Paccaya - Duyên

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa

24 Paccaya

Hetupaccayo
Ārammaṇapaccayo
Adhipatipaccayo
Anantarapaccayo
Samanantarapaccayo
Sahajātapaccayo
Aññamaññapaccayo
Nissayapaccayo
Upanissayapaccayo
Purejātapaccayo
Pacchājātapaccayo
Āsevanapaccayo
Kammapaccayo
Vipākapaccayo
Āhārapaccayo
Indriyapaccayo
Jhānapaccayo
Maggapaccayo
Sampayuttapaccayo
Vippayuttapaccayo
Atthipaccayo
Natthipaccayo
Vigatapaccayo
Avigatapaccayo

24 Duyên

Nhân duyên
Cảnh duyên
Trưởng duyên
Vô gián duyên
Đẳng vô gián duyên
Câu sanh duyên
Hỗ tương duyên
Y chỉ duyên
Cận y duyên
Tiền sanh duyên
Hậu sanh duyên
Trùng dụng duyên
Nghiệp duyên
Dị thục quả duyên
Vật thực duyên
Quyền duyên
Thiền na duyên
Đồ đạo duyên
Tương ưng duyên
Bất tương ưng duyên
Hiện hữu duyên
Vô hữu duyên
Ly khứ duyên
Bất ly duyên

Nguồn âm thanh:

Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa

© www.tudieu.de