thành cảnh của nhãn thức cũng có,
không thành cảnh của nhãn thức cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ sotasamphassassa…pe… ghānasamphassassa…pe… jivhāsamphassassa…pe… kāyasamphassassa nārammaṇaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ,
taṃ atthi kāyasamphassassa ārammaṇaṃ,
atthi kāyasamphassassa nārammaṇaṃ.
Sắc nội không thành cảnh của nhĩ xúc...
tỷ xúc... thiệt xúc...
thân xúc.
Sắc ngoại
thành cảnh của thân xúc cũng có,
không thành cảnh của thân xúc cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ ,
taṃ kāyasamphassajāya vedanāya…pe…
saññāya…pe… cetanāya…pe…
kāyaviññāṇassa nārammaṇaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ,
taṃ atthi kāyaviññāṇassa ārammaṇaṃ,
atthi kāyaviññāṇassa nārammaṇaṃ.
Sắc nội thành cảnh
của thọ sanh từ thân xúc...
của tưởng... của tư...
của thân thức.
Sắc ngoại
thành cảnh của thân thức cũng có,
không thành cảnh của thân thức cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ na cakkhāyatanaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ atthi cakkhāyatanaṃ,
atthi na cakkhāyatanaṃ.
Sắc ngoại thành phi nhãn xứ.
Sắc nội thành nhãn xứ cũng có,
thành phi nhãn xứ cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ na sotāyatanaṃ…pe…
na ghānāyatanaṃ…pe… na jivhāyatanaṃ…pe… na kāyāyatanaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ atthi kāyāyatanaṃ,
atthi na kāyāyatanaṃ.
Sắc ngoại thành phi nhĩ xứ...
thành phi tỷ xứ... thành phi thiệt xứ... thành phi thân xứ.
Sắc nội thành thân xứ cũng có,
thành phi thân xứ cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ na rūpāyatanaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi rūpāyatanaṃ,
atthi na rūpāyatanaṃ .
Sắc nội không thành sắc xứ.
Sắc ngoại thành sắc xứ cũng có,
không thành sắc xứ cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ na saddāyatanaṃ…pe…
na gandhāyatanaṃ…pe…na rasāyatanaṃ…pe…
na phoṭṭhabbāyatanaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi phoṭṭhabbāyatanaṃ,
atthi na phoṭṭhabbāyatanaṃ.
Sắc nội không thành thinh xứ...
không thành khí xứ... không thành vị xứ...
không thành xúc xứ.
Sắc ngoại thành xúc xứ cũng có,
không thành xúc xứ cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ na cakkhudhātu.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ atthi cakkhudhātu,
atthi na cakkhudhātu.
Sắc ngoại không thành nhãn giới.
Sắc nội thành nhãn giới cũng có,
không thành nhãn giới cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ na sotadhātu…pe…
na ghānadhātu…pe… na jivhādhātu…pe…
na kāyadhātu.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ atthi kāyadhātu,
atthi na kāyadhātu.
Sắc ngoại không thành nhĩ giới...
không thành tỷ giới... không thành thiệt giới...
không thành thân giới.
Sắc nội thành thân giới cũng có,
không thành thân giới cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ na rūpadhātu.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi rūpadhātu,
atthi na rūpadhātu.
Sắc nội không thành sắc giới.
Sắc ngoại thành sắc giới cũng có,
không thành sắc giới cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ na saddadhātu…pe…
na gandhadhātu…pe… na rasadhātu…pe…
na phoṭṭhabbadhātu.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi phoṭṭhabbadhātu,
atthi na phoṭṭhabbadhātu.
Sắc nội không thành thinh giới...
không thành khí giới... không thành vị giới...
không thành xúc giới.
Sắc ngoại thành xúc giới cũng có,
không thành xúc giới cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ na cakkhundriyaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ atthi cakkhundriyaṃ,
atthi na cakkhundriyaṃ.
Sắc ngoại không thành nhãn quyền.
Sắc nội thành nhãn quyền cũng có,
không thành nhãn quyền cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ na sotindriyaṃ…pe…
na ghānindriyaṃ…pe… na jivhindriyaṃ…pe…
na kāyindriyaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ atthi kāyindriyaṃ,
atthi na kāyindriyaṃ.
Sắc ngoại không thành nhĩ quyền...
không thành tỷ quyền... không thành thiệt quyền...
không thành thân quyền.
Sắc nội thành thân quyền cũng có,
không thành thân quyền cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ na itthindriyaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi itthindriyaṃ,
atthi na itthindriyaṃ.
Sắc nội không thành nữ quyền.
Sắc ngoại thành nữ quyền cũng có,
không thành nữ quyền cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ na purisindriyaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi purisindriyaṃ,
atthi na purisindriyaṃ.
Sắc nội không thành nam quyền.
Sắc ngoại thành nam quyền cũng có,
không thành nam quyền cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ na jīvitindriyaṃ.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi jīvitindriyaṃ,
atthi na jīvitindriyaṃ.
Sắc nội không thành mạng quyền.
Sắc ngoại thành mạng quyền cũng có,
không thành mạng quyền cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ na kāyaviññatti.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi kāyaviññatti,
atthi na kāyaviññatti.
Sắc nội không thành thân biểu tri.
Sắc ngoại thành thân biểu tri cũng có,
không thành thân biểu tri cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ na vacīviññatti.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi vacīviññatti,
atthi na vacīviññatti.
Sắc nội không thành khẩu biểu tri.
Sắc ngoại thành khẩu biểu tri cũng có,
không thành khẩu biểu tri cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ na ākāsadhātu.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi ākāsadhātu,
atthi na ākāsadhātu.
Sắc nội không thành hư không giới.
Sắc ngoại thành hư không giới cũng có,
không thành hư không giới cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ na āpodhātu.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi āpodhātu,
atthi na āpodhātu.
Sắc nội không thành thủy chất.
Sắc ngoại thành thủy chất cũng có,
không thành thủy chất cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ rūpassa na lahutā.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi rūpassa lahutā,
atthi rūpassa na lahutā.
Sắc nội không thành sắc khinh.
Sắc ngoại thành sắc khinh cũng có,
không thành sắc khinh cũng có
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ rūpassa na mudutā.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi rūpassa mudutā,
atthi rūpassa na mudutā.
Sắc nội không thành sắc nhu.
Sắc ngoại thành sắc nhu cũng có,
không thành sắc nhu cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ rūpassa na kammaññatā.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi rūpassa kammaññatā,
atthi rūpassa na kammaññatā.
Sắc nội không thành sắc thích dụng.
Sắc ngoại thành sắc thích dụng cũng có,
không thành sắc thích dụng cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ rūpassa na upacayo.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi rūpassa upacayo,
atthi rūpassa na upacayo.
Sắc nội không thành sắc sanh.
Sắc ngoại thành sắc sanh (upacaya) cũng có,
không thành sắc sanh cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ rūpassa na santati.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi rūpassa santati,
atthi rūpassa na santati.
Sắc nội không thành sắc thừa kế (santati).
Sắc ngoại thành sắc thừa kế cũng có,
không thành sắc thừa kế cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ rūpassa na jaratā.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi rūpassa jaratā,
atthi rūpassa na jaratā.
Sắc nội không thành sắc lão (jaratā).
Sắc ngoại thành sắc lão cũng có,
không thành sắc lão cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ rūpassa na aniccatā.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi rūpassa aniccatā,
atthi rūpassa na aniccatā.
Sắc nội không thành sắc vô thường (aniccatā).
Sắc ngoại thành sắc vô thường cũng có,
không thành sắc vô thường cũng có.
Yaṃ taṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ, taṃ na kabaḷīkāro āhāro.
Yaṃ taṃ rūpaṃ bāhiraṃ, taṃ atthi kabaḷīkāro āhāro,
atthi na kabaḷīkāro āhāro.
Sắc nội không thành đoàn thực.
Sắc ngoại thành đoàn thực cũng có,
không thành đoàn thực cũng có.
Dhammasaṅgaṇī - RūpakaṇḍaṃBộ Pháp Tụ


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de