Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

A Tỳ Đàm (Abhidhamma)

 1. Bộ Pháp Tụ (Dhammasaṅgaṇi)
 2. Bộ Phân Tích (Vibhaṅga)
 3. Bộ Chất Ngữ (Dhātukathā)
 4. Bộ Nhân Chế Định (Puggalapaññatti)
 5. Bộ Ngữ Tông (Kathāvatthu)
 6. Bộ Song Đối (Yamaka)
 7. Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna)

Bộ Pháp Tụ (Dhammasaṅgaṇi)

→ tải tài liệu PDF

Bộ Pháp Tụ (Dhammasaṅgaṇi)

Là bộ khởi đầu của 7 bộ Vi Diệu Pháp; qui tụ những mẫu đề chính yếu (mātikā) của Tạng Abhid-hamma.

Bộ Dhammasaṅgaṇi được Ðức Phật thuyết trọn mười hai ngày, trong thời gian ba tháng an cư tại Cung Ðạo Lợi (tāvatiṃsa) gồm có 1300 pháp uẩn (Dhammakhandha), 987 đoạn (pabba).
Gồm bốn chương (kaṇḍa):

 1. Cittupādakaṇḍaṃ - Chương tâm sanh
 2. Rūpakaṇḍaṃ - Chương sắc
 3. Nikkhepakaṇḍaṃ - Chương toát yếu
 4. Atthuddhārakaṇḍaṃ - Chương trích yếu

Bộ Dhammasaṅgaṇi, nội dung xoay chuyển quanh ba loại mẫu đề (mātikā) là:

 1. Mẫu đề tam: - Tikamātikā (22)
 2. Mẫu đề nhị: - Dukamātika (100)
 3. Mẫu đề kinh: - Suttantamātikā (42)

Chánh tạng

Việt
(budsas.net)
Pāḷi
(tipitaka.org)
Mẫu đềMatika
Chương Tâm SanhCittuppādakaṇḍaṃ
Chương SắcRūpakaṇḍaṃ
Chương Toát YếuNikkhepakaṇḍaṃ
Chương Trích YếuAṭṭhakathākaṇḍaṃ

VIDEO BUỔI HỌC

05/12/2020
Giới thiệu sơ lược
06/12/2020
Cách đọc bảng nêu chi pháp
12/12/2020
Tâm và tâm sở
13/12/2020
Lộ trình tâm
19/12/2020
Tâm Đáo Đại
20/12/2020
Quan hệ Tâm sở và Tâm
26/12/2020
Tâm và Cảnh
02/01/2021
Phân loại tâm
03/01/2021
80 Pháp thực tính & Níp bàn
10/01/2021
Sắc Pháp
16/01/2021
Uẩn Xứ và Giới
17/01/2021
31 Cõi
23/01/2021
Bộ Pháp tụ
24/01/2021
Các cõi tam giới
31/01/2021
Tâm tục sinh và các cõi
06/02/2021
Tam Đề & Các giống tâm
07/02/2021
Thời gian và Thời kỳ
13/02/2021
Lục bộ (Chakka)
14/02/2021
12 Tâm Bất Thiện
20/02/2021
Katame dhammā akusalā?
21/02/2021
8 Tâm Tham
26/02/2021
Akusalacittaṃ
27/02/2021
Tâm Bất Thiện Thứ Nhất
06/03/2021
Tà Kiến
07/03/2021
Tà Kiến (2)
13/03/2021
Ngã Mạn
14/03/2021
Phân tích Tâm bất thiện
20/03/2021
Sân và Si
21/03/2021
Đổng lực & Sự yếu hiệp
27/03/2021
Kāmāvacarakusalacitta
28/03/2021
Tâm đại thiện - Nhân Quả
03/04/2021
Tâm sở Trí tuệ
04/04/2021
Tâm sở Trí tuệ (2)
25/04/2021
Thiền sắc giới
02/05/2021
Đạo và các đề mục Thiền
08/05/2021
Thiện sắc giới
09/05/2021
Thiện vô sắc giới
22/05/2021
Thiền phân tích - Mātikā
23/05/2021
Đề mục Thiền
29/05/2021
Tâm Siêu thế
30/05/2021
Đắc Đạo
04/06/2021
Tâm Siêu thế (2)
06/06/2021
Tâm Siêu thế (3)
12/06/2021
Tâm Vô Nhân
13/06/2021
Tâm Vô Nhân (2)
19/06/2021
Phân loại Tâm
20/06/2021
Hỏi & Đáp: Tâm
26/06/2021
Tâm Thức Ý
03/07/2021
Lộ Tâm (1)
04/07/2021
Lộ Tâm (2)
10/07/2021
Lộ Tâm (3) - Sanh Tử ở các Cõi
11/07/2021
Lộ Tâm (4) - Tâm tái tục
17/07/2021
Níp Bàn
18/07/2021
Lộ Tâm (5) - Ngũ môn cảnh lớn
24/07/2021
Lộ Tâm (6) - Hộ kiếp khách
25/07/2021
Hộ kiếp Hỷ và Xả
31/07/2021
Lộ Cái Thứ Chặng Người và Cõi
01/08/2-21
Lộ Ngũ - Môn - Vẫy tay
07/08/2021
Lộ Ngũ Môn
08/08/2021
Lộ Ngũ Môn - Các cõi
14/08/2021
Lộ Ngũ - 4 cỡ Cảnh
15/08/2021
Lộ Ngũ - 4 loại Lộ
21/08/2021
Biện giải Tâm pháp
22/08/2021
Sắc Pháp - tuổi thọ và phân loại
28/08/2021
Biện giải Tâm pháp (2)
29/08/2021
Biện giải Tâm pháp (3)
04/09/2021
Biện giải Tâm pháp (4) Nghiệp Xứ
05/09/2021
Khảo sát Thiền Quán Nghiệp Xứ
11/09/2021
Khảo sát Thiền Quán Nghiệp Xứ (2)
12/09/2021
Đề mục Thiền chỉ
18/09/2021
Lộ Ý Môn (1)
19/09/2021
Lộ Ý Môn (2) Chiêm bao
25/09/2021
Cảnh
02/10/2021
Phân loại Cảnh
03/10/2021
7 nhóm Tâm - 21 Cảnh
09/10/2021
Cảnh Chơn đế & cảnh Tục đế
10/10/2021
Samuṭṭhāna
16/10/2021
Phân loại các Pháp
17/10/2021
Nghiệp (1)
17/10/2021
Nghiệp (2)
24/10/2021
Lộ Ý Kiên Cố
30/10/2021
Người Tứ Quả : A-la-hán
31/10/2021
Cảnh Chế Định & cảnh Đáo Đại
06/11/2021
Lộ đắc Sơ Đạo
13/11/2021
Người Sơ Quả
14/11/2021
Người Tam Nhân
20/11/2021
Lộ Hiện Thông
21/11/2021
Pháp Lậu - Nhân Duyên
27/11/2021
Lộ Nhập Thiền Quả
28/11/2021
Thiền Khô Thiền Ướt
04/12/2021
Lộ Nhập Thiền Diệt
05/12/2021
Lộ Kiên Cố (tổng kết)
11/12/2021
Lộ Nhập Níp Bàn Liên Thiền
12/12/2021
Lộ Nhập Níp Bàn Hiện Thông
18/12/2021
Lộ Viên tịch phản khán chi Thiền
19/12/2021
6 chi Thiền
01/01/2022
Sắc pháp - tổng lược
02/01/2022
Sắc pháp - 4 Sắc Đại hiển
08/01/2022
Sắc pháp - 24 Sắc Y sinh
09/01/2022
Sắc pháp - 10 Sắc Không Rõ
15/01/2022
Sắc uẩn - phân tích theo Kinh
22/01/2022
Sắc uẩn - phân tích theo Kinh (2)
23/01/2022
Sắc pháp - Matika - phần I & II
05/02/2022
Sắc pháp - Matika - phần II (tt)
06/02/2022
Sắc pháp - theo Tứ Pháp Siêu Lý
12/02/2022
Sắc pháp - Tam Đề
13/02/2022
Sắc pháp - Tam Đề (2)
19/02/2022
Sắc pháp - Tứ Đề
20/02/2022
Sắc pháp - Ngũ Đề - Thập nhất Đề
26/02/2022
Nhân sanh Sắc pháp
27/02/2022
Nghiệp Lực & Sắc Pháp
05/03/2022
Tâm Xuất Sinh Xứ (Cittasamuṭṭhāna)
06/03/2022
7 thể loại sắc Tâm
12/03/2022
Sắc Quý Tiết - 4 tờ Lộ Sắc
13/03/2022
Sắc Vật Thực - 4 Xuất Sinh Xứ
19/03/2022
Bọn Sắc (Kalāpa)
20/03/2022
8 Bọn Sắc Tâm
26/03/2022
Sắc Quý Tiết - Sắc Vật Thực
02/04/2022
Sắc Đại Hiển & Ngũ Thanh Triệt
09/04/2022
Tâm - phân loại
16/04/2022
Sinh Tiến Dị Diệt
23/04/2022
Sắc Ý Vật
30/04/2022
Tâm Nhãn Thức Quả Thiện Vô Nhân
07/05/2022
Tâm Bất Thiện - Trích Cú và Điều Pháp
21/05/2022
Tâm Tham - Trích Cú và Điều Pháp
28/05/2022
Tâm Sân - Trích Cú và Điều Pháp
04/06/2022
Tâm Hoài Nghi - Phóng Dật
08/06/2022
Tam đề Dĩ Sanh
27/07/2022
Tâm Thiện Siêu Thế
30/07/2022
Tâm Thiện Siêu Thế (2)
03/08/2022
Trích cú tâm Sơ Đạo
04/08/2022
Trích cú tâm Sơ Đạo (2)
06/08/2022
Tâm Đạo: Phần Điều pháp
11/08/2022
Tứ Thiền
13/08/2022
Thiền: bậc, tiến trình, cảnh
18/09/2022
Tu Chỉ & Quán - Yuganaddha
25/09/2022
Chỉ trước Quán sau
02/10/2022
Tu Chỉ - Đề mục & Cá tánh
30/11/2022
Sắc nhãn xứ ấy là thế nào?
01/12/2022
Sắc nhĩ xứ ấy là thế nào?
07/12/2022
Sắc sắc xứ ấy là thế nào?
11/12/2022
9 chương Thắng Pháp
14/12/2022
Tâm - ôn tập
15/12/2022
Tâm (2)
18/12/2022
Tâm (3) Tâm Đại Thiện & Tâm Sở
24/12/2022
Tâm (4) Tâm Đại Quả
25/12/2022
Nhị Đề Tiểu Đỉnh (1)
28/12/2022
Tụ Lậu (1)
31/12/2022
Tụ Lậu (2)
01/01/2023
Tụ Lậu (3)
07/01/2023
Tụ Lậu (4)
12/03/2023
Trung Tảo Vãn Thọ
18/06/2023
Tâm & Thức Uẩn
25/06/2023
Tụ Lậu
01/07/2023
Tụ Lậu (2)
08/07/2023
Tụ Lậu (3)
09/07/2023
Tụ Lậu (4) Uẩn Xứ Giới Đế
16/09/2023
Cõi - Tâm
17/09/2023
Cõi & Người
20/09/2023
Lộ tâm - giới thiệu
23/09/2023
Người Khổ & Người Lạc vô nhân
24/09/2023
Cõi Thế Gian
27/09/2023
Lộ Tâm - phân loại cảnh đồ
30/09/2023
Cõi Phạm Thiên
01/10/2023
Kiếp
04/10/2023
Tổng hợp Lộ trình (sách nói)
08/10/2023
Thế gian Hoại
11/10/2023
Tâm Lộ - Tâm Chủ và Khách quan
15/10/2023
Nghiệp Quả
15/10/2023
Ngạ Quỷ
20/10/2023
Lộ tâm - từ ngữ pali
21/10/2023
Atula - Thần thông
22/10/2023
Cõi Sắc Giới
25/10/2023
Lộ Nhãn Môn - cảnh rất lớn
28/10/2023
Cõi Nhị Thiền
29/10/2023
Cõi Nhị Thiền (2)
01/11/2023
Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất lớn
04/11/2023
Nhị Thiền (3)
05/11/2023
Cõi Tam Thiền
08/11/2023
Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất Lớn (2)

TÀI LIỆU & LIÊN KẾT

© vdpzoom.com