A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

www.tudieu.de

Lời chào mừng các bạn mới.

Thời khóa biểu (giờ Việt Nam)
Thứ Bảy7 giờ sángZoom ID: 834 7164 5012

Passcode: 202012

Chủ Nhật7 giờ sáng
Thứ Tư5 giờ chiều

Bài mới nhất

04/06/2023Tam đề Thọ - Nhân Duyên
03/06/2023Tam đề Thọ - Cảnh Duyên
28/05/2023Tam đề Thọ
27/05/2023Thường Cận Y Duyên
20/05/2023Bộ Chất Ngữ

VIDEO CÁC BUỔI HỌC

SIÊU LÝ TIỂU HỌC Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn, Lộ tâm
SIÊU LÝ CAO HỌC Duyên hệ, Duyên khởi
ĐỌC BỘ PHÁP TỤ Chi tiết bộ đầu tiên trong 7 bộ A Tỳ Đàm
PĀLI CĂN BẢN Học tiếng Pāli theo giáo trình hàm thụ

7 BỘ A TỲ ĐÀM
(Abhidhamma)

 1. Bộ Pháp Tụ
 2. Bộ Phân Tích
 3. Bộ Chất Ngữ
 4. Bộ Nhân Chế Định
 5. Bộ Ngữ Tông
 6. Bộ Song Đối
 7. Bộ Vị Trí
9 CHƯƠNG THẮNG PHÁP
(Abhidhammatthasangaha)

 1. Tâm
 2. Tâm Sở
 3. Linh Tinh
 4. Lộ Tâm
 5. Ngoại Lộ
 6. Sắc Pháp
 7. Tương Tập Nhiếp
 8. Duyên
 9. Nghiệp Xứ

BẢNG NÊU CHI PHÁP CẦN CÓ SẴN

Tải hình vể máy: xin bấm nút chuột phải và chọn "Save image as ...".
Học viên nên in ra bảng lớn A3 hay A2

Bảng Có Chữ

Bảng Trống

Bảng Có Số

Bảng Trắng Đen

SÁCH CẦN CÓ SẴN

Tải sách vể máy: xin bấm nút chuột phải và chọn "Save link as ..."

 • Bản đồ - Đại Phát Thú 1
 • Bản đồ - Đại Phát Thú 2
 • Bản đồ - Đại Phát Thú 3
 • Bản đồ - Đại Phát Thú 4
 • Bản đồ - Đại Phát Thú 5
 • Bản-giải-Siêu-lý-cao-học
 • Bản-giải-Siêu-lý-tiểu-học
 • Bộ Ngữ Tông - Minh Tuệ
 • Bộ Ngữ Tông - TL Tịnh Sự
 • Bộ Pháp Tụ
 • Bộ Phân Tích
 • Bộ Vị Trí 1-2
 • Bộ Vị Trí 3-4
 • Bộ Vị Trí 5-6
 • Giáo trình Pali
 • Kho Tàng Pháp Học - TK Giác Giới
 • Pali Hàm Thụ (TK Giác Giới)
 • Phát Thú - Chánh Tạng - quyển 40
 • Phát Thú - Chú giải - quyển 85
 • Phát Thú 01 - TK Sán Nhiên
 • Phát Thú 02 - TK Sán Nhiên
 • Phát Thú 03 - TK Sán Nhiên
 • Phát Thú 04 - TK Sán Nhiên
 • Phát Thú 05 - TK Sán Nhiên
 • Thanh Tịnh Đạo -TK Giác Giới
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 1
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 2
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3a
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3b
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3c
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 4
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 5a
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 5b
 • Vi Diệu Pháp Sơ Cấp - Sư Giác Giới
 • → TÀI LIỆU

  PAṬṬHĀNA.COM
  TIPITAKA.ORG
  BUDSAS.NET
  VIETHERAVEDA
  TÀI LIỆU
  BẢNG CHI PHÁP
  YOUTUBE ATYDAM
  VIDEOS THAM KHẢO
  VI DIỆU PHÁP SƠ CẤP
  TOÁT YẾU A TỲ ĐÀM
  BỘ PHÁP TỤ
  PALI HÀM THỤ
  

  VIDEOS THAM KHẢO

  Đọc Pali - bộ Pháp TụĐọc Việt - bộ Pháp TụĐọc Pali - bộ Phân Tích
  Đọc Việt - bộ Phân Tích (i)Đọc Việt - bộ Phân Tích (ii)Paccayaniddeso
  Tikapatthana SN Goenka

  © vdpzoom.com