Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

A Tỳ Đàm (Abhidhamma)

  1. Bộ Pháp Tụ (Dhammasaṅgaṇi)
  2. Bộ Phân Tích (Vibhaṅga)
  3. Bộ Chất Ngữ (Dhātukathā)
  4. Bộ Nhân Chế Định (Puggalapaññatti)
  5. Bộ Ngữ Tông (Kathāvatthu)
  6. Bộ Song Đối (Yamaka)
  7. Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna)

Bộ Chất Ngữ (Dhātukathā)

→ tải tài liệu PDF

Bộ Chất Ngữ (Dhātukathā)

Là bộ thứ ba, gồm những lời giải thích về 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới theo đầu đề của bộ này với số lượng 105 câu và theo đầu đề từ bộ Pháp Tụ với số lượng 266 câu (mẫu đề tam 66 (3 x 22) câu và nhị đề 200 (2 x 100) câu) trình bày bởi 14 cách khác nhau.

Mục đích là để giải đáp vấn đề mỗi pháp thực tính yếu hiệp (nhiếp) được bao nhiêu Uẩn? Nhiếp được bao nhiêu Xứ? Nhiếp được bao nhiêu Giới? Không yếu hiệp bao nhiêu Uẩn? Không yếu hiệp bao nhiêu Xứ? Không yếu hiệp bao nhiêu Giới?

Chánh tạng

Việt
(budsas.net)
Pāḷi
(tipitaka.org)
Phần đầu đề (Mātikā)Uddeso
Yếu hiệp và bất yếu hiệpSaṅgahāsaṅgahapadaniddeso
Bất yếu hiệp theo yếu hiệpSaṅgahitenaasaṅgahitapadaniddeso
Yếu hiệp theo bất yếu hiệpAsaṅgahitenasaṅgahitapadaniddeso
Yếu hiệp theo yếu hiệpSaṅgahitenasaṅgahitapadaniddeso
Bất yếu hiệp theo bất yếu hiệpAsaṅgahitenaasaṅgahitapadaniddeso
Tương ưng, bất tương ưngSampayogavippayogapadaniddeso
Bất tương ưng theo tương ưngSampayuttenavippayuttapadaniddeso
Tương ưng theo bất tương ưngVippayuttenasampayuttapadaniddeso
Tương ưng theo tương ưngSampayuttenasampayuttapadaniddeso
Bất tương ưng theo bất tương ưngVippayuttenavippayuttapadaniddeso
Tương ưng, bất tương ưng theo yếu hiệpSaṅgahitenasampayuttavippayuttapadaniddeso
Yếu hiệp, bất yếu hiệp theo tương ưngSampayuttenasaṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso
Tương ưng, bất tương ưng theo bất yếu hiệpAsaṅgahitenasampayuttavippayuttapadaniddeso
Yếu hiệp, bất yếu hiệp theo bất tương ưngVippayuttenasaṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso

VIDEO BUỔI HỌC

20/05/2023
Bộ Chất Ngữ

TÀI LIỆU & LIÊN KẾT

Dhatukathappakaranam - ධාතුකථාප්පකරණංYoutube - bài tụng bộ Chất Ngữ (Pali)
Bộ Nguyên Chất Ngữ - 2.Tập 3 - Phần IYoutube - bài đọc bộ Chất Ngữ (Việt)
Bộ Chất NgữPDF - TL Tịnh Sự
Bộ Chất NgữPDF - Chú giải (Minh Tuệ)

© vdpzoom.com