83 Lộ TâmBản giải Siêu lý (Tiểu học) - TL Tịnh Sự (tr.358) ©www.tudieu.deLCTChNgCõi
1Lộ Ngũ môn cảnh rất lớn chót mót517547811
dục giới
2Lộ Ngũ môn cảnh rất lớn chót thực5154668nn=26
ttt=11
3Lộ Ngũ môn cảnh rất lớn chót
có hộ kiếp khách
51511647vdg
4Lộ Ngũ môn cảnh lớn chót thực
có 2 hộ kiếp vừa qua
5164668nn=26
ttt=11
5Lộ Ngũ môn cảnh lớn chót
có hộ kiếp khách có 2 hộ kiếp vừa qua
51619647vdg
6Lộ Ngũ môn cảnh lớn chót thực
có 3 hộ kiếp vừa qua
5174668nn=26
ttt=11
7Lộ Ngũ môn cảnh lớn chót
có hộ kiếp khách có 3 hộ kiếp vừa qua
51719647vdg
8Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ chót phân đoán
có 4 hộ kiếp vừa qua
513175826 5 uẩn
9Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ chót phân đoán
có 5 hộ kiếp vừa qua
514175826 5 uẩn
10Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ chót phân đoán
có 6 hộ kiếp vừa qua
515175826 5 uẩn
11Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ chót phân đoán
có 7 hộ kiếp vừa qua
516175826 5 uẩn
12Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ chót phân đoán
có 8 hộ kiếp vừa qua
517175826 5 uẩn
13Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ chót phân đoán
có 9 hộ kiếp vừa qua
517175826 5 uẩn
14Lộ Ngũ môn cảnh rất nhỏ chót không,
có 10 hộ kiếp vừa qua
5000826 5 uẩn
15Lộ Ngũ môn cảnh rất nhỏ chót không,
có 11 hộ kiếp vừa qua
5000826 5 uẩn
16Lộ Ngũ môn cảnh rất nhỏ chót không,
có 12 hộ kiếp vừa qua
5000826 5 uẩn
17Lộ Ngũ môn cảnh rất nhỏ chót không,
có 13 hộ kiếp vừa qua
5000826 5 uẩn
18Lộ Ngũ môn cảnh rất nhỏ chót không,
có 14 hộ kiếp vừa qua
5000826 5 uẩn
19Lộ Ngũ môn cảnh rất nhỏ chót không,
có 15 hộ kiếp vừa qua
5000826 5 uẩn
20Lộ Ngũ môn cảnh rất nhỏ chót không,
có 16 hộ kiếp vừa qua
5000826 5 uẩn
21Lộ Tử Ngũ môn chót mót
có xen hộ kiếp rồi tử
515457711dg
22Lộ Tử Ngũ môn chót
không có xen hộ kiếp liền tử
515457711dg
23Lộ Tử Ngũ môn chót thực
có xen hộ kiếp rồi tử
513376711dg
24Lộ Tử Ngũ môn chót thực
không có xen hộ kiếp liền tử
513376711dg
25Lộ Ý môn cảnh rất rõ chót mót
0 hộ kiếp vừa qua
210413811dg
26Lộ Ý môn cảnh rất rõ chót mót
1 hộ kiếp vừa qua
210413811dg
27Lộ Ý môn cảnh rất rõ chót mót
2 hộ kiếp vừa qua
210413811dg
28Lộ Ý môn cảnh rất rõ chót mót
3 hộ kiếp vừa qua
210413811dg
29Lộ Ý môn cảnh rất rõ chót mót
4 hộ kiếp vừa qua
110413811dg
30Lộ Ý môn cảnh rất rõ chót mót
5 hộ kiếp vừa qua
110413811dg
31Lộ Ý môn cảnh rất rõ và
rõ chót thực 0 hộ kiếp vừa qua
48302830ht
32Lộ Ý môn cảnh rất rõ và
rõ chót thực 1 hộ kiếp vừa qua
48302826 5 uẩn
33Lộ Ý môn cảnh rất rõ và
rõ chót thực 2 hộ kiếp vừa qua
28302826 5 uẩn
34Lộ Ý môn cảnh rất rõ và
rõ chót thực 3 hộ kiếp vừa qua
28302826 5 uẩn
35Lộ Ý môn cảnh rất rõ và
rõ chót thực 4 hộ kiếp vừa qua
28302826 5 uẩn
36Lộ Ý môn cảnh rất rõ và
rõ chót thực 5 hộ kiếp vừa qua
28302826 5 uẩn
37Lộ Ý môn cảnh rất rõ và
rõ chót thực 6 hộ kiếp vừa qua
28302826 5 uẩn
38Lộ Ý môn cảnh rất rõ và
rõ chót thực 7 hộ kiếp vừa qua
28302826 5 uẩn
39Lộ Ý môn cảnh rất rõ và
rõ chót hộ kiếp khách 0 hộ kiếp vừa qua
483247vdg
40Lộ Ý môn cảnh rất rõ và
rõ chót hộ kiếp khách 1 hộ kiếp vừa qua
483247vdg
41Lộ Ý môn cảnh rất rõ và
rõ chót hộ kiếp khách 2 hộ kiếp vừa qua
283247vdg
42Lộ Ý môn cảnh rất rõ và
rõ chót hộ kiếp khách 3 hộ kiếp vừa qua
283247vdg
43Lộ Ý môn cảnh rất rõ và
rõ chót hộ kiếp khách 4 hộ kiếp vừa qua
283247vdg
44Lộ Ý môn cảnh rất rõ và
rõ chót hộ kiếp khách 5 hộ kiếp vừa qua
383247vdg
45Lộ Ý môn cảnh rất rõ và
rõ chót hộ kiếp khách 6 hộ kiếp vừa qua
283247vdg
46Lộ Ý môn cảnh rất rõ và
rõ chót hộ kiếp khách 7 hộ kiếp vừa qua
283247vdg
47Lộ Ý môn cảnh không rõ
chót 3 khán môn
2311830ht
48Lộ Ý môn cảnh không rõ
chót 2 khán môn
1211830ht
49Lộ Ý môn cảnh rất không rõ
chót 0 (2 rúng động)
2000830ht
50Lộ Tử Ý môn chót mót
có xen hộ kiếp
18323711dg
51Lộ Tử Ý môn chót mót
không xen hộ kiếp
18323711dg
52Lộ Tử Ý môn chót thực
có xen hộ kiếp
16212730ht
53Lộ Tử Ý môn chót thực
không xen hộ kiếp
16212730ht
54Lộ Nhập Níp bàn Ý môn chót mót
có xen hộ kiếp
1821317vdg
55Lộ Nhập Níp bàn Ý môn chót mót
không xen hộ kiếp
1821317vdg
56Lộ Nhập Níp bàn Ý môn chót thực
có xen hộ kiếp
16102126vht
57Lộ Nhập Níp bàn Ý môn chót thực
không xen hộ kiếp
16102126vht
58Lộ Kiên cố Đắc thiền
của người huệ yếu
186272526vht
59Lộ Kiên cố Đắc thiền
của người huệ mạnh
185272526vht
60Lộ Kiên cố Đắc Sơ đạo
của người huệ yếu
58152317fvnu
61Lộ Kiên cố Đắc Sơ đạo
của người huệ mạnh
58152317fvnu
62Lộ Kiên cố Đắc 3 đạo
sau của người huệ yếu
158352726vht
63Lộ Kiên cố Đắc 3 đạo
sau của người huệ mạnh
158352726vht
64Lộ Nhập thiền thế và thiền cơ
của người huệ yếu
20bđs272526vht
65Lộ Nhập thiền thế và thiền cơ
của người huệ mạnh
20bđs272526vht
66Lộ Hiện thông của người huệ yếu
có chuẩn bị
2672522vnu
67Lộ Hiện thông của người huệ mạnh
không có chuẩn bị
2572522vnu
68Lộ Nhập thiền Quả
của người huệ yếu có chuẩn bị
20bđs292426vht
69Lộ Nhập thiền Quả
của người huệ mạnh không có chuẩn bị
20bđs292426vht
70Lộ Nhập thiền Diệt
của người huệ yếu có chuẩn bị
2892222vnu
71Lộ Nhập thiền Diệt
của người huệ mạnh không có chuẩn bị
2792222vnu
72Lộ Nhập Níp-bàn liên thiền
của người huệ yếu có xen hộ kiếp
9bđs214126vht
73Lộ Nhập Níp-bàn liên thiền
của người huệ yếu không xen hộ kiếp
9bđs214126vht
74Lộ Nhập Níp-bàn liên thiền
của người huệ mạnh có xen hộ kiếp
9bđs214126vht
75Lộ Nhập Níp-bàn liên thiền
của người huệ mạnh không xen hộ kiếp
9bđs214126vht
76Lộ Nhập Níp-bàn hiện thông
của người huệ yếu có xen hộ kiếp
1624122vnu
77Lộ Nhập Níp-bàn hiện thông
của người huệ yếu không xen hộ kiếp
1624122vnu
78Lộ Nhập Níp-bàn hiện thông
của người huệ mạnh có xen hộ kiếp
1524122vnu
79Lộ Nhập Níp-bàn hiện thông
của người huệ mạnh không xen hộ kiếp
1524122vnu
80Lộ Nhập Níp-bàn phản khán chi thiền
có xen hộ kiếp
248/625126vnu
81Lộ Nhập Níp-bàn phản khán chi thiền
không xen hộ kiếp
248/625126vnu
82Lộ Nhập Níp-bàn phản khán phiền não
Đắc quả Níp-bàn có xen hộ kiếp
118/62517vdg
83Lộ Nhập Níp-bàn phản khán phiền não
Đắc quả Níp-bàn không xen hộ kiếp
118/62517vdg

© www.tudieu.de