www.tudieu.de

VIDEO CÁC BUỔI HỌC TÀI LIỆU BẢNG NÊU CHI PHÁP SÁCH CẦN CÓ SẴN

A Tỳ Đàm

Zoom với Trung

Thông Báo

Về việc thay đổi lớp tối Chủ Nhật
Lớp sẽ nghỉ ngày 24/09/2023
và trở lại tối 01/10/2023
với Zoom mới:

ID: 649 162 8161
Passcode: 065536

Lời chào mừng các bạn mới.

Thời khóa biểu (giờ Việt Nam)
Thứ Bảy7 giờ sángID: 834 7164 5012
Passcode: 202012
Chủ Nhật7 giờ sáng
Thứ Tư5 giờ chiều
Chủ Nhật8:30 giờ tốiID: 649 162 8161
Passcode: 065536

Bài mới nhất

Zoom videos
20/09/2023Lộ tâm - giới thiệu
17/09/2023Cõi & Người
16/09/2023Cõi - Tâm
10/09/2023Vấn đề Thiên Nhãn
23/07/2023Tâm Siêu Thế - Tam Đề 16 (2)
Tài liệu liên quan
 • Cõi - Người - Tâm
 • Thiên Nhãn Ngữ
 • Uẩn Xứ và Giới
 • Nhị Đề Yêu Bối
 • 80 Pháp Thực Tính
 • Tứ Đế
 • VIDEO CÁC BUỔI HỌC

  SIÊU LÝ TIỂU HỌC Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn, Lộ tâm
  SIÊU LÝ CAO HỌC Duyên hệ, Duyên khởi
  ĐỌC BỘ PHÁP TỤ Chi tiết bộ đầu tiên trong 7 bộ A Tỳ Đàm
  PĀLI CĂN BẢN Học tiếng Pāli theo giáo trình hàm thụ

  → TÀI LIỆU

  7 BỘ A TỲ ĐÀM
  (Abhidhamma)
  Chánh Tạng

  1. Bộ Pháp Tụ
  2. Bộ Phân Tích
  3. Bộ Chất Ngữ
  4. Bộ Nhân Chế Định
  5. Bộ Ngữ Tông
  6. Bộ Song Đối
  7. Bộ Vị Trí
  9 CHƯƠNG THẮNG PHÁP
  (Abhidhammatthasangaha)
  Giáo trình chủa Pháp Luân

  1. Tâm
  2. Tâm Sở
  3. Linh Tinh
  4. Lộ Tâm
  5. Ngoại Lộ
  6. Sắc Pháp
  7. Tương Tập Nhiếp
  8. Duyên
  9. Nghiệp Xứ

  BẢNG NÊU CHI PHÁP CẦN CÓ SẴN

  Tải hình vể máy: xin bấm nút chuột phải và chọn "Save image as ...".
  Học viên nên in ra bảng lớn A3 hay A2

  Bảng Có Chữ

  Bảng Trống

  Bảng Có Số

  Bảng Trắng Đen

  SÁCH CẦN CÓ SẴN

  Tải sách vể máy: xin bấm nút chuột phải và chọn "Save link as ..."

 • Bản đồ - Đại Phát Thú 1
 • Bản đồ - Đại Phát Thú 2
 • Bản đồ - Đại Phát Thú 3
 • Bản đồ - Đại Phát Thú 4
 • Bản đồ - Đại Phát Thú 5
 • Bản-giải-Siêu-lý-cao-học
 • Bản-giải-Siêu-lý-tiểu-học
 • Bộ Ngữ Tông - Minh Tuệ
 • Bộ Ngữ Tông - TL Tịnh Sự
 • Bộ Pháp Tụ
 • Bộ Phân Tích
 • Bộ Vị Trí 1-2
 • Bộ Vị Trí 3-4
 • Bộ Vị Trí 5-6
 • Giáo trình Pali
 • Kho Tàng Pháp Học - TK Giác Giới
 • Pali Hàm Thụ (TK Giác Giới)
 • Phát Thú - Chánh Tạng - quyển 40
 • Phát Thú - Chú giải - quyển 85
 • Phát Thú 01 - TK Sán Nhiên
 • Phát Thú 02 - TK Sán Nhiên
 • Phát Thú 03 - TK Sán Nhiên
 • Phát Thú 04 - TK Sán Nhiên
 • Phát Thú 05 - TK Sán Nhiên
 • Thanh Tịnh Đạo -TK Giác Giới
 • Toát Yếu A Tỳ Đàm - TK Giác Giới
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 1
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 2
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3a
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3b
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3c
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 4
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 5a
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 5b
 • Vi Diệu Pháp Sơ Cấp - Sư Giác Giới
 • PAṬṬHĀNA.COM
  TIPITAKA.ORG
  BUDSAS.NET
  VIETHERAVEDA
  TÀI LIỆU
  BẢNG CHI PHÁP
  YOUTUBE ATYDAM
  VIDEOS THAM KHẢO
  VI DIỆU PHÁP SƠ CẤP
  TOÁT YẾU A TỲ ĐÀM
  BỘ PHÁP TỤ
  PALI HÀM THỤ
  

  VIDEOS THAM KHẢO

  Đọc Pali - bộ Pháp TụĐọc Việt - bộ Pháp TụĐọc Pali - bộ Phân Tích
  Đọc Việt - bộ Phân Tích (i)Đọc Việt - bộ Phân Tích (ii)Paccayaniddeso
  Tikapatthana SN Goenka

  © vdpzoom.com