A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Tam Đề Thiện

Pháp Thiện21 (37) Tâm Thiện8 tâm Đại Thiện: 4 hợp trí, 4 ly trí
5 tâm Thiện Sắc giới: Sơ, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ thiền
4 tâm Thiện Vô sắc giới:
Hư Không Vô Biên, Thức Vô Biên,
Vô Sở Hữu, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng
4 (20) tâm Thiện Siêu thế: Sơ, Nhị, Tam, Tứ Đạo
Pháp Bất Thiện12 Tâm Bất thiện8 tâm Tham
2 tâm Sân
2 tâm Si
Pháp Vô Ký
36 (52) Tâm Quả7 tâm Quả (vô nhân) Bất thiện
8 tâm Quả (vô nhân) Thiện
8 tâm Đại Quả: 4 hợp trí, 4 ly trí
5 tâm Quả Sắc giới: Sơ, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ thiền
4 tâm Quả Vô Sắc giới:
Hư Không Vô Biên, Thức Vô Biên,
Vô Sở Hữu, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng
4 (20) tâm Quả Siêu Thế: Sơ, Nhị, Tam, Tứ Quả
20 Tâm Tố(vô nhân) tâm Khai Ngũ, tâm Khai Ý, tâm Sinh tiếu
8 tâm Đại Tố: 4 hợp trí, 4 ly trí
5 tâm Tố Sắc giới: Sơ, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ thiền
4 tâm Tố Vô Sắc giới:
Hư Không Vô Biên, Thức Vô Biên,
Vô Sở Hữu, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng
28 Sắc pháp4 Đại: Đất, Nước, Lửa, Gió
24 Sắc Y sinh
Níp-Bàn(Vô Ký Vô Vi)


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de