TÍN
TẤN
NIỆM
ĐỊNH
TUỆ


Giữ sao cho 5 lực
nằm trong
hai lằn ranh xám