Paṭiccasamuppāda - Duyên Khởi

Paṭiccasamuppāda Lý Duyên khởi
Avijjāpaccayā saṅkhārā; Vô minh duyên hành;
saṅkhārapaccayā viññāṇaṁ; hành duyên thức;
viññāṇapaccayā nāmarūpaṁ; thức duyên sanh sắc;
nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṁ; danh sắc duyên sáu xứ;
saḷāyatanapaccayā phasso; sáu xứ duyên xúc;
phassapaccayā vedanā; xúc duyên thọ;
vedanāpaccayā taṇhā; thọ duyên ái;
taṇhāpaccayā upādānaṁ; ái duyên thủ;
upādānapaccayā bhavo; thủ duyên hữu;
bhavapaccayā jāti; hữu duyên sanh;
jātipaccayā jarāmaraṇaṁ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti. sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được khởi lên.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. Như vậy toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.
Avijjāya tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho; Nhưng do ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt.
saṅkhāranirodhā viññāṇanirodho; Do hành diệt nên thức diệt.
viññāṇanirodhā nāmarūpanirodho; Do thức diệt nên danh sắc diệt.
nāmarūpanirodhā saḷāyatananirodho; Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt.
saḷāyatananirodhā phassanirodho; Do sáu xứ diệt nên xúc diệt.
phassanirodhā vedanānirodho; Do xúc diệt nên thọ diệt.
vedanānirodhā taṇhānirodho; Dọ thọ diệt nên ái diệt.
taṇhānirodhā upādānanirodho; Do ái diệt nên thủ diệt.
upādānanirodhā bhavanirodho; Do thủ diệt nên hữu diệt.
bhavanirodhā jātinirodho; Do hữu diệt nên sanh diệt.
jātinirodhā jarāmaraṇaṁ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā nirujjhanti. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotī.Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.

Nguồn âm thanh: Ajahn Achalo Bhikkhu

© www.tudieu.de