A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Ngũ Uẩn phân tích

Bộ Phân Tích - I. Uẩn phân tích (TL Tịnh Sự chuyển ngữ)
Vibhaṅga - Khandhavibhaṅgo

Ngũ uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn.
Pañcakkhandhā – rūpakkhandho, vedanākkhandho, saññākkhandho, saṅkhārakkhandho, viññāṇakkhandho.

  • Sắc uẩn đó ra sao?
  • Thọ uẩn đó ra sao?
  • Tưởng uẩn đó ra sao?
  • Hành uẩn đó ra sao?
  • Thức uẩn đó ra sao?

    ↑ trở lên


  • A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

    © www.tudieu.de