Itipiso Katha
Ân Đức Phật - Pháp - Tăng

Buddhaguna Dhammaguna Saṅghaguna Ân Đức Phật - Pháp - Tăng

*BuddhagunnaÂn Đức Phật
Iti'pi so BhagavāNgài là Thế Tôn
ArahaṃỨng Cúng
Sammā sambuddhoChánh Biến Tri
Vijjā-caraṇa-sampaṇṇoMinh Hạnh Túc
SugatoThiện Thệ
LokavidūThế Gian Giải
AnuttaroVô Thượng Sĩ
Purisa-damma-sārathiÐiều Ngự Trượng Phu
Satthā-deva-manussānaṃThiên Nhơn Sư
BuddhoPhật
Bhagava'tiThế Tôn
*DhammagunaÂn Đức Pháp
Svākkhāto Bhagavatā DhammoPháp được Thế Tôn khéo thuyết
Sandiṭṭhiko thiết thực hiện tại
Akālikokhông có thời gian
Ehipassikođến để mà thấy
Opanayikocó khả năng hướng thượng
Paccataṃ veditabbo viññūhī'tiđược người trí tự mình giác hiểu
*SaṅghagunaÂn Đức Tăng
Su-paṭipanno Bhavagato Sāvakasaṅgho Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn
Uju-paṭipanno Bhavagato SāvakasaṅghoTrực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn
Ñaya-paṭipanno Bhavagato SāvakasaṅghoỨng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn
Sāmīci-paṭipanno Bhavagato SāvakasaṅghoChơn chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn
Yad'idaṃ cattāri purisa-yugāniTức là bốn đôi,
aṭṭha purisa-puggalātám chúng.
Esa Bhavagato SāvakasaṅghoChúng đệ tử Thế Tôn
Āhuṇeyyođáng được cung kính
Pāhuṇeyyođáng được tôn trọng
Dakkhiṇeyyođáng được đảnh lễ
Añjali-karaṇīyođáng được chắp tay
Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa'tilà phước điền vô thượng ở đời

© www.tudieu.de