Tâm Tâm Sở Linh Tinh Lộ Tâm Ngoại Lộ Sắc Pháp Tương Tập Nhiếp Duyên Nghiệp Xứ


www.tudieu.de

CHƯƠNG 8: DUYÊN

Duyên Sinh & Duyên Hệ

Bài đọc PDF (chuaphapluan.com) Bài nghe Youtube (buddhadhamma)
 • B62ChVIII Duyên Hệ Tổng quan 1
 • B63ChVIII Duyên Hệ Tổng quan 2
 • B64ChVIII Duyên Hệ Tổng quan 3
 • B65ChVIII Duyên Hệ Tổng quan 4
 • B66ChVIII Duyên Hệ Tổng quan 5
 • B67ChVIII Duyên Hệ - Y Tương Sinh 1
 • B68ChVIII Duyên Hệ - Y Tương Sinh 2
 • B69ChVIII Duyên Hệ - Y Tương Sinh 3
 • B70ChVIII Duyên Hệ - Y Tương Sinh 4
 • B62ChVIII Duyên Hệ Tổng quan 1
 • B63ChVIII Duyên Hệ Tổng quan 2
 • B64ChVIII Duyên Hệ Tổng quan 3
 • B65ChVIII Duyên Hệ Tổng quan 4
 • B66ChVIII Duyên Hệ Tổng quan 5
 • B67ChVIII Duyên Hệ - Y Tương Sinh 1
 • B68ChVIII Duyên Hệ - Y Tương Sinh 2
 • B69ChVIII Duyên Hệ - Y Tương Sinh 3
 • B70ChVIII Duyên Hệ - Y Tương Sinh 4
 • Lớp Zoom với Trung - chủ đề Duyên Sinh
  05/12/2020
  Giới thiệu sơ lược
  06/12/2020
  Cách đọc bảng nêu chi pháp
  27/12/2020
  Vô Minh duyên Hành
  11/04/2021
  7 lối giải Duyên sinh
  17/04/2021
  Bản đồ 12 Duyên sinh
  16/01/2022
  Thọ - Duyên Sinh

  Họa Đồ

  Duyên Sinh - Nhân - Quả

  Duyên Sinh - 3 thời

  Duyên Sinh - vòng xoay

  Duyên Sinh - Mối nối

  Duyên Sinh - Bánh xe

  Chủ đề Duyên Hệ
  27/06/2021
  Giới thiệu về Duyên
  15/05/2021
  Thiền-Na Duyên
  17/05/2021
  Duyên (1)
  24/05/2021
  Duyên (2)
  31/05/2021
  Nhân Duyên (1)
  07/06/2021
  Nhân Duyên (2)
  14/06/2021
  Nhân Duyên (3)
  21/06/2021
  Vô ký - Nhân Duyên
  28/06/2021
  Vô ký tố & quả - Nhân Duyên
  05/07/2021
  Nhân Duyên - 7 câu yếu tri
  12/07/2021
  Câu Sanh Duyên
  19/07/2021
  Câu Sanh Duyên (2)
  26/07/2021
  Câu Sanh Duyên (3)
  02/08/2021
  Câu Sanh Duyên (4) CYT7
  09/08/2021
  Câu Sanh Duyên (5) CYT7 (2)
  18/08/2021
  Câu Sanh Duyên (6) CYT8+9
  25/08/2021
  Hỗ Tương Duyên
  01/09/2021
  Tương Ưng Duyên
  08/09/2021
  Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên
  15/09/2021
  Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên (2)
  26/09/2021
  Cảnh trợ Tâm bằng 12 Duyên
  13/10/2021
  Cảnh Duyên
  13/10/2021
  Cảnh Duyên (2)
  20/10/2021
  Cảnh Duyên (3) CYT 1
  23/10/2021
  Cảnh Duyên (4) CYT 1 Câu phụ 1
  27/10/2021
  Cảnh Duyên (5) CYT 2
  03/11/2021
  Cảnh Duyên (6) CYT 3
  10/11/2021
  Cảnh Duyên (7) CYT 3 (7)
  17/11/2021
  Cảnh Duyên (8) CYT 4
  24/11/2021
  Cảnh Duyên (9) CYT 5
  01/12/2021
  Cảnh Duyên (10) CYT 6
  08/12/2021
  Cảnh Duyên (11) CYT 7
  22/12/2021
  Cảnh Duyên (12) CYT 8
  29/12/2021
  Cảnh Duyên (13) CYT 9
  05/01/2022
  Giống Câu Sanh
  12/01/2022
  Câu sanh Trưởng Duyên
  19/01/2022
  Câu sanh Trưởng Duyên - 7CYT
  09/02/2022
  Trưởng Duyên
  16/02/2022
  Câu sanh Nghiệp Duyên
  23/02/2022
  Bộ Vị trí - 4 Luận cứ 6 phạm trù
  02/03/2022
  Bộ Vị trí - Thuận Nghịch
  09/03/2022
  Danh Vật Thực Duyên
  16/03/2022
  Danh Vật Thực Duyên (2)
  23/03/2022
  Câu sanh Quyền Duyên
  30/03/2022
  Thiền-Na & Đồ-Đạo Duyên
  31/03/2022
  HetuSabhāga theo Tam Đề Thiện
  06/04/2022
  HetuGhatanā theo Tam Đề Thiện
  13/04/2022
  Nhân Duyên - Hiệp lực & Tấu hợp
  14/04/2022
  Nhân Duyên - Hiệp lực & Tấu hợp (2)
  20/04/2022
  Dị Thục Quả Duyên
  21/04/2022
  Nhân Duyên - tấu hợp 5
  27/04/2022
  Thiền Na Duyên - Hiệp lực
  28/04/2022
  Thiền Na Duyên - CYT1 và Lộ Tâm
  04/05/2022
  Thiền Na Duyên - Bản đồ và Chi tiết
  05/05/2022
  Năng, Sở và Địch Duyên
  11/05/2022
  Pañhāvāro - Yếu tri
  12/05/2022
  Vô Gián & Câu Sanh Duyên
  18/05/2022
  Cận Y Duyên
  19/05/2022
  Tiền Sanh Duyên
  25/05/2022
  Hiện Hữu Duyên
  26/05/2022
  Cảnh Trưởng Duyên (1)
  01/06/2022
  Cảnh Trưởng Duyên (2)
  02/06/2022
  Cảnh Trưởng Duyên (3)
  09/06/2022
  Cảnh Trưởng Duyên (4)
  15/06/2022
  Cảnh Tiền Sanh Duyên (1)
  16/06/2022
  Cảnh Tiền Sanh Duyên (2)
  22/06/2022
  Cảnh Tiền Sanh Duyên (3)
  23/06/2022
  Cảnh Tiền Sanh Duyên (4)
  29/06/2022
  Vật Cảnh Tiền Sanh Y Duyên (1)
  30/06/2022
  Vật Cảnh Tiền Sanh Y Duyên (2)
  06/07/2022
  Vật Cảnh Tiền Sanh Y Duyên (3)
  07/07/2022
  Vật Cảnh Tiền Sanh Trưởng Duyên
  09/07/2022
  Hiệp Lực & Tấu Hợp Duyên
  13/07/2022
  Hiệp Lực & Tấu Hợp - Cảnh Duyên CYT 1
  14/07/2022
  Hiệp Lực & Tấu Hợp - Cảnh Duyên CYT 2
  20/07/2022
  Hiệp Lực & Tấu Hợp - Cảnh Duyên CYT 3
  21/07/2022
  Hiệp Lực & Tấu Hợp - Cảnh Duyên CYT 1-2-3
  17/08/2022
  Hiệp Lực & Tấu Hợp - Cảnh Duyên CYT 4
  18/08/2022
  Năng Sở Địch - Cảnh Duyên
  24/08/2022
  Cảnh Duyên - CYT 6 BT-VK
  25/08/2022
  Cảnh Duyên - CYT 7 VK-VK
  31/08/2022
  Cảnh Duyên - phân tích chi pháp
  01/09/2022
  Cảnh Duyên - CYT 8 VK-T
  14/09/2022
  Cảnh Duyên - CYT 9 VK-BT
  15/09/2022
  Cảnh Duyên - VK-BT (Khổ Tập)
  21/09/2022
  Vô Gián Duyên (1) - Hiệp lực
  22/09/2022
  Vô Gián Duyên (2) - Phân tích
  28/09/2022
  Vô Gián Duyên (3) - Thiện trợ Thiện
  29/09/2022
  Vô Gián Duyên (4) - Lộ ngũ & lộ ý
  05/10/2022
  Vô Gián Duyên (5) - chỉ chấm bảng nêu
  12/10/2022
  Vô Gián Duyên (6) - Thiện trợ Vô Ký 1
  13/10/2022
  Vô Gián Duyên (7) - Thiện trợ Vô Ký 2
  19/10/2022
  Vô Gián Duyên (8) - Bất Thiện trợ Bất Thiện
  20/10/2022
  Vô Gián Duyên (9) - Bất Thiện trợ Vô Ký
  26/10/2022
  Vô Gián Duyên (10) - Vô Ký trợ Vô Ký
  27/10/2022
  Vô Gián Duyên (11) - Vô Ký trợ Vô Ký (2)
  15/02/2023
  Vô Gián Duyên (12) - Vô Ký trợ Thiện
  04/03/2023
  Trùng Dụng Duyên (1)
  05/03/2023
  Trùng Dụng Duyên (2) - Bản đồ
  11/03/2023
  Vô Gián Nghiệp Duyên (1)
  12/03/2023
  Tiền Sanh Quyền Duyên
  18/03/2023
  Tiền Sanh Quyền Duyên (2)
  19/03/2023
  Vật Tiền Sanh Duyên
  02/04/2023
  Vật Tiền Sanh Y & Câu Sanh Y Duyên
  02/04/2023
  Vật Tiền Sanh Y Duyên (9/52 duyên)
  09/04/2023
  Vật Tiền Sanh Y Duyên 1
  15/04/2023
  Vật tiền sanh Y Duyên 2
  16/04/2023
  Y chỉ duyên (Sabhāga & Ghaṭanā)
  22/04/2023
  Hậu Sanh Duyên
  23/04/2023
  Thường Cận Y Duyên
  29/04/2023
  Thường Cận Y Duyên (CYT1)
  30/04/2023
  Thường Cận Y Duyên (CYT2)
  06/05/2023
  Thường Cân Y Duyên (CYT3)
  07/05/2023
  Thường Cân Y Duyên (CYT4)
  13/05/2023
  Thường Cân Y Duyên (CYT5)
  14/05/2023
  Thường Cân Y Duyên (CYT6)
  27/05/2023
  Thường Cân Y Duyên (CYT7-9)
  03/06/2023
  Tam đề Thọ - Cảnh Duyên
  04/06/2023
  Tam đề Thọ - Nhân Duyên
  04/06/2023
  Tam đề Thọ - Cảnh Duyên (2)
  22/07/2023
  Tâm Siêu Thế - Tam Đề 16

  Họa Đồ

  Duyên Hệ - 27 - 25

  Duyên Hệ - 27 - 25

  Duyên Hệ - 24 - 52

  Duyên Hệ - 9 giống

  Duyên Hệ - Nhân Duyên

  Duyên Hệ - Nhân Duyên

  Câu Sanh Duyên - 9CYT

  Câu Sanh Duyên - Chi pháp

  Lộ Ngũ - Lộ Ý - Câu Sanh 8+9

  Duyên 5 tương quan

  Bất Tương Ưng Duyên

  Tài liệu (Trần Thanh Huyền thiết kế)

 • Câu sanh bất tương ưng duyên
 • Câu sanh duyên
 • Hỗ tương duyên
 • Nhân duyên
 • Tương ưng duyên
 • Tài liệu (Như Mỹ thiết kế)

 • 09. CẬN Y DUYÊN Pāli
 • 09. CẬN Y DUYÊN Việt
 • 21. HIỆN HỮU DUYÊN Pāli-Việt

 • 8. Paccayaparicchedo
  1. Yesaṃ saṅkhatadhammānaṃ, ye dhammā paccayā yathā.
  Taṃ vibhāgamihedāni, pavakkhāmi yathārahaṃ.
  2. Paṭiccasamuppādanayo paṭṭhānanayo ceti paccayasaṅgaho duvidho veditabbo.
  3. Tattha tabbhāvabhāvībhāvākāramattopalakkhito paṭiccasamuppādanayo, paṭṭhānanayo pana āhaccapaccayaṭṭhitimārabbha pavuccati, ubhayaṃ pana vomissetvā papañcenti ācariyā.
  Paṭiccasamuppādanayo
  4. Tattha avijjāpaccayā saṅkhārā, saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ, viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ, nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ, saḷāyatanapaccayā phasso, phassapaccayā vedanā, vedanāpaccayā taṇhā, taṇhāpaccayā upādānaṃ, upādānapaccayā bhavo , bhavapaccayā jāti, jātipaccayā jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti ayamettha paṭiccasamuppādanayo.
  5. Tattha tayo addhā dvādasaṅgāni vīsatākārā tisandhi catusaṅkhepā tīṇi vaṭṭāni dve mūlāni ca veditabbāni.
  6. Kathaṃ? Avijjāsaṅkhārā atīto addhā, jātijarāmaraṇaṃ anāgato addhā, majjhe aṭṭha paccuppanno addhāti tayo addhā.
  7. Avijjā saṅkhārā viññāṇaṃ nāmarūpaṃ saḷāyatanaṃ phasso vedanā taṇhā upādānaṃ bhavo jāti jarāmaraṇanti dvādasaṅgāni.
  8. Sokādivacanaṃ panettha nissandaphalanidassanaṃ.
  9. Avijjāsaṅkhāraggahaṇena panettha taṇhupādānabhavāpi gahitā bhavanti, tathā taṇhupādānabhavaggahaṇena ca avijjāsaṅkhārā, jātijarāmaraṇaggahaṇena ca viññāṇādiphalapañcakameva gahitanti katvā –
  10. Atīte hetavo pañca, idāni phalapañcakaṃ.
  Idāni hetavo pañca, āyatiṃ phalapañcakanti;
  Vīsatākārā tisandhi, catusaṅkhepā ca bhavanti.
  11. Avijjātaṇhupādānā ca kilesavaṭṭaṃ, kammabhavasaṅkhāto bhavekadeso saṅkhārā ca kammavaṭṭaṃ, upapattibhavasaṅkhāto bhavekadeso avasesā ca vipākavaṭṭanti tīṇi vaṭṭāni.
  12. Avijjātaṇhāvasena dve mūlāni ca veditabbāni.
  13. Tesameva ca mūlānaṃ, nirodhena nirujjhati.
  Jarāmaraṇamucchāya, pīḷitānamabhiṇhaso;
  Āsavānaṃ samuppādā, avijjā ca pavattati.
  Vaṭṭamābandhamiccevaṃ, tebhūmakamanādikaṃ;
  Paṭiccasamuppādoti, paṭṭhapesi mahāmuni.
  Paṭṭhānanayo
  14. Hetupaccayo ārammaṇapaccayo adhipatipaccayo anantarapaccayo samanantarapaccayo sahajātapaccayo aññamaññapaccayo nissayapaccayo upanissayapaccayo purejātapaccayo pacchājātapaccayo āsevanapaccayo kammapaccayo vipākapaccayo āhārapaccayo indriyapaccayo jhānapaccayo maggapaccayo sampayuttapaccayo vippayuttapaccayo atthipaccayo natthipaccayo vigatapaccayo avigatapaccayoti ayamettha paṭṭhānanayo.
  15. Chadhā nāmaṃ tu nāmassa, pañcadhā nāmarūpinaṃ.
  Ekadhā puna rūpassa, rūpaṃ nāmassa cekadhā.
  Paññattināmarūpāni, nāmassa duvidhā dvayaṃ;
  Dvayassa navadhā ceti, chabbidhā paccayā kathaṃ.
  16. Anantaraniruddhā cittacetasikā dhammā paṭuppannānaṃ cittacetasikānaṃ dhammānaṃ anantarasamanantaranatthivigatavasena, purimāni javanāni pacchimānaṃ javanānaṃ āsevanavasena, sahajātā cittacetasikā dhammā aññamaññaṃ sampayuttavaseneti ca chadhā nāmaṃ nāmassa paccayo hoti.
  17. Hetujhānaṅgamaggaṅgāni sahajātānaṃ nāmarūpānaṃ hetādivasena, sahajātā cetanā sahajātānaṃ nāmarūpānaṃ, nānākkhaṇikā cetanā kammābhinibbattānaṃ nāmarūpānaṃ kammavasena, vipākakkhandhā aññamaññaṃ sahajātānaṃ rūpānaṃ vipākavaseneti ca pañcadhā nāmaṃ nāmarūpānaṃ paccayo hoti.
  18. Pacchājātā cittacetasikā dhammā purejātassa imassa kāyassa pacchājātavaseneti ekadhāva nāmaṃ rūpassa paccayo hoti.
  19. Cha vatthūni pavattiyaṃ sattannaṃ viññāṇadhātūnaṃ pañcārammaṇāni ca pañcaviññāṇavīthiyā purejātavaseneti ekadhāva rūpaṃ nāmassa paccayo hoti.
  20. Ārammaṇavasena upanissayavaseneti ca duvidhā paññattināmarūpāni nāmasseva paccayā honti.
  21. Tattha rūpādivasena chabbidhaṃ hoti ārammaṇaṃ.
  22. Upanissayo pana tividho hoti – ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo ceti.
  23. Tattha ārammaṇameva garukataṃ ārammaṇūpanissayo.
  24. Anantaraniruddhā cittacetasikā dhammā anantarūpanissayo.
  25. Rāgādayo pana dhammā saddhādayo ca sukhaṃ dukkhaṃ puggalo bhojanaṃ utusenāsanañca yathārahaṃ ajjhattañca bahiddhā ca kusalādidhammānaṃ, kammaṃ vipākānanti ca bahudhā hoti pakatūpanissayo.
  26. Adhipatisahajātaaññamaññanissayaāhāraindriyavippayuttaatthiavigatavaseneti yathārahaṃ navadhā nāmarūpāni nāmarūpānaṃ paccayā bhavanti.
  27. Tattha garukatamārammaṇaṃ ārammaṇādhipativasena nāmānaṃ, sahajātādhipati catubbidhopi sahajātavasena sahajātānaṃ nāmarūpānanti ca duvidho hoti adhipatipaccayo.
  28. Cittacetasikā dhammā aññamaññaṃ sahajātarūpānañca, mahābhūtā aññamaññaṃ upādārūpānañca, paṭisandhikkhaṇe vatthuvipākā aññamaññanti ca tividho hoti sahajātapaccayo.
  29. Cittacetasikā dhammā aññamaññaṃ, mahābhūtā aññamaññaṃ, paṭisandhikkhaṇe vatthuvipākā aññamaññanti ca tividho hoti aññamaññapaccayo.
  30. Cittacetasikā dhammā aññamaññaṃ sahajātarūpānañca, mahābhūtā aññamaññaṃ upādārūpānañca, cha vatthūni sattannaṃ viññāṇadhātūnanti ca tividho hoti nissayapaccayo.
  31. Kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa, arūpino āhārā sahajātānaṃ nāmarūpānanti ca duvidho hoti āhārapaccayo.
  32. Pañca pasādā pañcannaṃ viññāṇānaṃ, rūpajīvitindriyaṃ upādinnarūpānaṃ, arūpino indriyā sahajātānaṃ nāmarūpānanti ca tividho hoti indriyapaccayo.
  33. Okkantikkhaṇe vatthu vipākānaṃ, cittacetasikā dhammā sahajātarūpānaṃ sahajātavasena, pacchājātā cittacetasikā dhammā purejātassa imassa kāyassa pacchājātavasena cha vatthūni pavattiyaṃ sattannaṃ viññāṇadhātūnaṃ purejātavaseneti ca tividho hoti vippayuttapaccayo.
  34. Sahajātaṃ purejātaṃ, pacchājātañca sabbathā.
  Kabaḷīkāro āhāro, rūpajīvitamiccayanti. –
  Pañcavidho hoti atthipaccayo avigatapaccayo ca.
  35. Ārammaṇūpanissayakammatthipaccayesu ca sabbepi paccayā samodhānaṃ gacchanti.
  36. Sahajātarūpanti panettha sabbatthāpi pavatte cittasamuṭṭhānānaṃ, paṭisandhiyaṃ kaṭattārūpānañca vasena duvidhaṃ hotīti veditabbaṃ.
  37. Iti tekālikā dhammā, kālamuttā ca sambhavā.
  Ajjhattañca bahiddhā ca, saṅkhatāsaṅkhatā tathā;
  Paññattināmarūpānaṃ, vasena tividhā ṭhitā;
  Paccayā nāma paṭṭhāne, catuvīsati sabbathā.
  38. Tattha rūpadhammā rūpakkhandhova, cittacetasikasaṅkhātā cattāro arūpino khandhā, nibbānañceti pañcavidhampi arūpanti ca nāmanti ca pavuccati.
  Paññattibhedo
  39. Tato avasesā paññatti pana paññāpiyattā paññatti, paññāpanato paññattīti ca duvidhā hoti.
  40. Kathaṃ? Taṃtaṃbhūtavipariṇāmākāramupādāya tathā tathā paññattā bhūmipabbatādikā, sambhārasannivesākāramupādāya geharathasakaṭādikā, khandhapañcakamupādāya purisapuggalādikā, candāvaṭṭanādikamupādāya disākālādikā, asamphuṭṭhākāramupādāya kūpaguhādikā, taṃtaṃbhūtanimittaṃ bhāvanāvisesañca upādāya kasiṇanimittādikā ceti evamādippabhedā pana paramatthato avijjamānāpi atthacchāyākārena cittuppādānamārammaṇabhūtā taṃ taṃ upādāya upanidhāya kāraṇaṃ katvā tathā tathā parikappiyamānā saṅkhāyati samaññāyati voharīyati paññāpīyatīti paññattīti pavuccati. Ayaṃ paññatti paññāpiyattā paññatti nāma.
  41. Paññāpanato paññatti pana nāmanāmakammādināmena paridīpitā, sā vijjamānapaññatti avijjamānapaññatti, vijjamānena avijjamānapaññatti, avijjamānena vijjamānapaññatti , vijjamānena vijjamānapaññatti, avijjamānena avijjamānapaññatti ceti chabbidhā hoti.
  42. Tattha yadā pana paramatthato vijjamānaṃ rūpavedanādiṃ etāya paññāpenti, tadāyaṃ vijjamānapaññatti. Yadā pana paramatthato avijjamānaṃ bhūmipabbatādiṃ etāya paññāpenti, tadāyaṃ avijjamānapaññattīti pavuccati. Ubhinnaṃ pana vomissakavasena sesā yathākkamaṃ chaḷabhiñño, itthisaddo, cakkhuviññāṇaṃ, rājaputtoti ca veditabbā.
  43. Vacīghosānusārena, sotaviññāṇavīthiyā.
  Pavatthānantaruppanna-manodvārassa gocarā.
  Atthā yassānusārena, viññāyanti tato paraṃ;
  Sāyaṃ paññatti viññeyyā, lokasaṅketanimmitā.
  Iti abhidhammatthasaṅgahe paccayasaṅgahavibhāgo nāma
  Aṭṭhamo paricchedo.


  www.tudieu.de