A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Duyên theo 9 Giống

Giống Câu Sanh
 1. Câu Sanh Duyên
 2. Câu Sanh Y Duyên
 3. Câu Sanh Hiện Hữu Duyên
 4. Câu Sanh Bất Ly Duyên
 5. Dị Thục Quả Duyên
 6. Hỗ Tương Duyên
 7. Tương ưng Duyên
 8. Câu Sanh Bất Tương ưng Duyên
 9. Nhân Duyên
 10. Câu Sanh Trưởng Duyên
 11. Câu Sanh Nghiệp Duyên
 12. Danh Vật Thực Duyên
 13. Câu Sanh Quyền Duyên
 14. Thiền Na Duyên
 15. Đồ đạo Duyên
Giống Cảnh
 1. Cảnh Duyên
 2. Cảnh Trưởng Duyên
 3. Cảnh Cận Y Duyên
 4. Cảnh Tiền Sanh Duyên
 5. Cảnh Tiền Sanh Hiện Hữu Duyên
 6. Cảnh Tiền Sanh Bất Ly Duyên
 7. Vật Cảnh Tiền Sanh Trưởng Duyên
 8. Vật Cảnh Tiền Sanh Y Duyên
 9. Vật Cảnh Tiền Sanh Duyên
 10. Vật Cảnh Tiền Sanh Bất Tương ưng Duyên
 11. Vật Cảnh Tiền Sanh Hiện Hữu Duyên
 12. Vật Cảnh Tiền Sanh Bất Ly Duyên
Giống Vô Gián
 1. Vô Gián Duyên
 2. Liên Tiếp Duyên
 3. Vô Gián Cận Y Duyên
 4. Trùng Dụng Duyên
 5. Vô Gián Nghiệp Duyên
 6. Vô Hữu Duyên
 7. Ly Khứ Duyên
Giống Vật Tiền Sanh
 1. Vật Tiền Sanh Y Duyên
 2. Vật Tiền Sanh Duyên
 3. Vật Tiền Sanh Quyền Duyên
 4. Vật Tiền Sanh Bất Tương ưng Duyên
 5. Vật Tiền Sanh Hiện Hữu Duyên
 6. Vật Tiền Sanh Bất Ly Duyên
Giống Hậu Sanh
 1. Hậu Sanh Duyên
 2. Hậu Sanh Bất Tương ưng Duyên
 3. Hậu Sanh Hiện Hữu Duyên
 4. Hậu Sanh Bất Ly Duyên
Giống Sắc Vật Thực
 1. Sắc Vật Thực Duyên
 2. Vật Thực Hiện Hữu Duyên
 3. Vật Thực Bất Ly Duyên
Giống Sắc Mạng Quyền
 1. Sắc Mạng Quyền Duyên
 2. Quyền Hiện Hữu Duyên
 3. Quyền Bất Ly Duyên
Giống Thường Cận Y
 1. Thường Cận Y Duyên
Giống Dị Thời Nghiệp
 1. Dị Thời Nghiệp Duyên


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de