DHAMMASAṄGANI - BỘ PHÁP TỤ - MẪU ÐỀ (Mātikā)

22 Đầu đề Tam

 1. HAI MƯƠI HAI ÐẦU ÐỀ TAM (Bāvīsati Tikamātikā)

100 Đầu đề Nhị

 1. PHẦN TỤ NHÂN (Hetugocchakaṃ)
 2. PHẦN NHỊ ÐỀ TIỂU ÐỈNH (Cūḷantaraduka)
 3. PHẦN TỤ LẬU (Āsavagocchakaṃ)
 4. PHẦN TỤ TRIỀN (Saññogocchakaṃ)
 5. PHẦN TỤ PHƯỢC (Ganthagocchakaṃ)
 6. PHẦN TỤ BỘC (Oghagocchakaṃ)
 7. PHẦN TỤ PHỐI (Yogagocchakaṃ)
 8. PHẦN TỤ CÁI (Nīvaraṇagocchakaṃ)
 9. PHẦN TỤ KHINH THỊ (Parāmāsagocchakaṃ)
 10. PHẦN NHỊ ÐỀ ÐẠI ÐỈNH (Mahantaradukaṃ)
 11. PHẦN TỤ THỦ (Upādānagocchakaṃ)
 12. PHẦN TỤ PHIỀN NÃO (Kilesagocchakaṃ)
 13. PHẦN NHỊ ÐỀ YÊU BỐI (Piṭṭhidukaṃ)
 14. PHẦN MẪU ÐỀ THEO KINH (Suttantamātikā)

|| ||

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ (Santakicca Mahā Thera)