A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Tâm Tham


(bấm vào từng nút tâm để xem phân tích trích cú theo chánh tạng Việt - xem bản tiếng Pāḷi)
 

Thế nào là các pháp bất thiện?
Khi nào có tâm bất thiện sanh khởi
bắt cảnh sắc hay cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị cảnh xúc, cảnh pháp hoặc cảnh chi chi;
trong khi ấy có xúc,
có thọ, có tưởng, có tư, có tâm,
có tầm, có tứ, có lạc, có nhất hành tâm,
có tấn quyền, có định quyền, có ý quyền, có mạng quyền,
có tà tư duy, có tà tinh tấn, có tà định,
có tấn lực, có định lực, có vô tàm lực, có vô úy lực,
có tham, có si,
có tham ác,
có vô tàm, có vô úy,
có chỉ tịnh,
có chiếu cố, có bất phóng dật,
hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. (*)
Ðây là các pháp bất thiện.

(*) những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh gổm:
Tâm Sở Tác ý, Thắng giải, Dục
Ở đây có bao nhiêu Dục giới tâm?
Một tâm câu hữu với hỷ, tương ưng với tà kiến, không cần nhắc bảo. Một tâm cần được nhắc bảo.
Một tâm câu hữu với hỷ không tương ưng với tà kiến, không cần nhắc bảo. Một tâm cần được nhắc bảo.
Một tâm câu hữu với xả, tương ưng với tà kiến, không cần nhắc bảo. Một tâm cần được nhắc bảo.
Một tâm câu hữu với xả, bất tương ưng với tà kiến, không cần nhắc bảo. Một tâm cần được nhắc bảo.
Tám tâm này gọi là tâm câu hữu với tham.

Thắng Pháp Tập Yếu 1. Tâm

Tâm Sân


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de