Tâm Tâm Sở Linh Tinh Lộ Tâm Ngoại Lộ Sắc Pháp Tương Tập Nhiếp Duyên Nghiệp Xứ

A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

www.tudieu.de

Xin lưu ý: Trang thông tin của một nhóm bạn đạo sơ cơ họp mặt hàng tuần để cùng tìm hiểu về A-Tỳ-Đàm (Abhidhamma). Các buổi họp này không có sự hướng dẫn của tăng ni tỳ kheo nào. Trang Facebook: Mẫu Giáo A-Tỳ-Đàm
Thời khóa biểu (giờ Việt Nam)
Thứ Bảy7 giờ sáng
Chủ Nhật7 giờ sáng
Thứ Tư5 giờ chiều
Zoom ID834 7164 5012
Passcode202012

BẢNG CHI PHÁP
SÁCH
HỌA ĐỒ
TÀI LIỆU
TÓM LƯỢC
YOUTUBE ATYDAM
SIÊU LÝ TIỂU HỌC
SIÊU LÝ CAO HỌC
PĀLI CĂN BẢN
VI DIỆU PHÁP SƠ CẤP
TOÁT YẾU A TỲ ĐÀM
KHO TÀNG PHÁP HỌC
VIDEOS THAM KHẢO
TIPITAKA.ORG
BUDSAS.NET
VIETHERAVEDA
GIÁO TRÌNH PALI PALI HÀM THỤ


VIDEOS THAM KHẢO

Đọc Pali - bộ Pháp TụĐọc Việt - bộ Pháp TụAbhidhamma Pitaka
Đọc Pali - bộ Phân TíchĐọc Việt - bộ Phân Tích (i)Đọc Việt - bộ Phân Tích
PaccayaniddesoTikapatthana SN Goenka


VIDEO BUỔI HỌC
TÂM, TÂM SỞ & SẮC PHÁP

05/12/2020
Giới thiệu sơ lược
06/12/2020
Cách đọc bảng nêu chi pháp
12/12/2020
Tâm và tâm sở
13/12/2020
Lộ trình tâm
19/12/2020
Tâm Đáo Đại
20/12/2020
Quan hệ Tâm sở và Tâm
26/12/2020
Tâm và Cảnh
27/12/2020
Vô Minh duyên Hành
02/01/2021
Phân loại tâm
03/01/2021
80 Pháp thực tính & Níp bàn
09/01/2021
Danh chế định & Đề mục thiền
10/01/2021
Sắc Pháp
16/01/2021
Uẩn Xứ và Giới
17/01/2021
31 Cõi
23/01/2021
Bộ Pháp tụ
24/01/2021
Các cõi tam giới
31/01/2021
Tâm tục sinh và các cõi
06/02/2021
Tam Đề & Các giống tâm
07/02/2021
Thời gian và Thời kỳ
13/02/2021
Lục bộ (Chakka)
14/02/2021
12 Tâm Bất Thiện
20/02/2021
Katame dhammā akusalā?
21/02/2021
8 Tâm Tham
26/02/2021
Akusalacittaṃ
27/02/2021
Tâm Bất Thiện Thứ Nhất
06/03/2021
Tà Kiến
07/03/2021
Tà Kiến (2)
13/03/2021
Ngã Mạn
14/03/2021
Phân tích Tâm bất thiện
20/03/2021
Sân và Si
21/03/2021
Đổng lực & Sự yếu hiệp
27/03/2021
Kāmāvacarakusalacitta
28/03/2021
Tâm đại thiện - Nhân Quả
03/04/2021
Tâm sở Trí tuệ
04/04/2021
Tâm sở Trí tuệ (2)
10/04/2021
10 pháp cần được biết toàn diện
11/04/2021
7 lối giải Duyên sinh
17/04/2021
Bản đồ 12 Duyên sinh
18/04/2021
10 pháp cần được tu tập
24/04/2021
10 pháp cần được tác chứng
25/04/2021
Thiền sắc giới
01/05/2021
Kinh Chuyển Pháp Luân
02/05/2021
Đạo và các đề mục Thiền
08/05/2021
Thiện sắc giới
09/05/2021
Thiện vô sắc giới
15/05/2021
Thiền-Na Duyên
16/05/2021
10 thành tựu - 5 thông
22/05/2021
Thiền phân tích - Mātikā
23/05/2021
Đề mục Thiền
29/05/2021
Tâm Siêu thế
30/05/2021
Đắc Đạo
04/06/2021
Tâm Siêu thế (2)
06/06/2021
Tâm Siêu thế (3)
12/06/2021
Tâm Vô Nhân
13/06/2021
Tâm Vô Nhân (2)
19/06/2021
Phân loại Tâm
20/06/2021
Hỏi & Đáp: Tâm
26/06/2021
Tâm Thức Ý
03/07/2021
Lộ Tâm (1)
04/07/2021
Lộ Tâm (2)
10/07/2021
Lộ Tâm (3) - Sanh Tử ở các Cõi
11/07/2021
Lộ Tâm (4) - Tâm tái tục
17/07/2021
Níp Bàn
18/07/2021
Lộ Tâm (5) - Ngũ môn cảnh lớn
24/07/2021
Lộ Tâm (6) - Hộ kiếp khách
25/07/2021
Hộ kiếp Hỷ và Xả
31/07/2021
Lộ Cái Thứ Chặng Người và Cõi
01/08/2-21
Lộ Ngũ - Môn - Vẫy tay
07/08/2021
Lộ Ngũ Môn
08/08/2021
Lộ Ngũ Môn - Các cõi
14/08/2021
Lộ Ngũ - 4 cỡ Cảnh
15/08/2021
Lộ Ngũ - 4 loại Lộ
21/08/2021
Biện giải Tâm pháp
22/08/2021
Sắc Pháp - tuổi thọ và phân loại
28/08/2021
Biện giải Tâm pháp (2)
29/08/2021
Biện giải Tâm pháp (3)
04/09/2021
Biện giải Tâm pháp (4) Nghiệp Xứ
05/09/2021
Khảo sát Thiền Quán Nghiệp Xứ
11/09/2021
Khảo sát Thiền Quán Nghiệp Xứ (2)
12/09/2021
Đề mục Thiền chỉ
18/09/2021
Lộ Ý Môn (1)
19/09/2021
Lộ Ý Môn (2) Chiêm bao
25/09/2021
Cảnh
02/10/2021
Phân loại Cảnh
03/10/2021
7 nhóm Tâm - 21 Cảnh
09/10/2021
Cảnh Chơn đế & cảnh Tục đế
10/10/2021
Samuṭṭhāna
16/10/2021
Phân loại các Pháp
17/10/2021
Nghiệp (1)
17/10/2021
Nghiệp (2)
24/10/2021
Lộ Ý Kiên Cố
30/10/2021
Người Tứ Quả : A-la-hán
31/10/2021
Cảnh Chế Định & cảnh Đáo Đại
06/11/2021
Lộ đắc Sơ Đạo
13/11/2021
Người Sơ Quả
14/11/2021
Người Tam Nhân
20/11/2021
Lộ Hiện Thông
21/11/2021
Pháp Lậu - Nhân Duyên
27/11/2021
Lộ Nhập Thiền Quả
28/11/2021
Thiền Khô Thiền Ướt
04/12/2021
Lộ Nhập Thiền Diệt
05/12/2021
Lộ Kiên Cố (tổng kết)
11/12/2021
Lộ Nhập Níp Bàn Liên Thiền
12/12/2021
Lộ Nhập Níp Bàn Hiện Thông
18/12/2021
Lộ Viên tịch phản khán chi Thiền
19/12/2021
6 chi Thiền
01/01/2022
Sắc pháp - tổng lược
02/01/2022
Sắc pháp - 4 Sắc Đại hiển
08/01/2022
Sắc pháp - 24 Sắc Y sinh
09/01/2022
Sắc pháp - 10 Sắc Không Rõ
15/01/2022
Sắc uẩn - phân tích theo Kinh
22/01/2022
Sắc uẩn - phân tích theo Kinh (2)
23/01/2022
Sắc pháp - Matika - phần I & II
05/02/2022
Sắc pháp - Matika - phần II (tt)
06/02/2022
Sắc pháp - theo Tứ Pháp Siêu Lý
12/02/2022
Sắc pháp - Tam Đề
13/02/2022
Sắc pháp - Tam Đề (2)
19/02/2022
Sắc pháp - Tứ Đề
20/02/2022
Sắc pháp - Ngũ Đề - Thập nhất Đề
26/02/2022
Nhân sanh Sắc pháp
27/02/2022
Nghiệp Lực & Sắc Pháp
05/03/2022
Tâm Xuất Sinh Xứ (Cittasamuṭṭhāna)
06/03/2022
7 thể loại sắc Tâm
12/03/2022
Sắc Quý Tiết - 4 tờ Lộ Sắc
13/03/2022
Sắc Vật Thực - 4 Xuất Sinh Xứ
19/03/2022
Bọn Sắc (Kalāpa)
20/03/2022
8 Bọn Sắc Tâm
26/03/2022
Sắc Quý Tiết - Sắc Vật Thực
02/04/2022
Sắc Đại Hiển & Ngũ Thanh Triệt
09/04/2022
Tâm - phân loại
16/04/2022
Sinh Tiến Dị Diệt
23/04/2022
Sắc Ý Vật
30/04/2022
Tâm Nhãn Thức Quả Thiện Vô Nhân
07/05/2022
Tâm Bất Thiện - Trích Cú và Điều Pháp
21/05/2022
Tâm Tham - Trích Cú và Điều Pháp
28/05/2022
Tâm Sân - Trích Cú và Điều Pháp
04/06/2022
Tâm Hoài Nghi - Phóng Dật
08/06/2022
Tam đề Dĩ Sanh
11/06/2022
Giảng về Kiến (Diṭṭhikatthā)
18/06/2022
Kiến: Khoái Lạc & Tùy Ngã
25/06/2022
Kiến: Tà Kiến
02/07/2022
Giảng về Trí
16/07/2022
Trí: Pháp cần được biết rõ
23/07/2022
Trí: Pháp cần đoạn trừ
27/07/2022
Tâm Thiện Siêu Thế
30/07/2022
Tâm Thiện Siêu Thế (2)
03/08/2022
Trích cú tâm Sơ Đạo
04/08/2022
Trích cú tâm Sơ Đạo (2)
06/08/2022
Tâm Đạo: Phần Điều pháp
11/08/2022
Tứ Thiền
13/08/2022
Thiền: bậc, tiến trình, cảnh
20/08/2022
Trí: Pháp cần được tu tập
03/09/2022
Trí: Thoái Hóa, Bền Vững, Thù Thắng, Thông Suốt
07/09/2022
Trí: Khổ Đế
18/09/2022
Tu Chỉ & Quán - Yuganaddha
25/09/2022
Chỉ trước Quán sau
02/10/2022
Tu Chỉ - Đề mục & Cá tánh
20/11/2022
Bộ Ngữ Tông - Bàng Sanh
23/11/2022
Bộ Ngữ Tông - Nhãn Kiến Sắc
24/11/2022
Nhãn Kiến Sắc Ngữ (2)
27/11/2022
Nhãn - Kiến & Đối chiếu
30/11/2022
Sắc nhãn xứ ấy là thế nào?
01/12/2022
Sắc nhĩ xứ ấy là thế nào?
04/12/2022
Những Điểm Dị Biệt - tổng quan (1)
07/12/2022
Sắc sắc xứ ấy là thế nào?
08/12/2022
Bộ Ngữ Tông - Cật Vấn Thông
11/12/2022
9 chương Thắng Pháp
14/12/2022
Tâm - ôn tập
15/12/2022
Tâm (2)
18/12/2022
Tâm (3) Tâm Đại Thiện & Tâm Sở
24/12/2022
Tâm (4) Tâm Đại Quả
25/12/2022
Nhị Đề Tiểu Đỉnh (1)
28/12/2022
Tụ Lậu (1)
31/12/2022
Tụ Lậu (2)
01/01/2023
Tụ Lậu (3)
07/01/2023
Tụ Lậu (4)
12/03/2023
Trung Tảo Vãn Thọ

VIDEO BUỔI HỌC
DUYÊN SINH - DUYÊN HỆ

27/06/2021
Giới thiệu về Duyên
15/05/2021
Thiền-Na Duyên
17/05/2021
Duyên (1)
24/05/2021
Duyên (2)
31/05/2021
Nhân Duyên (1)
07/06/2021
Nhân Duyên (2)
14/06/2021
Nhân Duyên (3)
21/06/2021
Vô ký - Nhân Duyên
28/06/2021
Vô ký tố & quả - Nhân Duyên
05/07/2021
Nhân Duyên - 7 câu yếu tri
12/07/2021
Câu Sanh Duyên
19/07/2021
Câu Sanh Duyên (2)
26/07/2021
Câu Sanh Duyên (3)
02/08/2021
Câu Sanh Duyên (4) CYT7
09/08/2021
Câu Sanh Duyên (5) CYT7 (2)
18/08/2021
Câu Sanh Duyên (6) CYT8+9
25/08/2021
Hỗ Tương Duyên
01/09/2021
Tương Ưng Duyên
08/09/2021
Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên
15/09/2021
Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên (2)
26/09/2021
Cảnh Duyên
13/10/2021
Cảnh Duyên (2)
20/10/2021
Cảnh Duyên (3) CYT 1
23/10/2021
Cảnh Duyên (4) CYT 1 (1)
27/10/2021
Cảnh Duyên (5) CYT 2
03/11/2021
Cảnh Duyên (6) CYT 3
10/11/2021
Cảnh Duyên (7) CYT 3 (7)
17/11/2021
Cảnh Duyên (8) CYT 4
24/11/2021
Cảnh Duyên (9) CYT 5
01/12/2021
Cảnh Duyên (10) CYT 6
08/12/2021
Cảnh Duyên (11) CYT 7
22/12/2021
Cảnh Duyên (12) CYT 8
29/12/2021
Cảnh Duyên (13) CYT 9
05/01/2022
Giống Câu Sanh
12/01/2022
Câu sanh Trưởng Duyên
16/01/2022
Thọ - Duyên Sinh
19/01/2022
Câu sanh Trưởng Duyên - 7CYT
09/02/2022
Trưởng Duyên
16/02/2022
Câu sanh Nghiệp Duyên
23/02/2022
Bộ Vị trí - 4 Luận cứ 6 phạm trù
02/03/2022
Bộ Vị trí - Thuận Nghịch
09/03/2022
Danh Vật Thực Duyên
16/03/2022
Danh Vật Thực Duyên (2)
23/03/2022
Câu sanh Quyền Duyên
30/03/2022
Thiền-Na & Đồ-Đạo Duyên
31/03/2022
HetuSabhāga theo Tam Đề Thiện
06/04/2022
HetuGhatanā theo Tam Đề Thiện
13/04/2022
Nhân Duyên - Hiệp lực & Tấu hợp
14/04/2022
Nhân Duyên - Hiệp lực & Tấu hợp (2)
20/04/2022
Dị Thục Quả Duyên
21/04/2022
Nhân Duyên - tấu hợp 5
27/04/2022
Thiền Na Duyên - Hiệp lực
28/04/2022
Thiền Na Duyên - CYT1 và Lộ Tâm
04/05/2022
Thiền Na Duyên - Bản đồ và Chi tiết
05/05/2022
Năng, Sở và Địch Duyên
11/05/2022
Pañhāvāro - Yếu tri
12/05/2022
Vô Gián & Câu Sanh Duyên
18/05/2022
Cận Y Duyên
19/05/2022
Tiền Sanh Duyên
25/05/2022
Hiện Hữu Duyên
26/05/2022
Cảnh Trưởng Duyên (1)
01/06/2022
Cảnh Trưởng Duyên (2)
02/06/2022
Cảnh Trưởng Duyên (3)
09/06/2022
Cảnh Trưởng Duyên (4)
15/06/2022
Cảnh Tiền Sanh Duyên (1)
16/06/2022
Cảnh Tiền Sanh Duyên (2)
22/06/2022
Cảnh Tiền Sanh Duyên (3)
23/06/2022
Cảnh Tiền Sanh Duyên (4)
29/06/2022
Vật Cảnh Tiền Sanh Y Duyên (1)
30/06/2022
Vật Cảnh Tiền Sanh Y Duyên (2)
06/07/2022
Vật Cảnh Tiền Sanh Y Duyên (3)
07/07/2022
Vật Cảnh Tiền Sanh Trưởng Duyên
09/07/2022
Hiệp Lực & Tấu Hợp Duyên
13/07/2022
Hiệp Lực & Tấu Hợp - Cảnh Duyên CYT 1
14/07/2022
Hiệp Lực & Tấu Hợp - Cảnh Duyên CYT 2
20/07/2022
Hiệp Lực & Tấu Hợp - Cảnh Duyên CYT 3
21/07/2022
Hiệp Lực & Tấu Hợp - Cảnh Duyên CYT 1-2-3
17/08/2022
Hiệp Lực & Tấu Hợp - Cảnh Duyên CYT 4
18/08/2022
Năng Sở Địch - Cảnh Duyên
24/08/2022
Cảnh Duyên - CYT 6 BT-VK
25/08/2022
Cảnh Duyên - CYT 7 VK-VK
31/08/2022
Cảnh Duyên - phân tích chi pháp
01/09/2022
Cảnh Duyên - CYT 8 VK-T
14/09/2022
Cảnh Duyên - CYT 9 VK-BT
15/09/2022
Cảnh Duyên - VK-BT (Khổ Tập)
21/09/2022
Vô Gián Duyên (1) - Hiệp lực
22/09/2022
Vô Gián Duyên (2) - Phân tích
28/09/2022
Vô Gián Duyên (3) - Thiện trợ Thiện
29/09/2022
Vô Gián Duyên (4) - Lộ ngũ & lộ ý
05/10/2022
Vô Gián Duyên (5) - chỉ chấm bảng nêu
12/10/2022
Vô Gián Duyên (6) - Thiện trợ Vô Ký 1
13/10/2022
Vô Gián Duyên (7) - Thiện trợ Vô Ký 2
19/10/2022
Vô Gián Duyên (8) - Bất Thiện trợ Bất Thiện
20/10/2022
Vô Gián Duyên (9) - Bất Thiện trợ Vô Ký
26/10/2022
Vô Gián Duyên (10) - Vô Ký trợ Vô Ký
27/10/2022
Vô Gián Duyên (11) - Vô Ký trợ Vô Ký (2)
15/02/2023
Vô Gián Duyên (12) - Vô Ký trợ Thiện
04/03/2023
Trùng Dụng Duyên (1)
05/03/2023
Trùng Dụng Duyên (2) - Bản đồ
11/03/2023
Vô Gián Nghiệp Duyên (1)
12/03/2023
Tiền Sanh Quyền Duyên
18/03/2023
Tiền Sanh Quyền Duyên (2)
19/03/2023
Vật Tiền Sanh Duyên

VIDEO BUỔI HỌC
PĀLI

22/02/2023
Pali (1)
8 cách biến thể Danh từ
01/03/2023
Pali (2)
Danh từ Trung tánh
08/03/2023
Pali (3)
So sánh Nam & Trung tính
15/03/2023
Pali (4)
Ngữ vựng Danh từ Nam Tính
22/03/2023
Pali (5)
Động từ

BẢNG NÊU CHI PHÁP CẦN CÓ SẴN

Tải hình vể máy: xin bấm nút chuột phải và chọn "Save image as ...".
Học viên nên in ra bảng lớn A3 hay A2

Bảng Có Chữ

Bảng Trống

Bảng Có Số

Bảng Trắng Đen

SÁCH CẦN CÓ SẴN

Tải sách vể máy: xin bấm nút chuột phải và chọn "Save link as ..."

 • Bản đồ - Đại Phát Thú 1
 • Bản đồ - Đại Phát Thú 2
 • Bản đồ - Đại Phát Thú 3
 • Bản đồ - Đại Phát Thú 4
 • Bản đồ - Đại Phát Thú 5
 • Bản-giải-Siêu-lý-cao-học
 • Bản-giải-Siêu-lý-tiểu-học
 • Bộ Ngữ Tông - Minh Tuệ
 • Bộ Ngữ Tông - TL Tịnh Sự
 • Bộ Pháp Tụ
 • Bộ Phân Tích
 • Bộ Vị Trí 1-2
 • Bộ Vị Trí 3-4
 • Bộ Vị Trí 5-6
 • Giáo trình Pali
 • Kho Tàng Pháp Học - TK Giác Giới
 • Pali Hàm Thụ (TK Giác Giới)
 • Phát Thú - Chánh Tạng - quyển 40
 • Phát Thú - Chú giải - quyển 85
 • Phát Thú 01 - TK Sán Nhiên
 • Phát Thú 02 - TK Sán Nhiên
 • Phát Thú 03 - TK Sán Nhiên
 • Phát Thú 04 - TK Sán Nhiên
 • Phát Thú 05 - TK Sán Nhiên
 • Thanh Tịnh Đạo - Yếu-Lược -TK Giác Giới
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 1
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 2
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3a
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3b
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3c
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 4
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 5a
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 5b
 • Vi Diệu Pháp Sơ Cấp - Sư Giác Giới
 • TÀI LIỆU


  Chủ yếu
  Bản đồ - Đại Phát Thú 1
  Bản đồ - Đại Phát Thú 2
  Bản đồ - Đại Phát Thú 3
  Bản đồ - Đại Phát Thú 4
  Bản đồ - Đại Phát Thú 5
  Bản-giải-Siêu-lý-cao-học
  Bản-giải-Siêu-lý-tiểu-học
  Bộ Ngữ Tông - Minh Tuệ
  Bộ Ngữ Tông - TL Tịnh Sự
  Bộ Pháp Tụ
  Bộ Phân Tích
  Bộ Vị Trí 1-2
  Bộ Vị Trí 3-4
  Bộ Vị Trí 5-6
  Giáo trình Pali
  Kho Tàng Pháp Học - TK Giác Giới
  Pali Hàm Thụ (TK Giác Giới)
  Phát Thú - Chánh Tạng - quyển 40
  Phát Thú - Chú giải - quyển 85
  Phát Thú 01 - TK Sán Nhiên
  Phát Thú 02 - TK Sán Nhiên
  Phát Thú 03 - TK Sán Nhiên
  Phát Thú 04 - TK Sán Nhiên
  Phát Thú 05 - TK Sán Nhiên
  Thanh Tịnh Đạo - Yếu-Lược -TK Giác Giới
  Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 1
  Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 2
  Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3a
  Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3b
  Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3c
  Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 4
  Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 5a
  Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 5b
  Vi Diệu Pháp Sơ Cấp - Sư Giác Giới
  Tiếng Việt
  10 Đại Đệ Tử Phật
  Ba la mật 1
  Ba la mật 2
  Ba la mật 3
  Biện giải Tâm Pháp
  Bát Chánh Đạo
  Bố Thí (TK Hộ Pháp)
  Bộ Chất Ngữ
  Bộ Ngữ Tông
  Bộ Nhân Chế Định
  Bộ Song Đối
  Chỉ Tịnh Minh Giải
  Giáo tài A tỳ đàm - TK Giác Nguyên
  Giảng giải Kinh Đại Niệm Xứ - Pa Auk Sayadaw
  Kinh Phạm Võng - Chú-Giải - TK Giác-Lộc
  Kỷ Yếu Đức Tịnh Sự
  Luận Giải về Nghiệp
  Lộ trình Tâm và Sắc pháp (Pháp Triều)
  Nghiệp và Quả
  Ngõ Vào Nội Tại
  Patthana-TLTinhSu
  Pháp Thiền Nguyên Thủy
  Pháp Tụ và Phân Tích - Chú Giải (TK Sán Nhiên)
  Pháp-Hành Thiền-Tuệ (TL Hộ Tông)
  Pháp-Hành Thiền-Định (TL Hộ Tông)
  Phúc Hành Tông (TK Siêu Thành)
  Phật và Thánh chúng
  Tam Bảo
  Thanh Tịnh Đạo Giảng Giải - Giới Định
  Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy
  Thiền Định và Thiền Quán
  Thấy Biết Rõ Duyên Trợ
  Thắng Pháp Lý Nhiếp Luận
  Toát Yếu A Tỳ Đàm
  Triết học ATĐ (Dr MT Mon)
  Triết lý về Nghiệp (TK Hộ Tông)
  Tóm lược Thiền Tứ Niệm Xứ
  Tứ Pháp Siêu Lý - Sư Sán Nhiên
  Vi Diệu Pháp Nhập Môn (Sư Giác Chánh)
  Vi Diệu Pháp Sơ Cấp - Sư Giác Giới
  Vi diệu pháp Hiện thực trong cuộc sống
  Vô Tỷ Pháp Tập Yếu - TL Tịnh Sự (ed.2019)
  Văn Học Kinh Điển Pàli
  Vật Thực chú giải - Ledi Sayadaw
  _Đại Đệ Tử Phật
  _Đức Phật và Phật Pháp
  Bài đọc
  10 pháp cần biết toàn diện
  10 pháp cần dứt bỏ
  10 pháp cần hiểu rõ
  10 pháp cần tu tập
  10 pháp cần được tác chứng
  10 Đề Mục Bất Mỹ
  12 Giống Cảnh
  12 Tâm Bất Thiện - 2021
  12 Tâm Bất Thiện
  20210522-Matika 599
  20210523-Thiền hiệp thế
  20210524-Duyên 24-52-9-27
  20211016 - Phân Loại Pháp
  21 Cảnh
  40 đề mục thiền
  4maude
  6 tùy niệm
  7 nhóm Tâm - 21 Cảnh
  83 Lộ Tâm
  ATĐ Zoom 160521
  Arammanapaccayo
  Aññamaññapaccayo
  Ban Do 27 Duyen
  Chi Pháp -27 Duyên
  Cảnh Duyên - cyt1
  Cảnh Duyên - cyt2
  Cảnh Duyên - cyt3
  Cảnh Duyên - cyt4
  Cảnh Duyên - cyt5
  Cảnh Duyên - cyt6
  Cảnh Duyên - cyt7
  Cảnh Duyên - cyt8-9
  Diệt Định
  Duyên Khởi Phân Tích - ATD
  Duyên Khởi Phân Tích - Kinh
  Giảng Về Đạo
  Giảng về Kiến
  Hetupaccayyo
  Hồi Hướng
  Jhānapaccaya
  Kinh Chuyển Pháp Luân
  LỘ Ý MÔN
  Lộ Hiện Thông
  Mục lục Bộ Pháp Tụ
  Mục lục Vi Diệu Pháp
  Na Cảnh
  Nghiên-Cứu-Thắng-Pháp-Tập-1
  Nghiên-Cứu-Thắng-Pháp-Tập-2
  Nhân Quả
  Nibbānabhedo
  NĂM THỨC DỊ THỤC THIỆN
  Panhavaro
  Patthana - Xuất Xứ và Nội Dung
  Pañhāvāro
  Sahajātapaccayo
  Thiền sắc giới
  Thiền-Na Duyên
  TÁM TÂM ÐẠI QUẢ
  Tâm Tham 1 Pali-Viet
  Tâm Đại Thiện Thứ Nhất
  Tổng Quan – Bộ Vị trí
  Tứ Niệm Xứ
  VÔ KÝ QUẢ BẤT THIỆN
  tikamatika22
  GIỚI QUẢ BẤT THIỆN
  GIỚI QUẢ THIỆN
  Videos
  Arammanapaccayo CYT2
  Arammanapaccayo CYT4
  Arammanapaccayo CYT5
  Arammanapaccayo CYT6
  Arammanapaccayo CYT7
  Arammanapaccayo

  Pāli
  Abhidhammatthasaṅgaho
  Buddhaghosuppati - Pali
  Bổn Sanh 1
  Bổn Sanh 2
  Bổn Sanh 3
  Cullaniddesa
  Dhammasaṅgaṇī
  Giáo trình Pali
  Kathāvatthu - Pāḷi
  Mahāniddesa
  Pali English Dictionary 1921 v1
  Pali Hàm Thụ (TK Giác Giới)
  Patisambhidamagga - Phân Tích Đạo, tập 1
  Patisambhidamagga - Phân Tích Đạo, tập 2
  Pañhāvāro
  Thuật ngữ Luật Tạng Pali (TK Giác nguyên)
  Tiểu Tụng
  Trưởng lão kệ
  Từ Điển Pali-Anh-Việt (TK Đức Hiền)
  English
  3 Basic - Egolessness
  3 Basic - Impermanence
  3 Basic - Suffering
  A Taste of the Holy Life
  Abhidhamma - Dr Mehm Tin Mon
  Abhidhamma Studies - Nyanaponika
  Abhidhammattha Saṅgaha - Nàrada Mahà Thera
  Buddhadhamma
  Buddhaghosuppati
  Buddhist Monastic Code
  Concise Pali English Dictionary - Buddhadatta
  Conditional Relations - Guide Book 1
  Conditional Relations - Guide Book 2
  Conditional Relations - Patthana Book 1
  Conditional Relations - Patthana Book 2
  Dependent Origination -Sayadaw Nandamālābhivaṃsa
  Dependent Origination and Four Noble Truths
  Dhammapada: Verses and Stories
  Dhammasangani - RhysDavids
  Dr-Silananda-Bhivamsa-Handbook-of-Abhidhamma-Vol1
  Dr-Silananda-Bhivamsa-Handbook-of-Abhidhamma-Vol2
  Dr-Silananda-Bhivamsa-Handbook-of-Abhidhamma-Vol3
  Fundamental Abhidhamma
  Guide through the Abhidhamma Pitaka Nyanatiloka Thera
  Kammatthana Practice (Mahāsī Sayadaw)
  Meditation - Ajahn Chah
  Meditation Guide (Mahāsī Sayādaw)
  Net of Views - Bhikkhu_Bodhi
  Pali-English_Dictionary,1921-25,v1
  Path of Discrimination
  Patisambhidamagga
  Paṭiccasamuppāda - Mahasi Sayadaw
  Points of Controversy (Kathavatthu)
  Practice leading to Nibbana - Ven. Pa-Auk - Vol 4
  Practice leading to Nibbana - Ven. Pa-Auk - Vol 5
  Practice of Mentality - Ven. Pa-Auk
  Satipaṭṭhāna Guide (Mahāsī Sayādaw)
  Selves - Not Self
  Settle back
  Similes of the Buddha - Hecker
  Sutta In the Buddhas Words
  The Experience of Insight - J Goldstein
  The Noble Eightfold Path
  The Notion of Ditthi in Theravada Buddhism_Fuller
  The Way of Mindfulness - Soma Thera
  The teachings of Ajahn Chah
  Vipassana Meditation (Mahāsī Sayādaw)
  Way of Mindfulness - Soma Thera
  Biểu đồ
  31_cõi
  52_tâm_sở
  Bộ Pháp tụ - mục lục
  Sơ_đồ_215_Pháp
  Sơ_đồ_Danh_Sắc
  bảng-nêu-bw
  bảng-nêu-chữ
  bảng-nêu-số
  bảng-nêu-trống
  Apps
  Abhidhamma-map22
  cst4-2020-05-07-4.0.0.15
  Ghi chú
  83 Lộ tâm
  9 chương thắng giải
  Bảy bộ Vi diệu pháp
  Câu sanh duyên 7
  Lộ Trình Tâm (chuaPhapLuan)
  Nghiệp
  Uploads
  Họa Đồ tóm tắt bài học
  Tụng đọc Pali
  24duyen
  Adhipatipaccaya
  Annamannapaccayo
  Arammanapaccayo
  Dhammacakkappa
  Dhammasangani
  Hetupaccayo
  Itipisokatha
  Mettasutta
  Paccayo
  Parami
  Paticcasamuppada
  Sampayuttapaccayo
  Tikamatika
  Vippayuttapaccayo
  Trang tương tác
  Do Cao xuân Kiên thiết kế. Xin giúp cảnh báo những thiếu sót. Xin cảm ơn.
  Đố vui vi diệu pháp
  Lộ trình tâm xoài
  Lộ Nhãn môn cảnh lớn
  80 Pháp thực tính
  Duyên Xiển Minh
  Phân loại Tâm
  Tâm Bất Thiện
  Tâm Đại Quả
  Phân loại Tâm sở
  28 Sắc pháp
  Phân loại Sắc pháp
  23 Bọn Sắc pháp
  14 Sự
  Các thể tài phức hợp
  Hàm tận yếu hiệp
  37 phẩm Bồ-đề
  Người và Cõi
  Luân Hồi & Giải Thoát
  83 Tâm lộ
  Chỉ Tịnh Minh Giải
  Biện Giải Tâm Pháp
  Ngõ Vào Nội Tại
  Mẫu Đề - Ghi chú
  Chỉ chấm Bảng nêu

  Sưu tầm & Tóm lược
  100 Đầu Đề Nhị
  108 Ái
  Pháp-hạnh Ba-La-Mật
  Thập Pháp
  Thập Xả
  Duyên Khởi
  21 Cảnh
  22 Mẫu Đề Tam
  Hai tâm Sân
  31 Cõi
  Ba Luân (Duyên Sinh)
  Tứ lậu
  Tứ Thực
  Dục Cần Tâm Thẩm
  5 uẩn phân tích
  Kiến
  Tĩnh Khinh Nhu Thích Thuần Chánh
  Lộ Hiện Thông
  Thất Giác Chi
  Tám Tâm Tham
  8 Thắng Xứ
  Duyên theo 9 Giống
  Buddhaghosa - tiểu sử
  Sahajātakammapaccayo
  Bất Thiện Tập yếu
  Bộ Vị Trí - Tổng quan
  Tâm Bất Thiện 11 & 12
  Tâm Sở
  Tiến trình Cận Tử
  Chỉ & Quán
  7 chi Thiền
  Tâm Ðại Thiện Thứ Nhất
  Điên Đảo Kiến Tưởng Tâm
  Lộ Nhập Thiền Diệt
  Đồ Đạo Duyên
  Duyên Hệ
  Giải thoát
  Giống Câu Sanh
  Sabbhāga
  Kathāvatthu - Ngữ Tông
  Thiền Ướt - Thiền Khô
  Kiến & Đối Chiếu
  Lộ Kiên Cố
  Lộ Viên Tịch - Nhập Níp Bàn
  Ngã Mạn
  Nghiệp
  Tâm Nhãn Thức Quả Thiện
  Paṭisambhidāmagga
  Paṭṭhāna - Xuất xứ và Nội Dung
  Phật Sử
  Sắc pháp - Tứ đề Xiển minh
  Sắc Pháp - Tam Đề
  Sắc Pháp
  Nhân sanh Sắc pháp
  Tâm Thiện Siêu Thế
  Số theo tiếng Pāḷi
  Tác Ý & Tư
  Tam Đề Thiện
  Tâm nhiếp Tâm Sở
  Giảng Về Trí
  Uẩn Xứ và Giới
  Đọc sách Thanh Tịnh Đạo
  Tăng Thượng Tâm
  Sắc Ý Vật

  HỘP THƯ - LIÊN LẠC - TIN NHẮN

  © vdpzoom.com