Aññamaññapaccayo
Hỗ Tương Duyên

Tikapatthana - Ngài SN Goenka tụng

Aññamaññapaccayo

Hỗ Tương Duyên

Kusalo dhammo kusalassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo Pháp thiện trợ pháp thiện bằng hỗ tương duyên tức là
kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. một uẩn thiện trợ ba uẩn bằng hỗ tương duyên,
Tayo khandhā ekassa khandhassa aññamaññapaccayena paccayo. ba uẩn trợ một uẩn bằng hỗ tương duyên,
Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. hai uẩn trợ hai uẩn bằng hỗ tương duyên.
Akusalo dhammo akusalassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng hỗ tương duyên tức là
akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. một uẩn bất thiện trợ ba uẩn bằng hổ tương duyên,
Tayo khandhā ekassa khandhassa aññamaññapaccayena paccayo. ba uẩn trợ một uẩn bằng hỗ tương duyên,
Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. hai uẩn trợ hai uẩn bằng hỗ tương duyên.
Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng hỗ tương duyên tức là
vipākābyākato kiriyābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. một uẩn vô ký quả vô ký tố trợ ba uẩn bằng hỗ tương duyên,
Tayo khandhā ekassa khandhassa aññamaññapaccayena paccayo. ba uẩn trợ một uẩn bằng hỗ tương duyên,
Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. hai uẩn trợ hai uẩn bằng hỗ tương duyên;
Paṭisandhikkhaṇe trong sát na tái tục
vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. một uẩn vô ký quả trợ ba uẩn và sắc ý vật bằng câu hỗ tương duyên;
Tayo khandhā ekassa khandhassa vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. ba uẩn trợ một uẩn và ý vật bằng hỗ tương duyên,
Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. hai uẩn trợ hai uẩn và ý vật bằng hỗ tương duyên,
Khandhā vatthussa aññamaññapaccayena paccayo. danh uẩn trợ ý vật bằng hỗ tương duyên,
Vatthu khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. ý vật trợ danh uẩn bằng hỗ tương duyên;
Ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. một đại hiển trợ ba đại hiển bằng hỗ tương duyên,
Tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa aññamaññapaccayena paccayo. ba đại hiển trợ một đại hiển bằng hỗ tương duyên,
Dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo; hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng hỗ tương duyên;
bāhiraṃ … đối với sắc ngoại ...
āhārasamuṭṭhānaṃ … sắc vật thực ...
utusamuṭṭhānaṃ … sắc qúy tiết ...
asaññasattānaṃ sắc loài vô tưởng
Ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo một đại hiển trợ ba đại hiển bằng hỗ tương duyên,
Dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng hỗ tương duyên.
tipitaka.orgbudsas.net

© www.tudieu.de