Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

A Tỳ Đàm (Abhidhamma)

  1. Bộ Pháp Tụ (Dhammasaṅgaṇi)
  2. Bộ Phân Tích (Vibhaṅga)
  3. Bộ Chất Ngữ (Dhātukathā)
  4. Bộ Nhân Chế Định (Puggalapaññatti)
  5. Bộ Ngữ Tông (Kathāvatthu)
  6. Bộ Song Đối (Yamaka)
  7. Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna)

Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu)

→ tải tài liệu PDF

Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu)

Còn được dịch là "Những điểm dị biệt" (Points of Controversy) là bộ thứ năm trong bảy bộ của Luận tạng thuộc hệ thống tam tạng Pāli.

Tác giả của bộ sách này là Ðại Ðức Trưởng lão Moggaliputta Tissa thời vua A Dục, chính ngài làm chủ tọa kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ ba tại Palalipputta vào năm 246 trước Tây Lịch. Và tại hội nghị này, bộ sách của Ngài được đưa vào Luận tạng.

Ðây là một tập, vừa ghi chép các quan điểm của các bộ phái không thuộc phái Thượng Tọa bộ (Theravāda) vừa trình bày quan điểm của phái Thượng Tọa bộ về những điểm ấy. Như vậy, tập này là những tư liệu để những ai muốn tìm hiểu sự hình thành các bộ phái, các quan điểm dị đồng và những tranh cãi không thể nào tránh khỏi giữa các bộ phái ấy, có thể có những tư liệu quí giá về sự sai biệt giữa các bộ phái Phật giáo.

Chánh tạng

Việt
(budsas.net)
Pāḷi
(tipitaka.org)
Hiện hữu của một thực ngãPuggalakathā
Hoại lìa quả vị A-la-hánParihānikathā
Đời sống Phạm hạnhBrahmacariyakathā
Thanh lọc ô nhiễmJahatikathā
Hiện hữu cùng các phápSabbamatthītikathā
Uẩn quá khứAtītakkhandhādikathā
Hiện hữu của quá khứ và vị laiEkaccaṃ atthītikathā
Niệm xứSatipaṭṭhānakathā
Hiện hữu của các phápHevatthikathā
Chương 2Dutiyavaggo
Chương 3Tatiyavaggo
Chương 4Catutthavaggo
Chương 5Pañcamavaggo
Chương 6Chaṭṭhavaggo
Chương 7Sattamavaggo
Chương 8Aṭṭhamavaggo
Chương 9Navamavaggo
Chương 10Dasamavaggo
Chương 11Ekādasamavaggo
Chương 12Dvādasamavaggo
Chương 13Terasamavaggo
Chương 14Cuddasamavaggo
Chương 15Pannarasamavaggo
Chương 16Soḷasamavaggo
Chương 17Sattarasamavaggo
Chương 18Aṭṭhārasamavaggo
Chương 19Ekūnavīsatimavaggo
Chương 20Vīsatimavaggo
Chương 21Ekavīsatimavaggo
Chương 22Bāvīsatimavaggo
Chương 23Tevīsatimavaggo

VIDEO BUỔI HỌC

20/11/2022
Bộ Ngữ Tông - Bàng Sanh
23/11/2022
Bộ Ngữ Tông - Nhãn Kiến Sắc
24/11/2022
Nhãn Kiến Sắc Ngữ (2)
27/11/2022
Nhãn - Kiến & Đối chiếu
30/11/2022
Sắc nhãn xứ ấy là thế nào?
01/12/2022
Sắc nhĩ xứ ấy là thế nào?
04/12/2022
Những Điểm Dị Biệt - tổng quan (1)
07/12/2022
Sắc sắc xứ ấy là thế nào?
08/12/2022
Bộ Ngữ Tông - Cật Vấn Thông
10/09/2023
Vấn đề Thiên Nhãn
30/09/2023
Cõi Phạm Thiên
08/10/2023
Thế gian Hoại

TÀI LIỆU & LIÊN KẾT

© vdpzoom.com