A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
© www.tudieu.de

Khoái Lạc Kiến
Tùy Ngã Kiến
Tà Kiến
Thân Kiến
Thường Kiến lấy Thân làm Nền Tảng
Đoạn Kiến lấy Thân làm Nền Tảng
Hữu Biên
Quá Khứ Hữu Biên
16 loại

Kiến
diṭṭhi

Vị Lai Hữu Biên
Kiến có sự Ràng Buộc
Kiến có sự Tự Hào và Gắn Bó về ‘Tôi’
Kiến có sự Tự Hào và Gắn Bó về ‘Của Tôi’
Kiến có liên hệ đến Luận Thuyết về Tự Ngã
Kiến có liên hệ đến Luận Thuyết về Thế Giới
Hữu Kiến
Phi Hữu Kiến

Khoái Lạc Kiến

Do Khoái Lạc Kiến , có sự cố chấp với 35 biểu hiện gì?

Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Lạc và hỷ tâm sanh lên tùy thuộc vào sắc là sự khoái lạc đối với sắc’ là kiến.

35 biếu hiện gổm:
5 Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức
6 Căn: Mắt, Mũi, Tai, Lưỡi, Thân, Ý
6 Cảnh: Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, Pháp
6 Thức: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thức, Thân, Ý Thức
6 Xúc: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thức, Thân, Ý Xúc
6 Thọ: sanh từ Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thức, Thân, Ý Xúc

Kiến không phải là sự khoái lạc , sự khoái lạc không phải là kiến.
Kiến là điều khác, sự khoái lạc là điều khác.
(cả hai) Kiến và sự khoái lạc được gọi là
Khoái Lạc Kiến .

Khoái Lạc Kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến, người có sự hư hỏng về kiến ấy là (người) bị hư hỏng về kiến. Không nên tiếp cận, không nên kết thân, không nên gần gũi người bị hư hỏng về kiến. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người này là ác. Ái nào do kiến, ái ấy không phải là kiến, kiến không phải là ái, kiến là điều khác, ái là điều khác, (cả hai) kiến và ái được gọi là ái do kiến. Người có kiến ấy và ái ấy là (người) bị nhiễm ái do kiến. Vật thí cho đến người bị nhiễm ái do kiến không có quả báu lớn, không có lợi ích lớn. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người này là ác.

Khoái Lạc Kiến là tà kiến. Có hai cảnh giới (tái sanh) đối với người có tà kiến là địa ngục hoặc loài súc sanh. Thân nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, khẩu nghiệp nào ..., ý nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, ý định nào, ước muốn nào, nguyện vọng nào, và các hành nào của người có tà kiến, tất cả các pháp ấy đều đưa đến điều không muốn, không thích, không vừa ý, không tốt đẹp, khổ đau. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người này là ác. Cũng giống như hạt giống cây nimba hoặc hạt giống cây kosātakī, hoặc hạt giống cây tittakālābu được gieo xuống đất ẩm. Vị nào của đất đã được tiếp thâu và vị nào của nước đã được tiếp thâu, tất cả (các) vị ấy đều đưa đến tính chất chát, tính chất cay, tính chất không dịu ngọt. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì hạt giống của cây ấy là ác. Tương tợ như thế, thân nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, khẩu nghiệp nào ..., ý nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, ý định nào, ước muốn nào, nguyện vọng nào, và các hành nào của người có tà kiến, tất cả các pháp ấy đều đưa đến điều không muốn, không thích, không vừa ý, không tốt đẹp, khổ đau. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người này là ác.

Khoái Lạc Kiến là tà kiến, tà kiến là kiến (tạo nên) thiên lệch, kiến (tạo nên) nắm giữ, kiến (tạo nên) hiểm độc, kiến (tạo nên) mâu thuẫn, kiến (tạo nên) dao động, kiến (tạo nên) ràng buộc, kiến (tạo nên) xuyên suốt, kiến (tạo nên) áp đặt, kiến (tạo nên) vướng bận, kiến (tạo nên) trói buộc, kiến (tạo nên) sa đọa, kiến (tạo nên) ngủ ngầm, kiến (tạo nên) thiêu đốt, kiến (tạo nên) thống khổ, kiến (tạo nên) khúc mắc, kiến (tạo nên) chấp thủ, kiến (tạo nên) cố chấp, kiến (tạo nên) bám víu.

Có những ràng buộc là kiến, và có những ràng buộc không phải là kiến.
Những ràng buộc nào là kiến? Thân kiến, sự cố chấp vào giới và nghi thức; những điều này vừa là sự ràng buộc vừa là kiến.
Những ràng buộc nào không phải là kiến? Sự ràng buộc với ái dục, sự ràng buộc với bất bình, sự ràng buộc với ngã mạn, sự ràng buộc với hoài nghi, sự ràng buộc với hữu ái, sự ràng buộc với ganh tỵ, sự ràng buộc với bỏn xẻn, sự ràng buộc với tình quyến luyến, sự ràng buộc với vô minh; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến.

Phân Tích Đạo, tập 1

← Kiến


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de