Duyên 27 học - 25 trùng

(Bấm vào các duyên để xem chi tiết)

DUYÊN HỌCDUYÊN TRÙNG
1. Nhân duyên
2. Cảnh duyên
3. Cảnh trưởng duyên Cảnh cận y duyên
4. Câu sanh trưởng duyên
5. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên
6. Vô gián duyên Liên tiếp duyên
Vô gián cận y duyên
Vô hữu duyên
Ly khứ duyên
7. Câu sanh duyên Câu sanh y duyên
Câu sanh hiện hữu duyên
Câu sanh bất ly duyên
8. Hỗ tương duyên
9. Vật tiền sanh y duyên Vật tiền sanh duyên
Vật tiền sanh bất tương ưng duyên
Vật tiền sanh hiện hữu duyên
Vật tiền sanh bất ly duyên
10. Vật cảnh tiền sanh y duyên Vật cảnh tiền sanh duyên
Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên
Vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên
Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên
11. Thường cận y duyên
DUYÊN HỌCDUYÊN TRÙNG
12. Cảnh tiền sanh duyên Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên
Cảnh tiền sanh bất ly duyên
13. Hậu sanh duyên Hậu sanh bất tương ưng duyên
Hậu sanh hiện hữu duyên
Hậu sanh bất ly duyên
14. Trùng dụng duyên
15. Câu sanh nghiệp duyên
16. Dị thời nghiệp duyên
17. Vô gián nghiệp duyên
18. Dị thục quả duyên
19. Sắc vật thực duyên Vật thực hiện hữu duyên
Vật thực bất ly duyên
20. Danh vật thực duyên
21. Câu sanh quyền duyên
22. Tiền sanh quyền duyên
23. Sắc mạng quyền duyên Quyền hiện hữu duyên
Quyền bất ly duyên
24. Thiền na duyên
25. Đồ đạo duyên
26. Tương ưng duyên
27. Câu sanh bất tương ưng duyên

24 Duyên chia thành 52


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de