LỘ NHÃN MÔN CẢNH RẤT LỚN CHÓT NA CẢNH

nhấn nút
sát-na kế

Sát-na tâm Hộ kiếp
Cảnh
Tâm Chủ quan
NươngSắc ý vật

© www.tudieu.de