Vippayuttapaccayo
Bất Tương Ưng Duyên

Tikapatthana - Ngài SN Goenka tụng

Vippayuttapaccayo Bất Tương Ưng Duyên
Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Bất tương ưng duyên gồm có câu sanh và hậu sanh.
Sahajātā – kusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Câu sanh như là các uẩn thiện trợ sắc tâm bằng Bất tương ưng duyên.
Pacchājātā – kusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. Hậu sanh như là các uẩn thiện trợ thân này sanh trước bằng Bất tương ưng duyên.
Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng Bất tương ưng duyên gồm có câu sanh và hậu sanh.
Sahajātā – akusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Câu sanh như là các uẩn bất thiện trợ sắc tâm bằng Bất tương ưng duyên.
Pacchājātā – akusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. Hậu sanh như là các uẩn bất thiện trợ thân này sanh trước bằng Bất tương ưng duyên.
Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Bất tương ưng duyên, gồm có câu sanh, tiền sanh và hậu sanh.
Sahajātā – vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Câu sanh như là các uẩn vô ký quả vô ký tố trợ các sắc tâm bằng Bất tương ưng duyên,
Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. trong sát na tái tục các uẩn vô ký quả trợ các sắc nghiệp bằng Bất tương ưng duyên,
Khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo. danh uẩn trợ ý vật bằng Bất tương ưng duyên,
Vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. ý vật trợ danh uẩn bằng Bất tương ưng duyên.
Purejātaṃ – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo. Tiền sanh như là nhãn xứ trợ nhãn thức bằng Bất tương ưng duyên,
Sotāyatanaṃ sotaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo . nhĩ xứ trợ nhĩ thức bằng Bất tương ưng duyên,
Ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo. tỷ xứ trợ tỹ thức bằng Bất tương ưng duyên,
Jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo. thiệt xứ trợ thiệt thức bằng Bất tương ưng duyên,
Kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo. thân xứ trợ thân thức bằng Bất tương ưng duyên,
Vatthu vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. ý vật trợ các uẩn vô ký quả vô ký tố bằng Bất tương ưng duyên.
Pacchājātā – vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. Hậu sanh như là các uẩn vô ký quả vô ký tố trợ thân này sanh trước bằng Bất tương ưng duyên.
Abyākato dhammo kusalassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo Pháp vô ký trợ pháp thiện bằng Bất tương ưng duyên,
purejātaṃ vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. chỉ có tiền sanh, như là ý vật trợ các uẩn thiện bằng Bất tương ưng duyên.
Abyākato dhammo akusalassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo Pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng Bất tương ưng duyên,
purejātaṃ vatthu akusalānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. chỉ có tiền sanh, như là ý vật trợ các uẩn bất thiện bằng Bất tương ưng duyên.
Paṭṭhānapāḷi-1 - 1. kusalattikaṃBộ Vị trí 1 - Phần Yếu Tri

© www.tudieu.de