10 Parami - 10 Ba la mật

Parami Tam Thập Độ
dāna pāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Bố thí đến bờ kia.
dāna upapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Bố thí đến bờ trên.
dāna paramatthapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Bố thí đến bờ cao thượng.
mettā-maitrī karuṇā mudita upekkā pāramī sampanno - itipiso bhagavā
sīla pāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Trì Giới đến bờ kia.
sīla upapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Trì Giới đến bờ trên.
sīla paramatthapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Trì Giới đến bờ cao thượng.
mettā-maitrī karuṇā mudita upekkā pāramī sampanno - itipiso bhagavā
nekkhamma pāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Xuất-Gia đến bờ kia.
nekkhamma upapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Xuất-Gia đến bờ trên.
nekkhamma paramatthapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Xuất-Gia đến bờ cao thượng.
mettā-maitrī karuṇā mudita upekkā pāramī sampanno - itipiso bhagavā
paññā pāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Trí-Tuệ đến bờ kia.
paññā upapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Trí-Tuệ đến bờ trên.
paññā paramatthapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Trí-Tuệ đến bờ cao thượng.
mettā-maitrī karuṇā mudita upekkā pāramī sampanno - itipiso bhagavā
viriya pāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Tinh-Tấn đến bờ kia.
viriya upapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Tinh-Tấn đến bờ trên.
viriya paramatthapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Tinh-Tấn đến bờ cao thượng.
mettā-maitrī karuṇā mudita upekkā pāramī sampanno - itipiso bhagavā
khanti pāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Nhẫn-Nại đến bờ kia.
khanti upapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Nhẫn-Nại đến bờ trên.
khanti paramatthapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Nhẫn-Nại đến bờ cao thượng.
mettā-maitrī karuṇā mudita upekkā pāramī sampanno - itipiso bhagavā
sacca pāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Chân-Thật đến bờ kia.
sacca upapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Chân-Thật đến bờ trên.
sacca paramatthapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Chân-Thật đến bờ cao thượng.
mettā-maitrī karuṇā mudita upekkā pāramī sampanno - itipiso bhagavā
adhiṭhāna pāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Quyết-Định đến bờ kia.
adhiṭhāna upapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Quyết-Định đến bờ trên.
adhiṭhāna paramatthapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Quyết-Định đến bờ cao thượng.
mettā-maitrī karuṇā mudita upekkā pāramī sampanno - itipiso bhagavā
mettā pāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Bác-Ái đến bờ kia.
mettā upapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Bác-Ái đến bờ trên.
mettā paramatthapāramī sampanno,
mettā-maitrī karuṇā mudita upekkā pāramī sampanno - itipiso bhagavā Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Bác-Ái đến bờ cao thượng.
upekkhā pāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Xả đến bờ kia.
upekkhā upapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Xả đến bờ trên.
upekkhā paramatthapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Xả đến bờ cao thượng.
mettā-maitrī karuṇā mudita upekkā pāramī sampanno - itipiso bhagavā
dasa pāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Mưới Pháp đến bờ kia.
dasa upapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Mưới Pháp đến bờ trên.
dasa paramatthapāramī sampanno, Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Mưới Pháp đến bờ cao thượng.
mettā-maitrī karuṇā mudita upekkā pāramī sampanno - itipiso bhagavā
Buddham, Dhammam, Sangham, Nammasami – Namamiham.

Nguồn âm thanh: Ajahn Achalo Bhikkhu

© www.tudieu.de