Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

A Tỳ Đàm (Abhidhamma)

 1. Bộ Pháp Tụ (Dhammasaṅgaṇi)
 2. Bộ Phân Tích (Vibhaṅga)
 3. Bộ Chất Ngữ (Dhātukathā)
 4. Bộ Nhân Chế Định (Puggalapaññatti)
 5. Bộ Ngữ Tông (Kathāvatthu)
 6. Bộ Song Đối (Yamaka)
 7. Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna)

Bộ Nhân Chế Định (Puggalapaññattipāḷi)

→ tải tài liệu PDF

Bộ Nhân Chế Định (Puggalapaññattipāḷi)

Là bộ giải về sự định đặt (sự thông báo, trình bày hay giải thích) trong 6 vấn đề là:

 1. Uẩn chế định là sự chế định vấn đề của Uẩn.
 2. Xứ chế định là sự chế định vấn đề của Xứ.
 3. Giới chế định là sự chế định vấn đề của Giới.
 4. Đế chế định là sự chế định vấn đề của Đế.
 5. Quyền chế định là sự chế định vấn đề của Quyền.
 6. Nhân chế định là sự chế định vấn đề về Người.

Chánh tạng

Việt
(budsas.net)
Pāḷi
(tipitaka.org)
Đầu đềMātikā
Xiển minhNiddeso

VIDEO BUỔI HỌC


27/09/2023
Lộ Tâm - phân loại cảnh đồ

TÀI LIỆU & LIÊN KẾT

© vdpzoom.com