Tâm Tâm Sở Linh Tinh Lộ Tâm Ngoại Lộ Sắc Pháp Tương Tập Nhiếp Duyên Nghiệp Xứ


www.tudieu.de

CHƯƠNG 1: TÂM

Dục giới - Sắc giới - Vô sắc giới - Siêu thế

Bài đọc PDF (chuaphapluan.com)Bài nghe Youtube (buddhadhamma)
 • B01C1 Hai sự thật
 • B02C1 Tâm
 • B03C1 Tâm bất thiện dục giới
 • B04C1 Tâm thiện dục giới
 • B05C1 Tâm quả dục giới
 • B06C1 Tâm tố dục giới
 • B07C1 Tâm sắc giới
 • B08C1 Tâm vô sắc giới
 • B09C1 Tâm siêu thế
 • B10CI Tâm theo 9 khía cạnh
 • B01ChI Hai sự thật
 • B02ChI Tâm toát yếu
 • B03ChI Tâm dục giới bất thiện
 • B04ChI Tâm dục giới thiện
 • B05ChI Tâm dục giới quả
 • B06ChI Tâm dục giới tố
 • B07ChI Tâm sắc giới Thiện, Quả và Tố
 • B08ChI Tâm Vô Sắc Giới Thiện, Quả và Tố
 • B09ChI Tâm Siêu Thế Thiện và Quả
 • B10ChI Tâm theo 9 khía cạnh
 • Lớp Zoom với Trung - chủ đề Tâm
  05/12/2020
  Giới thiệu sơ lược
  06/12/2020
  Cách đọc bảng nêu chi pháp
  12/12/2020
  Tâm và tâm sở
  19/12/2020
  Tâm Đáo Đại
  20/12/2020
  Quan hệ Tâm sở và Tâm
  26/12/2020
  Tâm và Cảnh
  02/01/2021
  Phân loại tâm
  06/02/2021
  Tam Đề & Các giống tâm
  14/02/2021
  12 Tâm Bất Thiện
  20/02/2021
  Katame dhammā akusalā?
  21/02/2021
  8 Tâm Tham
  26/02/2021
  Akusalacittaṃ
  27/02/2021
  Tâm Bất Thiện Thứ Nhất
  14/03/2021
  Phân tích Tâm bất thiện
  20/03/2021
  Sân và Si
  27/03/2021
  Kāmāvacarakusalacitta
  28/03/2021
  Tâm đại thiện - Nhân Quả
  03/04/2021
  Tâm sở Trí tuệ
  04/04/2021
  Tâm sở Trí tuệ (2)
  25/04/2021
  Thiền sắc giới
  08/05/2021
  Thiện sắc giới
  09/05/2021
  Thiện vô sắc giới
  29/05/2021
  Tâm Siêu thế
  30/05/2021
  Đắc Đạo
  04/06/2021
  Tâm Siêu thế (2)
  06/06/2021
  Tâm Siêu thế (3)
  12/06/2021
  Tâm Vô Nhân
  13/06/2021
  Tâm Vô Nhân (2)
  19/06/2021
  Phân loại Tâm
  26/06/2021
  Tâm Thức Ý
  09/04/2022
  Tâm - phân loại
  30/04/2022
  Tâm Nhãn Thức Quả Thiện Vô Nhân
  07/05/2022
  Tâm Bất Thiện - Trích Cú và Điều Pháp
  21/05/2022
  Tâm Tham - Trích Cú và Điều Pháp
  28/05/2022
  Tâm Sân - Trích Cú và Điều Pháp
  04/06/2022
  Tâm Hoài Nghi - Phóng Dật
  27/07/2022
  Tâm Thiện Siêu Thế
  30/07/2022
  Tâm Thiện Siêu Thế (2)
  03/08/2022
  Trích cú tâm Sơ Đạo
  04/08/2022
  Trích cú tâm Sơ Đạo (2)
  06/08/2022
  Tâm Đạo: Phần Điều pháp
  14/12/2022
  Tâm - ôn tập
  15/12/2022
  Tâm (2)
  18/12/2022
  Tâm (3) Tâm Đại Thiện & Tâm Sở
  24/12/2022
  Tâm (4) Tâm Đại Quả
  18/06/2023
  Tâm & Thức Uẩn
  23/07/2023
  Tâm Siêu Thế - Tam Đề 16 (2)
  04/11/2023
  Nhị Thiền (3)

  Họa Đồ

  37 loại Tâm

  11 giống Tâm

  8 Tâm Tham + Sở hữu

  8 Tâm Tham

  Tâm Si Hoài Nghi

  Tâm Si Phóng dật

  Tâm Sân Vô trợ

  8 Tâm Thiện Dục giới (Pāḷi)

  Tâm Sơ thiền Sắc giới

  Tâm Nhị thiền Sắc giới

  Tâm Tam thiền Sắc giới

  Tâm Tứ thiền Sắc giới

  4 tầng Tâm Đạo

  Tâm biết Cảnh

  Tâm tái tục - Tâm chủ quan


  Phân loại Tâm


  Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
  Abhidhammatthasaṅgaho
  Ganthārambhakathā
  1. Sammāsambuddhamatulaṃ , sasaddhammagaṇuttamaṃ.
  Abhivādiya bhāsissaṃ, abhidhammatthasaṅgahaṃ.
  Catuparamatthadhammo
  2. Tattha vuttābhidhammatthā, catudhā paramatthato.
  Cittaṃ cetasikaṃ rūpaṃ, nibbānamiti sabbathā.
  1. Cittaparicchedo
  Bhūmibhedacittaṃ
  3. Tattha cittaṃ tāva catubbidhaṃ hoti kāmāvacaraṃ rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ lokuttarañceti.
  Akusalacittaṃ
  4. Tattha katamaṃ kāmāvacaraṃ? Somanassasahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, sasaṅkhārikamekaṃ, somanassasahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, sasaṅkhārikamekaṃ , upekkhāsahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, sasaṅkhārikamekaṃ, upekkhāsahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, sasaṅkhārikamekanti imāni aṭṭhapi lobhasahagatacittāni nāma.
  5. Domanassasahagataṃ paṭighasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, sasaṅkhārikamekanti imāni dvepi paṭighasampayuttacittāni nāma.
  6. Upekkhāsahagataṃ vicikicchāsampayuttamekaṃ, upekkhāsahagataṃ uddhaccasampayuttamekanti imāni dvepi momūhacittāni nāma.
  7. Iccevaṃ sabbathāpi dvādasākusalacittāni samattāni.
  8. Aṭṭhadhā lobhamūlāni, dosamūlāni ca dvidhā.
  Mohamūlāni ca dveti, dvādasākusalā siyuṃ.
  Ahetukacittaṃ
  9. Upekkhāsahagataṃ cakkhuviññāṇaṃ, tathā sotaviññāṇaṃ, ghānaviññāṇaṃ, jivhāviññāṇaṃ , dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ, upekkhāsahagataṃ sampaṭicchanacittaṃ, upekkhāsahagataṃ santīraṇacittañceti imāni sattapi akusalavipākacittāni nāma.
  10. Upekkhāsahagataṃ kusalavipākaṃ cakkhuviññāṇaṃ, tathā sotaviññāṇaṃ, ghānaviññāṇaṃ, jivhāviññāṇaṃ, sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ, upekkhāsahagataṃ sampaṭicchanacittaṃ, somanassasahagataṃ santīraṇacittaṃ, upekkhāsahagataṃ santīraṇacittañceti imāni aṭṭhapi kusalavipākāhetukacittāni nāma.
  11. Upekkhāsahagataṃ pañcadvārāvajjanacittaṃ, tathā manodvārāvajjanacittaṃ, somanassasahagataṃ hasituppādacittañceti imāni tīṇipi ahetukakiriyacittāni nāma.
  12. Icceva sabbathāpi aṭṭhārasāhetukacittāni samattāni.
  13. Sattākusalapākāni, puññapākāni aṭṭhadhā.
  Kriyacittāni tīṇīti, aṭṭhārasa ahetukā.
  Sobhanacittaṃ
  14. Pāpāhetukamuttāni, sobhanānīti vuccare.
  Ekūnasaṭṭhi cittāni, athekanavutīpi vā.
  Kāmāvacarasobhanacittaṃ
  15. Somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, sasaṅkhārikamekaṃ, somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, sasaṅkhārikamekaṃ, upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, sasaṅkhārikamekaṃ. Upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, sasaṅkhārikamekanti imāni aṭṭhapi kāmāvacarakusalacittāni nāma.
  16. Somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, sasaṅkhārikamekaṃ, somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, sasaṅkhārikamekaṃ, upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, sasaṅkhārikamekaṃ, upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, sasaṅkhārikamekanti imāni aṭṭhapi sahetukakāmāvacaravipākacittāni nāma.
  17. Somassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, sasaṅkhārikamekaṃ, somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ , sasaṅkhārikamekaṃ, upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, sasaṅkhārikamekaṃ, upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikamekaṃ, sasaṅkhārikamekanti imāni aṭṭhapi sahetukakāmāvacarakiriyacittāni nāma.
  18. Iccevaṃ sabbathāpi catuvīsati sahetukakāmāvacarakusalavipākakiriyacittāni samattāni.
  19. Vedanāñāṇasaṅkhārabhedena catuvīsati.
  Sahetukāmāvacarapuññapākakriyā matā.
  20. Kāme tevīsa pākāni, puññāpuññāni vīsati.
  Ekādasa kriyā ceti, catupaññāsa sabbathā.
  Rūpāvacaracittaṃ
  21. Vitakkavicārapītisukhekaggatāsahitaṃ paṭhamajjhānakusalacittaṃ, vicārapītisukhekaggatāsahitaṃ dutiyajjhānakusalacittaṃ, pītisukhekaggatāsahitaṃ tatiyajjhānakusalacittaṃ, sukhekaggatāsahitaṃ catutthajjhānakusalacittaṃ, upekkhekaggatāsahitaṃ pañcamajjhānakusalacittañceti imāni pañcapi rūpāvacarakusalacittāni nāma.
  22. Vitakkavicārapītisukhekaggatāsahitaṃ paṭhamajjhānavipākacittaṃ, vicārapītisukhekaggatāsahitaṃ dutiyajjhānavipākacittaṃ, pītisukhekaggatāsahitaṃ tatiyajjhānavipākacittaṃ, sukhekaggatāsahitaṃ catutthajjhānavipākacittaṃ, upekkhekaggatāsahitaṃ pañcamajjhānavipākacittañceti imāni pañcapi rūpāvacaravipākacittāni nāma.
  23. Vitakkavicārapītisukhekaggatāsahitaṃ paṭhamajjhānakiriyacittaṃ, vicārapītisukhekaggatāsahitaṃ dutiyajjhānakiriyacittaṃ, pītisukhekaggatāsahitaṃ tatiyajjhānakiriyacittaṃ , sukhekaggatāsahitaṃ catutthajjhānakiriyacittaṃ, upekkhekaggatāsahitaṃ pañcamajjhānakiriyacittañceti imāni pañcapi rūpāvacarakiriyacittāni nāma.
  24. Iccevaṃ sabbathāpi pannarasa rūpāvacarakusalavipākakiriyacittāni samattāni.
  25. Pañcadhā jhānabhedena, rūpāvacaramānasaṃ.
  Puññapākakriyābhedā, taṃ pañcadasadhā bhave.
  Arūpāvacaracittaṃ
  26. Ākāsānañcāyatanakusalacittaṃ, viññāṇañcāyatanakusalacittaṃ, ākiñcaññāyatanakusalacittaṃ, nevasaññānāsaññāyatanakusalacittañceti imāni cattāripi arūpāvacarakusalacittāni nāma.
  27. Ākāsānañcāyatanavipākacittaṃ, viññāṇañcāyatanavipākacittaṃ, ākiñcaññāyatanavipākacittaṃ, nevasaññānāsaññāyatanavipākacittañceti imāni cattāripi arūpāvacaravipākacittāni nāma.
  28. Ākāsānañcāyatanakiriyacittaṃ, viññāṇañcāyatanakiriyacittaṃ, ākiñcaññāyatanakiriyacittaṃ, nevasaññānāsaññāyatanakiriyacittañceti imāni cattāripi arūpāvacarakiriyacittāni nāma.
  29. Iccevaṃ sabbathāpi dvādasa arūpāvacarakusalavipākakiriyacittāni samattāni.
  30. Ālambaṇappabhedena , catudhāruppamānasaṃ.
  Puññapākakriyābhedā, puna dvādasadhā ṭhitaṃ.
  Lokuttaracittaṃ
  31. Sotāpattimaggacittaṃ , sakadāgāmimaggacittaṃ, anāgāmimaggacittaṃ, arahattamaggacittañceti imāni cattāripi lokuttarakusalacittāni nāma.
  32. Sotāpattiphalacittaṃ, sakadāgāmiphalacittaṃ, anāgāmiphalacittaṃ, arahattaphalacittañceti imāni cattāripi lokuttaravipākacittāni nāma.
  33. Iccevaṃ sabbathāpi aṭṭha lokuttarakusalavipākacittāni samattāni.
  34. Catumaggappabhedena, catudhā kusalaṃ tathā.
  Pākaṃ tassa phalattāti, aṭṭhadhānuttaraṃ mataṃ.
  Cittagaṇanasaṅgaho
  35. Dvādasākusalānevaṃ, kusalānekavīsati.
  Chattiṃseva vipākāni, kriyacittāni vīsati.
  36. Catupaññāsadhā kāme, rūpe pannarasīraye.
  Cittāni dvādasāruppe, aṭṭhadhānuttare tathā.
  37. Itthamekūnanavutipabhedaṃ pana mānasaṃ.
  Ekavīsasataṃ vātha, vibhajanti vicakkhaṇā.
  Vitthāragaṇanā
  38. Kathamekūnanavutividhaṃ cittaṃ ekavīsasataṃ hoti? Vitakkavicārapītisukhekaggatāsahitaṃ paṭhamajjhānasotāpattimaggacittaṃ, vicārapītisukhekaggatāsahitaṃ dutiyajjhānasotāpattimaggacittaṃ, pītisukhekaggatāsahitaṃ tatiyajjhānasotāpattimaggacittaṃ, sukhekaggatāsahitaṃ catutthajjhānasotāpattimaggacittaṃ, upekkhekaggatāsahitaṃ pañcamajjhānasotāpattimaggacittañceti imāni pañcapi sotāpattimaggacittāni nāma.
  39. Tathā sakadāgāmimaggaanāgāmimaggaarahattamaggacittañceti samavīsati maggacittāni.
  40. Tathā phalacittāni ceti samacattālīsa lokuttaracittāni bhavantīti.
  41. Jhānaṅgayogabhedena, katvekekantu pañcadhā.
  Vuccatānuttaraṃ cittaṃ, cattālīsavidhanti ca.
  42. Yathā ca rūpāvacaraṃ, gayhatānuttaraṃ tathā.
  Paṭhamādijhānabhede, āruppañcāpi pañcame.
  Ekādasavidhaṃ tasmā, paṭhamādikamīritaṃ;
  Jhānamekekamante tu, tevīsatividhaṃ bhave.
  43. Sattatiṃsavidhaṃ puññaṃ, dvipaññāsavidhaṃ tathā.
  Pākamiccāhu cittāni, ekavīsasataṃ budhā.
  Iti abhidhammatthasaṅgahe cittasaṅgahavibhāgo nāma
  Paṭhamo paricchedo.


  www.tudieu.de