A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Nhân sanh Sắc Pháp

Iccevaṃ, paṭisandhim upādāya kammasamuṭṭhānā, Dutiyacittam upādāya cittasamuṭṭhānā, Ṭhitikālam upādāya utusamuṭṭhānā, Ojāpharaṇam upādāya āhārajasamuṭṭhānā cā ti catusamuṭṭhāna-rūpākalāpasantati kāmaloke dīpajāla viya nadīsoto viya ca yāvatāyukaṃ abbhocchinnaṃ pavattati.

"Như vậy, sự tiếp diễn của các nhóm sắc pháp được tạo ra trong bốn cách, đó là:
  1. do nghiệp (kamma) tạo từ thời điểm sanh lên của tâm (citta) tục sinh,
  2. do tâm tạo từ thời điểm sanh lên của tâm hữu phần (bhavaṅga citta) thứ nhất (mà sanh lên ngay sau tâm tục sinh),
  3. do nhiệt lượng tạo từ thời điểm trụ của tâm tục sinh và
  4. do dưỡng tố tạo từ lúc có sự khuếch tán hay truyền dẫn của dưỡng tố.
Sự việc này diễn ra, trôi chảy trong dục giới một cách không gián đoạn cho đến tận cùng của sự sống, giống như ngọn lửa của một cây đèn hay dòng chảy của một con sông."

Theo truyền thống, lộ trình sắc pháp có nghĩa là tiến trình của các kalāpa được tạo ra do nghiệp (kamma), do tâm, do nhiệt lượng hay do dưỡng tố.

Tiến trình này có hai: tiến trình của các kalāpa xảy ra của chúng sanh trong dục giới và trong sắc giới.

(rūpākalāpa hay kalāpa là "bọn sắc pháp").

Nguồn: Lộ trình Tâm và Sắc pháp (Pháp Triều).

Bốn Pháp làm tác nhân cho Sắc pháp khởi sanh:
  1. Nghiệp Lực (Kamma): hành động có tạo tác từ Thân, Lới và Ý - thiện và bất thiện - quá khứ hay hiện tại. Gồm 25 Nghiệp Lực, là Tư tác ý hiện hữu trong 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 5 tâm thiện sắc giới.
  2. Tâm Thức (Citta): Là 75 tâm (trừ 10 ngũ song thức, 4 tâm quả vô sắc, tâm tái tục hữu tình, tâm tử của bậc vô sinh) và 52 tâm sở kiếp hiện tại.
  3. Quý tiết (Utu): sự lạnh, nóng hiện hữu ở nội phần và ngoại phần của chúng hữu tình làm sắc Quý tiết khởi sinh.
  4. Vật thực (Āhāra): bổ phẩm trong các vật thực làm cho sắc Vật thực sanh khởi.


Nghiệp Xuất Sinh Xứ (Kammasamuṭṭhāna): Nghiệp lực đúng ra có 33 thứ (12 bất thiện, 8 đại thiện, 5 sắc, 4 vô sắc, 4 siêu thế). Nhưng vì thiện vô sắc là ly ái sắc (rūpavirāgabhāvanā) và thiện siêu thế là diệt sinh chủng (bhavajāti) nên không được tính vào đây.

Hiểu theo: Tứ Pháp Siêu Lý (TK Sán Nhiên)


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de