A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

www.tudieu.de

10 Như Lai Lực

Thập Như Lai lực của Ðức Như Lai.

Ðức Như Lai hội đủ sức mạnh Ngài mới tự nhận địa vị Ngưu vương,
mới rống tiếng rống sư tử giữa các hội chúng, mới vận chuyển Pháp Luân.
Mười sức mạnh là thế nào?

Ở đây Ðức Như Lai như thật liễu tri

Sự kiện mà Ðức Như Lai như thật liễu tri

Chính điều này là Như Lai lực của Ðức Như Lai.
Khi đạt đến sức mạnh này Ðức Như Lai mới tự nhận địa vị Ngưu Vương,
rống tiếng rống sư tử giữa hội chúng, vận chuyển Pháp Luân.[840]
[840] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ NHƯ THẬT TRÍ CỦA ÐỨC NHƯ LAI HIỂU QUẢ DỊ THỤC CỦA CÁC NGHIỆP THỌ TRÌ THUỘC QUÁ KHỨ, VỊ LAI, HIỆN TẠI THEO NGUYÊN NHÂN?

Ở đây, Ðức Như Lai biết rõ rằng:

 • Có một số ác nghiệp thọ trì bị trở ngại bởi sanh thú thuận lợi mà không trổ quả,
 • có một số ác nghiệp thọ trì bị trở ngại bởi sanh y thuận lợi mà không trổ quả;
 • có một số ác nghiệp thọ trì bị trở ngại bởi thời kỳ thuận lợi mà không trổ quả,
 • có một số ác nghiệp thọ trì bị trở ngại bởi hành vi thuận lợi mà không trổ quả;

 • Có một số ác nghiệp thọ trì khi gặp phải sanh thú bất lợi thì trổ quả,
 • có một số ác nghiệp thọ trì khi gặp phải sanh y bất lợi thì trổ quả,
 • có một số ác nghiệp thọ trì khi gặp phải thời kỳ bất lợi thì trổ quả;
 • có một số ác nghiệp thọ trì khi gặp phải hành vi bất lợi thì trổ quả.

 • Có một số thiện nghiệp thọ trì bị trở ngại bởi sanh thú bất lợi mà không trổ quả,
 • có một số thiện nghiệp thọ trì bị trở ngại bởi sanh y bất lợi mà không trổ quả,
 • có một số thiện nghiệp thọ trì bị trở ngại bởi thời kỳ bất lợi mà không trổ quả,
 • có một số thiện nghiệp thọ trì bị trở ngại bởi hành vi bất lợi mà không trổ quả;

 • Có một số thiện nghiệp thọ trì khi gặp phải sanh thú thuận lợi thì trổ quả,
 • có một số thiện nghiệp thọ trì khi gặp phải sanh y thuận lợi thì trổ quả,
 • có một số thiện nghiệp thọ trì khi gặp phải thời kỳ thuận lợi thì trổ quả,
 • có một số thiện nghiệp thọ trì khi gặp phải hành vi thuận lợi thì trổ quả.


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de