Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

A Tỳ Đàm (Abhidhamma)

  1. Bộ Pháp Tụ (Dhammasaṅgaṇi)
  2. Bộ Phân Tích (Vibhaṅga)
  3. Bộ Chất Ngữ (Dhātukathā)
  4. Bộ Nhân Chế Định (Puggalapaññatti)
  5. Bộ Ngữ Tông (Kathāvatthu)
  6. Bộ Song Đối (Yamaka)
  7. Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna)

Bộ Phân Tích (Vibhaṅga)

→ tải tài liệu PDF

Bộ Phân Tích (Vibhaṅga)

Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma Piṭaka) gồm có 7 bộ.

Bộ Vibhaṅga là bộ thứ hai, là bộ có tầm quan trọng đáng kể về hệ phân tích, là đặc điểm Hệ phái Phật Giáo Nguyên Thủy, vốn có truyền thống chi li, phân tích từng vấn đề cho được sáng tỏ, rõ ràng, cụ thể, thiết thực và có mạch lạc, để người thừa kế Ðạo nghiệp không lầm lẫn Chánh pháp với tà giáo bởi những từ ngữ tối nghĩa, ẩn ngữ, mật ngôn, áo lý... nên những Pháp căn bản cho sự tu tập, nhất là thiền quán.

Chánh tạng

Việt
(budsas.net)
Pāḷi
(tipitaka.org)
Uẩn Phân tíchKhandhavibhaṅgo
Xứ Phân tíchĀyatanavibhaṅgo
Giới Phân tíchDhātuvibhaṅgo
Ðế Phân tíchSaccavibhaṅgo
Quyền Phân tíchIndriyavibhaṅgo
Duyên khởi Phân tíchPaṭiccasamuppādavibhaṅgo
Niệm Xứ Phân tíchSatipaṭṭhānavibhaṅgo
Tứ Chánh Cần Phân tíchSammappadhānavibhaṅgo
Tứ Thần Túc Phân tíchIddhipādavibhaṅgo
Giác chi Phân tíchBojjhaṅgavibhaṅgo
Ðạo Phân tíchMaggaṅgavibhaṅgo
Thiền Phân tíchJhānavibhaṅgo
Tứ Vô Lượng Phân tíchAppamaññāvibhaṅgo
Ðiều Học Phân tíchSikkhāpadavibhaṅgo
Tứ Ðạt Thông Phân tíchPaṭisambhidāvibhaṅgo
Trí Phân TíchÑāṇavibhaṅgo
Tiểu Tông Phân TíchKhuddakavatthuvibhaṅgo
Pháp Tâm Phân TíchDhammahadayavibhaṅgo

VIDEO BUỔI HỌC

15/07/2023
Tâm Tục Sinh - Uẩn Xứ
16/07/2023
Cõi - Danh & Sắc
22/07/2023
Tâm Siêu Thế - Tam Đề 16
23/07/2023
Tâm Siêu Thế - Tam Đề 16 (2)
14/10/2023
Hình thànhThế giới
05/11/2023
Cõi Tam Thiền

TÀI LIỆU & LIÊN KẾT

© vdpzoom.com