A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Giảng Về Trí - Phân Tích Đạo

Tuệ về sự ghi nhận ở tai là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là thế nào? Sự nhận định ở tai là
, tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de