Trang này thiết kế cho điện thoại.
Xin xem trang thiết kế cho máy tínhTính chất


Nhân
Thiền


Tương ưng


Tác động


Nhân Quả


© vdpzoom.com

-oO()Oo-