A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Ngũ Uẩn phân tích

Bộ Phân Tích - I. Uẩn phân tích (TL Tịnh Sự chuyển ngữ)
Vibhaṅga - Khandhavibhaṅgo

Ngũ uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn.
Pañcakkhandhā – rūpakkhandho, vedanākkhandho, saññākkhandho, saṅkhārakkhandho, viññāṇakkhandho.

 • Sắc uẩn đó ra sao?
 • Thọ uẩn đó ra sao?
 • Tưởng uẩn đó ra sao?
 • Hành uẩn đó ra sao?
 • Thức uẩn đó ra sao?

  Phân tích theo Kinh


  Thọ uẩn đó ra sao?

  Mỗi thọ nào như là quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa gồm chung cho gọn thành nhóm, như thế gọi là thọ uẩn.

  1. Thời:

   1. Thọ quá khứ đó ra sao? Những thọ nào đã diệt, đã mất, đã qua, xa lìa rồi, đã biến chuyển, vắng bặt, đã mất hết, đã sanh ra rồi diệt mất, gồm chung lại một thành phần quá khứ, tức là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Đây gọi là thọ quá khứ.
   2. Thọ vị lai đó ra sao? Những thọ nào sau này sinh, sẽ sanh, sẽ phát ra đủ, chưa sanh đầy, sẽ hiện bày, chưa phát ra, chưa sanh trụ, sẽ sanh trụ, sau nữa mới phát ra đầy đủ, đều thuộc vị lai nên gồm chung lại thành phần vị lai tức là khổ thọ, lạc thọ, phi khổ phi lạc thọ. Đây gọi là thọ vị lai.
   3. Thọ hiện tại đó ra sao? Những thọ nào đang có, đang còn, vừa sanh, đang đầy đủ, đang trụ, vững vàng rồi, chưa diệt mất, hiện có đồng đều, hoàn toàn đầy đủ, hiện mỹ mãn trọn thành, thuộc về hiện tại, nên gồm chung lại thuộc về phần hiện tại tức là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Đây gọi là thọ hiện tại.

  2. Trong Ngoài:

   1. Thọ bên trong đó ra sao? Những thọ nào tự nội riêng của mỗi chúng sanh, trong mình, trong thân ta, trong mình ta, trong phần thân thể con người của ta do nghiệp liên quan ái kiến chấp trước tức là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Đây gọi là thọ bên trong.
   2. Thọ bên ngoài đó ra sao? Những thọ nào ngoài ra thân thể ta có ra cho tha nhơn, phần của tha nhơn, sanh theo tha nhơn, thuộc về phần của tha nhơn mà liên hệ với nghiệp do ái kiến tức là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Đây gọi là thọ bên ngoài.

  3. Thô Tế

   - Thọ bất thiện là thọ thô. Thọ thiện và thọ vô ký là thọ tế.
   - Thọ thiện và thọ bất thiện là thọ thô. Thọ vô ký là thọ tế.
   - Khổ thọ là thọ thô. Lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ là thọ tế.
   - Lạc thọ và khổ thọ là thọ thô. Phi khổ phi lạc thọ là thọ tế.
   - Thọ của người không nhập thiền là thọ thô. Thọ của bực nhập thiền là thọ tế.
   - Thọ hưởng cảnh lậu là thọ thô. Thọ hưởng cảnh phi lậu là thọ tế.
   Hoặc nên biết thọ thô, thọ tế là do so sánh mỗi bực thọ với thọ.

  4. Tốt Xấu

   - Thọ bất thiện là thọ xấu. Thọ thiện và thọ vô ký là thọ tốt.
   - Thọ thiện và thọ bất thiện là thọ xấu. Thọ vô ký là thọ tốt.
   - Khổ thọ là thọ xấu. Lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ là thọ tốt.
   - Lạc thọ và khổ thọ là thọ xấu. Phi khổ phi lạc thọ là thọ tốt.
   - Thọ của người không nhập thiền là thọ xấu. Thọ của bậc nhập thiền là thọ tốt.
   - Thọ hưởng cảnh lậu là thọ xấu. Thọ hưởng phi cảnh lậu là thọ tốt.
   Hoặc nên biết thọ xấu, thọ tốt bằng cách so sánh mỗi bực thọ với thọ.

  5. Xa Gần

   1. Thọ viễn đó ra sao?
    - Thọ bất thiện xa lìa thọ thiện và thọ vô ký.
    - Thọ thiện và thọ vô ký xa lìa thọ bất thiện.
    - Thọ thiện là thọ xa lìa thọ bất thiện và thọ vô ký.
    - Thọ bất thiện và thọ vô ký là thọ xa lìa với thọ thiện.
    - Thọ vô ký là thọ xa lìa với thọ thiện và thọ bất thiện.
    - Thọ thiện và thọ bất thiện là thọ xa lìa thọ vô ký.
    - Khổ thọ là thọ xa lìa lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ.
    - Lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ là thọ xa lìa khổ thọ.
    - Lạc thọ là thọ xa lìa khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ.
    - Khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ là thọ xa lìa lạc thọ.
    - Phi khổ phi lạc thọ là thọ xa lìa lạc thọ và khổ thọ.
    - Lạc thọ và khổ thọ là thọ xa lìa phi khổ phi lạc thọ.
    - Thọ của người không nhập thiền là thọ xa lìa thọ của bực nhập thiền.
    - Thọ của bực nhập thiền là thọ xa lìa thọ của người không nhập thiền.
    - Thọ mà thành cảnh của lậu là thọ xa lìa thọ mà không thành cảnh của lậu.
    - Thọ không thành cảnh của lậu là thọ xa lìa thọ mà thành cảnh của lậu.
    Đây gọi là thọ viễn.

   2. Thọ cận đó ra sao?
    - Thọ bất thiện là thọ gần với thọ bất thiện.
    - Thọ thiện là thọ gần với thọ thiện.
    - Thọ vô ký là thọ gần với thọ vô ký.
    - Khổ thọ là thọ gần với khổ thọ.
    - Lạc thọ là thọ gần với lạc thọ.
    - Phi khổ phi lạc thọ là thọ gần với phi khổ phi lạc thọ.
    - Thọ của người không nhập thiền là thọ gần với thọ của người không nhập thiền.
    - Thọ của bực nhập thiền là thọ gần với thọ của bực nhập thiền.
    - Thọ mà thành cảnh của lậu là thọ gần với thọ thành cảnh của lậu.
    - Thọ mà không thành cảnh của lậu là thọ gần với thọ không thành cảnh của lậu.
    Đây gọi là thọ cận.
    Hoặc nên biết thọ gần, thọ xa là do theo sự so sánh mỗi bực mỗi thọ.

  ↑ trở lên

  Phân tích theo Vi Diệu Pháp


  Thọ uẩn đó ra sao?   1. Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc.
   2. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn hữu nhơn, thọ uẩn vô nhơn.
   3. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thiện, thọ uẩn bất thiện và thọ uẩn vô ký.
   4. Thọ uẩn phân phần thành bốn như là thọ uẩn Dục giới, thọ uẩn Sắc giới, thọ uẩn Vô sắc giới và thọ uẩn siêu thế.
   5. Thọ uẩn phân phần thành năm như là thọ uẩn lạc quyền, thọ uẩn khổ quyền, thọ uẩn hỷ quyền, thọ uẩn ưu quyền, thọ uẩn xả quyền. Thọ uẩn phân phần thành năm bằng cách như thế.
   6. Thọ uẩn phân phần thành sáu như là thọ nhãn xúc, thọ nhĩ xúc, thọ tỷ xúc, thọ thiệt xúc, thọ thân xúc, thọ ý xúc. Thọ uẩn phân phần thành sáu bằng cách như thế.
   7. Thọ uẩn phân phần thành bảy như là thọ nhãn xúc… thọ thân xúc, thọ ý giới xúc, thọ ý thức giới xúc. Thọ uẩn phân phần thành bảy bằng cách như thế.
   8. Thọ uẩn phân phần thành tám như là thọ nhãn xúc… thọ thân lạc xúc, thọ thân khổ xúc, thọ ý giới xúc, thọ ý thức giới xúc. Thọ uẩn phân phần thành tám bằng cách như thế.
   9. Thọ uẩn phân phần thành chín như là thọ nhãn xúc… thọ thân xúc, thọ ý giới xúc, thọ ý thức giới thiện xúc, thọ ý thức giới bất thiện xúc, thọ ý thức giới vô ký xúc. Thọ uẩn phân phần thành chín bằng cách như thế.
   10. Thọ uẩn phân phần thành mười như là thọ nhãn xúc… thọ thân lạc xúc, thọ thân khổ xúc, thọ ý giới xúc, thọ ý thức giới thiện xúc, thọ ý thức giới bất thiện xúc, thọ ý thức giới vô ký xúc.
    Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.   1. Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc.
   2. Thọ uẩn phân phần thành hai tức là thọ uẩn hữu nhơn, thọ uẩn vô nhơn.
   3. Thọ uẩn phân phần thành ba như là:

    1. Thọ uẩn dị thục quả, thọ uẩn dị thục nhân, thọ uẩn phi dị thục quả phi dị thục nhân.
    2. Thọ uẩn thành do thủ cảnh thủ, phi thành do thủ cảnh thủ, phi do thủ phi cảnh thủ.
    3. Thọ uẩn phiền não cảnh phiền toái, phi phiền não cảnh phiền toái và phi phiền não phi cảnh phiền toái.
    4. Thọ uẩn hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ.

    1. Thọ uẩn sơ đạo tuyệt trừ, ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ.
    2. Thọ uẩn hữu nhơn sơ đạo tuyệt trừ, hữu nhơn ba đạo cao tuyệt trừ, phi hữu nhơn sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ.
    3. Thọ uẩn nhân sanh tử, nhân đến Níp-bàn, phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn.
    4. Thọ uẩn hữu học, vô học, phi hữu học phi vô học.

    1. Thọ uẩn hy thiểu, đáo đại, vô lượng.
    2. Thọ uẩn thành cảnh hy thiểu, thành cảnh đáo đại, thành cảnh vô lượng.
    3. Thọ uẩn thành ty hạ, thành trung bình, thành tinh lương.

   4. Thọ uẩn thành tà cho quả nhất định, thành chánh cho quả nhất định, thành bất định (cả hai).
   5. Thọ uẩn có đạo là cảnh, có đạo là nhơn, có đạo là trưởng.
   6. Thọ uẩn sanh tồn, phi sanh tồn, sẽ sanh.
   7. Thọ uẩn quá khứ, vị lai, hiện tại.
   8. Thọ uẩn cảnh quá khứ, cảnh vị lai, cảnh hiện tại.
   9. Thọ uẩn nội phần, ngoại phần, nội và ngoại phần.
   10. Thọ uẩn cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội và ngoại…
    Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.   1. Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc.
   2. Thọ uẩn phân phần thành hai như là

    1. Thọ uẩn tương ưng nhân, bất tương ưng nhân.
    2. Thọ uẩn phi nhân hữu nhân, phi nhân vô nhân.
    3. Thọ uẩn thành hiệp thế, thành siêu thế.
    4. Thọ uẩn có tâm biết đặng, có tâm không biết đặng.
    5. Thọ uẩn thành hữu lậu, thành vô lậu.
    6. Thọ uẩn tương ưng lậu, bất tương ưng lậu.
    7. Thọ uẩn thành lậu bất tương ưng lậu, phi lậu bất tương ưng lậu.
    8. Thọ uẩn thành cảnh triền, thành phi cảnh triền.
    9. Thọ uẩn tương ưng triền, bất tương ưng triền.
    10. Thọ uẩn triền bất tương ưng triền, phi triền bất tương ưng triền.
    11. Thọ uẩn thành cảnh phược, thành phi cảnh phược.
    12. Thọ uẩn tương ưng phược, bất tương ưng phược.
    13. Thọ uẩn bất tương ưng phược cảnh phược, bất tương ưng phược phi cảnh phược.
    14. Thọ uẩn thành cảnh bộc, thành phi cảnh bộc.
    15. Thọ uẩn tương ưng bộc, bất tương ưng bộc.
    16. Thọ uẩn bất tương ưng bộc cảnh bộc, bất tương ưng bộc phi cảnh bộc.
    17. Thọ uẩn thành cảnh phối, thành phi cảnh phối.
    18. Thọ uẩn tương ưng phối, bất tương ưng phối.
    19. Thọ uẩn bất tương ưng phối cảnh phối, bất tương ưng phối phi cảnh phối.
    20. Thọ uẩn thành cảnh cái, thành phi cảnh cái.
    21. Thọ uẩn tương ưng cái, bất tương ưng cái.
    22. Thọ uẩn bất tương ưng cái cảnh cái, bất tương ưng cái phi cảnh cái.
    23. Thọ uẩn thành cảnh khinh thị, thành phi cảnh khinh thị.
    24. Thọ uẩn tương ưng khinh thị, bất tương ưng khinh thị.
    25. Thọ uẩn bất tương ưng khinh thị mà khinh thị, bất tương ưng khinh thị phi khinh thị.
    26. Thọ uẩn thành do thủ, phi thành do thủ.
    27. Thọ uẩn thành cảnh thủ, phi cảnh thủ
    28. Thọ uẩn tương ưng thủ, bất tương ưng thủ.
    29. Thọ uẩn bất tương ưng thủ mà cảnh thủ, bất tương ưng thủ mà phi cảnh thủ.
    30. Thọ uẩn cảnh phiền não, phi cảnh phiền não.
    31. Thọ uẩn cảnh phiền toái, phi cảnh phiền toái.
    32. Thọ uẩn tương ưng phiền não, bất tương ưng phiền não.
    33. Thọ uẩn bất tương ưng phiền não mà cảnh phiền não, bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não.

    1. Thọ uẩn sơ đạo tuyệt trừ, phi sơ đạo tuyệt trừ.
    2. Thọ uẩn ba đạo cao tuyệt trừ, phi ba đạo cao tuyệt trừ.
    3. Thọ uẩn hữu nhơn sơ đạo tuyệt trừ, hữu nhơn phi sơ đạo tuyệt trừ.
    4. Thọ uẩn hữu nhơn ba đạo cao tuyệt trừ, phi hữu nhơn ba đạo cao tuyệt trừ.

    1. Thọ uẩn hữu tầm, vô tầm.
    2. Thọ uẩn hữu tứ, vô tứ.
    3. Thọ uẩn thành hữu hỷ, thành vô hỷ.
    4. Thọ uẩn đồng sanh hỷ, phi đồng sanh hỷ.

    1. Thọ uẩn Dục giới, phi Dục giới.
    2. Thọ uẩn Sắc giới, phi Sắc giới.
    3. Thọ uẩn Vô sắc giới, phi Vô sắc giới.

    1. Thọ uẩn liên quan luân hồi, bất liên quan luân hồi.
    2. Thọ uẩn nhân xuất luân hồi, phi nhân xuất luân hồi.

   3. Thọ uẩn thành nhất định, thành bất định.
   4. Thọ uẩn thành hữu thượng, thành vô thượng.
   5. Thọ uẩn thành hữu y, thành vô y.
   6. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký.
    Thọ uẩn phân phần thành mười theo cách như thế.   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc.
   Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành hữu y, thành vô y.
   Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân.
   Thọ uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại…
   Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.   Phần căn tam đề


   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành hữu y, thành vô y. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân. Thọ uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành hữu y, thành vô y. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân. Thọ uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Dứt Phần căn tam đề   Phần lưỡng lợi (Ubhatovaḍḍhakavāra).


   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn tương ưng nhân, bất tương ưng nhân. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành phi nhân hữu nhân, thành phi nhân vô nhân. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành thủ cảnh thủ, thành phi thủ cảnh thủ, thành phi thủ phi cảnh thủ… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành hiệp thế, thành siêu thế. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành phiền não cảnh phiền toái, thành phiền não phi cảnh phiền toái, thành phi phiền não phi cảnh phiền toái… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành có tâm biết đặng, thành có tâm không biết đặng. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành hữu tầm hữu tứ, thành vô tầm hữu tứ, thành vô tầm vô tứ… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành hữu lậu, thành phi lậu. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành sơ đạo tuyệt trừ, thành ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn tương ưng lậu, bất tương ưng lậu. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành lậu bất tương ưng lậu, phi lậu bất tương ưng lậu. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành nhân sanh tử, thành nhân đến Níp-bàn, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành cảnh triền, thành phi cảnh triền. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành hữu học, thành vô học, thành phi hữu học phi vô học… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn tương ưng triền, bất tương ưng triền. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành hy thiểu, thành đáo đại, thành vô lượng… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành triền bất tương ưng triền, phi triền bất tương ưng triền. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành cảnh hy thiểu, thành cảnh đáo đại, thành cảnh vô lượng… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành cảnh phược, thành phi cảnh phược. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành ty hạ, thành trung bình, thành tinh lương… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn tương ưng phược, bất tương ưng phược. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành tà cho quả nhất định, thành chánh cho quả nhất định, thành bất định (cả hai)… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn bất tương ưng triền cảnh triền, thọ uẩn bất tương ưng triền phi cảnh triền. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn có đạo là cảnh, có đạo là nhân, có đạo là trưởng… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành cảnh bộc, thành phi cảnh bộc. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành sanh tồn, thành phi sanh tồn, thành sẽ sanh… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn tương ưng bộc, bất tương ưng bộc. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành quá khứ, thành vị lai, thành hiện tại… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn bất tương ưng bộc mà cảnh bộc, bất tương ưng bộc phi cảnh bộc. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành cảnh quá khứ, thành cảnh vị lai, thành cảnh hiện tại… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành cảnh phối, thành phi cảnh phối. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành nội phần, thành ngoại phần, thành nội và ngoại phần… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành tương ưng phối, thành bất tương ưng phối. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại… Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế.
   Dứt Phần lưỡng lợi

   Phần phân đa


   Thọ uẩn phân phần thành bảy như là thọ uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ uẩn phân phần thành bảy theo cách như thế.
   Cách nữa, thọ uẩn phân phần thành bảy như là thọ uẩn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân… thọ uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ uẩn phân phần thành bảy theo cách như thế.

   Thọ uẩn phân phần thành hai mươi bốn như là thọ uẩn do nhãn xúc làm duyên, thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký. Thọ uẩn do nhĩ xúc làm duyên… thọ uẩn do tỷ xúc làm duyên… thọ uẩn do thiệt xúc làm duyên… thọ uẩn do thân xúc làm duyên… thọ uẩn do ý xúc làm duyên, thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký. Thọ nhãn xúc, thọ nhĩ xúc, thọ tỷ xúc, thọ thiệt xúc, thọ thân xúc, thọ ý xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai mươi bốn theo cách như thế.
   Một cách nữa, thọ uẩn phân phần thành hai mươi bốn như là thọ uẩn do nhãn xúc làm duyên, thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân… thọ uẩn do nhãn xúc làm duyên, thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại. Thọ uẩn do nhĩ xúc làm duyên… thọ uẩn do tỷ xúc làm duyên… thọ uẩn do thiệt xúc làm duyên… thọ uẩn do thân xúc làm duyên… thọ uẩn do ý xúc làm duyên, thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại. Thọ nhãn xúc… thọ ý xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai mươi bốn theo cách như thế.

   Thọ uẩn phân phần thành ba mươi như là thọ uẩn do nhãn xúc làm duyên, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ uẩn do nhĩ xúc làm duyên… thọ uẩn do tỷ xúc làm duyên… thọ uẩn do thiệt xúc làm duyên… thọ uẩn do thân xúc làm duyên… thọ uẩn do ý xúc làm duyên, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ nhãn xúc… thọ ý xúc. Thọ uẩn phân phần thành ba mươi theo cách như thế.


   Thọ uẩn phân phần thành nhiều cách như là thọ uẩn do nhãn xúc làm duyên, thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ uẩn do nhĩ xúc làm duyên… thọ uẩn do tỷ xúc làm duyên… thọ uẩn do thiệt xúc làm duyên… thọ uẩn do thân xúc làm duyên… thọ uẩn do ý xúc làm duyên, thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ nhãn xúc… thọ ý xúc. Thọ uẩn phân phần thành nhiều cách như thế.
   Một nữa, thọ uẩn phân phần thành nhiều thứ như là thọ uẩn do nhãn xúc làm duyên, thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân… thọ uẩn do nhãn xúc làm duyên, thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ uẩn do nhĩ xúc làm duyên… thọ uẩn do tỷ xúc làm duyên… thọ uẩn do thiệt xúc làm duyên… thọ uẩn do thân xúc làm duyên… thọ uẩn do ý xúc làm duyên, thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ nhãn xúc… thọ ý xúc. Thọ uẩn phân phần nhiều thứ bằng cách như thế. Đây gọi là thọ uẩn.

   ↑ trở lên


 • A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

  © www.tudieu.de