Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

A Tỳ Đàm (Abhidhamma)

 1. Bộ Pháp Tụ (Dhammasaṅgaṇi)
 2. Bộ Phân Tích (Vibhaṅga)
 3. Bộ Chất Ngữ (Dhātukathā)
 4. Bộ Nhân Chế Định (Puggalapaññatti)
 5. Bộ Ngữ Tông (Kathāvatthu)
 6. Bộ Song Đối (Yamaka)
 7. Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna)

Bộ Song Ðối (Yamaka)

→ tải tài liệu PDF

Bộ Song Ðối (Yamaka)

Là bộ thứ sáu trong bảy Bộ Luận Tạng A-Tỳ-Đàm (Abhidhamma).

Bộ này gồm có mười đề tài, chia làm 2 quyển.

Quyển Thượng gồm 7 đề tài là:

 1. Căn song (mūlayamaka).
 2. Uẩn song (khandhayamaka).
 3. Xứ song (āyatanayamaka).
 4. Giới song (dhātuyamaka).
 5. Ðế song (saccayamaka).
 6. Hành song (sankhārayamaka).
 7. Tùy miên song (anusayayamaka).

Quyển Hạ, gồm 3 đề tài là:

 1. Tâm song (ciṭṭayamaka).
 2. Pháp song (dhammayamaka).
 3. Quyền song (indriyayamaka).

Nội dung của bộ này pháp được lập luận dưới hình thức vấn đáp từng đôi, hỏi chiều xuôi (anulomaṃ) rồi hỏi chiều ngược (pacaniyaṃ).

Thí dụ: Sắc là uẩn phải chăng? Hay uẩn là sắc phải chăng? v.v...

Lẽ đó mới gọi là bộ Song Ðối.

Chánh tạng

Việt
(budsas.net)
Pāḷi
(tipitaka.org)
Căn songMūlayamaka
Uẩn songKhandhayamaka
Xứ songĀyatanayamaka
Giới songDhātuyamaka
Ðế songSaccayamaka
Hành songSankhāyamaka
Tùy miên songAnusayayamaka
Tâm songCittayamaka
Pháp songDhammayamaka
Quyền songIndriyayamaka

VIDEO BUỔI HỌC

TÀI LIỆU & LIÊN KẾT

© vdpzoom.com