Adhipatipaccayo
Trưởng Duyên

Chant of Paccayaniddeso by Venerable U Ukkansa

Adhipatipaccayoti Trưởng duyên như là
Chandādhipati chandasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Dục trưởng trợ cho các pháp tương ưng dục và các sắc tâm sở sanh bằng cách trưởng duyên.
Vīriyādhipati vīriyasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Cần trưởng trợ cho các pháp tương ưng cần các sắc tâm sở sanh bằng cách trưởng duyên.
Cittādhipati cittasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Tâm trưởng trợ cho các pháp tương ưng tâm và các sắc tâm sở sanh bằng cách trưởng duyên.
Vīmaṃsādhipati vīmaṃsasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Thẩm trưởng trợ cho các pháp tương ưng thẩm và các sắc tâm sở sanh bằng cách trưởng duyên.
Yaṃ yaṃ dhammaṃ garuṃ katvā ye ye dhammā uppajjanti cittacetasikā dhammā,
te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
Chư pháp mà sanh khởi như tâm và sở hữu tâm, lấy pháp chi làm trọng điểm,
thì pháp ấy trợ chư pháp đó bằng cách trưởng duyên.

Tikapatthana by SN Goenka

© www.tudieu.de