A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de
 1. 62 Tà Kiến
 2. Diṭṭhikatthā
 3. Hữu Kiến & Phi Hữu Kiến
 4. Ngụy Biện Vô Tận
 5. Tà Kiến
 6. Thân kiến
 7. Thập tướng vô kiến
Ghi âm audio:
 1. Khoái Lạc Kiến
 2. Tùy Ngã Kiến
 3. Tà Kiến

Kiến
diṭṭhi

16 loại Kiến

Thập tướng vô kiến

Thập tướng vô kiến

(natthilakkhanadiṭṭhi) → xem phần Tà Kiến

Vì nhận sai mới cho rằng

 1. sự bố thí rồi sau này không có chi là phước.
 2. cúng dường rồi sau này cũng chẳng có chi là hưởng quả, phước.
 3. đáp ơn báo hiếu đều không có quả, phước chi cả.
 4. không có nghiệp biệt thời duyên, quả dị thục (nhơn và quả thời gian khác nhau) tốt xấu chi cả.
 5. đời này đều là không.
 6. đời sau không có sanh nữa.
 7. mẹ không phải là mẹ.
 8. cha không phải là cha.
 9. không có hạng hóa sanh.
 10. Bà-la-môn hay Sa-môn đều không có ai tu hành đắc chứng chi cả và chẳng có ai biết đời này, đời khác.
Mười điều tà kiến này ngăn chặn chúng sanh không được sanh về thiên đường, chư Thiên, Phạm thiên v.v… luôn cả đạo, quả và Níp-bàn không thể nào tiến đến.

Bản giải Siêu lý Tiểu học (HT Tịnh Sự)


 1. 62 Tà Kiến
 2. Diṭṭhikatthā
 3. Hữu Kiến & Phi Hữu Kiến
 4. Ngụy Biện Vô Tận
 5. Tà Kiến
 6. Thân kiến
 7. Thập tướng vô kiến


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de